26
Tsi' pejcayob i bʌ bajche' yom i chucob Jesús
(Mr. 14.1‑2; Lc. 22.1‑2; Jn. 11.45‑53)
Che' bʌ tsa' ujti Jesús i sub pejtel jini t'an, tsi' sube xcʌnt'añob i cha'an: La' wujil uxi i q'uiñilelix Pascua. I Yalobil Winic mi caj i yʌjq'uel ti' c'ʌb jini mu' bʌ i ch'ijob ti cruz, che'en. Jini ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbayajob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tel ti tejclum tsi' tempayob i bʌ ti' pam i yotot jini ñuc bʌ motomaj i c'aba' Caifás. Tsi' temeyob i t'an cha'an mi' chucob Jesús ti mucul cha'an mi' tsʌnsañob. Tsi' yʌlʌyob: Mach ti' yorajlelic q'uiñijel ame tejchicob ti cabʌl a'leya winicob x'ixicob, che'ob.
Tsi' mulu ts'ac ti Jesús ya' ti Betania
(Mr. 14.3‑9; Jn. 12.1‑8)
Che' ya'an Jesús ti Betania ti' yotot jini Simón tsa' bʌ lajmesʌbenti leco bʌ i tsoy, tsa' tili juntiquil x'ixic ba'an Jesús. An i limetej melbil bʌ ti xajlel but'ul ti xojocña bʌ ts'ac, wen letsem bʌ i tojol. Tsi' mulbe ti' jol Jesús che' buchul ti' t'ejl mesa. Che' bʌ tsi' q'ueleyob xcʌnt'añob i cha'an, tsa' cajiyob ti mich'ajel. Tsi' yʌlʌyob: ¿Chuqui i ye'tel tsi' lon jisa jini ts'ac? Come letsem i tojol. Tsa'ic i choño jini ts'ac tsa' mejli i yʌq'uen p'ump'uño' bʌ, che'ob. 10 Ña'tʌbilix i cha'an Jesús chuqui tsi' yʌlʌyob. Tsi' subeyob: ¿Chucoch mi la' techben i ch'ijiyemlel i pusic'al jini x'ixic? I t'ojol jax chuqui tsi' melbeyon. 11 Come ti pejtelel ora an jini p'ump'uño' bʌ la' wic'ot, pero mach ti pejtelelic ora wʌ' añon la' wic'ot. 12 Come tsi' mulu jini ts'ac tic bʌc'tal cha'an mi' chajpan c bʌc'tal cha'an mic mujquel. 13 Isujm mic subeñetla, baqui jach mi' sujbel jini wen t'an ti pejtelel pañimil, muq'uix i sujbel ja'el jini tsa' bʌ i mele jini x'ixic, cha'an mi' ña'tʌntel, che'en Jesús.
Judas tsi' laja i t'an yic'ot i contrajob Jesús
(Mr. 14. 10‑11; Lc. 22.3‑6)
14 Juntiquil i pi'ʌl jini junlujuntiquil, i c'aba' Judas Iscariote, tsa' majli ba'an ñuc bʌ motomajob. 15 Tsi' subeyob: ¿Chuqui mi caj la' wʌq'ueñon cha'an mi cʌc' Jesús ti la' c'ʌb? che'en. Tsi' tojoyob lujump'ejl i cha'c'al sʌsʌc taq'uin. 16 Ti jim bʌ ora Judas Iscariote tsa' caji i chajpan i bʌ cha'an mi' yʌc' Jesús.
Jesús tsi' c'uxu Pascua yic'ot xcʌnt'añob
(Mr. 14.12‑25; Lc. 22.7‑23; Jn. 13.21‑30; 1 Co. 11.23‑26)
17 Ti jini ñaxan bʌ q'uin che' ti' q'uiñilel che' mi' c'uxob caxlan waj mach bʌ anic i levadurajlel, jini xcʌnt'añob tsa' tiliyob ba'an Jesús. Tsi' yʌlʌyob: ¿Baqui a wom mic chajpan lojon cha'an ma' c'ux we'elʌl che' ti Pascua? che'ob. 18 Jesús tsi' yʌlʌ: Cucula ti tejclum ba' mi caj la' q'uel juntiquil winic. Subenla: “Lac Maestro woli' yʌl: I yorajlelix mic majlel. Muq'uix c cha'len Pascua ti a wotot yic'ot xcʌnt'añob c cha'an”. Che' yom mi la' suben, che'en Jesús. 19 Jini xcʌnt'añob tsi' jac'beyob i t'an Jesús. Tsi' chajpayob Pascua.
20 Che' wolix i yic'an, tsa' buchle Jesús yic'ot jini lajchʌntiquil xcʌnt'añob ti' t'ejl mesa. 21 Che' woli' c'uxob we'elʌl, Jesús tsi' yʌlʌ: Isujm mic subeñetla, juntiquil ti la' tojlel mi caj i yʌc'on ti' c'ʌb j contra, che'en. 22 Wen ch'ijiyem i pusic'al tsa' caji i yubiñob. Quepecña tsa' caji' yʌlob ti junjuntiquil: C Yum, ¿joñon ba? che'ob. 23 Jesús tsi' subeyob: Jini tsa' bʌ i yotsa i c'ʌb ti latu quic'ot mi caj i yʌc'on ti' c'ʌb j contra. 24 I Yalobil Winic mi caj i majlel che' bajche' ts'ijbubil. Mi caj i taj wocol jini winic mu' bʌ i yʌc' i Yalobil Winic ti' c'ʌb i contra. Uts'at machic tsi' yila pañimil jini winic, che'en. 25 Jini Judas, tsa' bʌ i yʌc'ʌ Jesús ti' c'ʌb i contra, tsi' yʌlʌ: Maestro, ¿joñon ba? che'en. Jesús tsi' sube: Jatet cu, che'en.
Jini Ch'ujul bʌ Waj
(Mr. 14.22‑26; Lc. 22.15‑20; 1 Co. 11.23‑25)
26 Che' bʌ woliyob ti we'el, Jesús tsi' ch'ʌmʌ waj. Tsi' cha'le oración. Tsi' xet'e. Tsi' yʌq'ue xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yʌlʌ: Ch'ʌmʌla. C'uxula. Jiñʌch c bʌc'tal, che'en. 27 Che' ja'el tsi' ch'ʌmʌ vaso. Che' bʌ tsi' sube Dios wocolix i yʌlʌ, tsi' yʌq'ueyob. Tsi' yʌlʌ: Japʌla ti pejteletla. 28 Jiñʌch c ch'ich'el cha'an jini xuc'ul bʌ t'an mu' bʌ i bejq'uel cha'an cabʌlob cha'an i ñusʌntel mulil. 29 Pero mic subeñetla, ma'anix mic chʌn jap i ya'lel ts'usub jinto che' temel quic'otetla mic jap jini tsiji' bʌ ti' yumʌntel c Tat, che'en Jesús.
Pedro mi caj i yʌl mach i cʌñʌyic Jesús
(Mr. 14.26‑31; Lc. 22.31‑34; Jn. 13.36‑38)
30 Che' bʌ tsa' ujti i c'ʌyiñob jump'ejl c'ay, tsa' majliyob ti Olivo wits. 31 Jesús tsi' subeyob: Ti ili ac'ʌlel mi' caj ti tejchel tile bixel bʌ la' pusic'al ti la' pejtelel cha'an chuqui mi caj c tumbentel, come ts'ijbubil: “Mi caj c low xcʌnta tiñʌme'. Jini tiñʌme' mi caj i pam pujquel”. 32 Che' tejchemoñix ch'ojyel, mic majlel c pijtañetla ti Galilea, che'en Jesús. 33 Pedro tsi' sube Jesús: Mi tsa' tejchi tile bixel bʌ i pusic'al yaño' bʌ cha'an chuqui mi caj a tumbentel, ma'anic ba' ora mi caj i tejchel tile bixel bʌ c pusic'al, che'en. 34 Jesús tsi' sube: Isujm mic subeñet, ti ili ac'ʌlel che' maxto anic tsi' cha'le uq'uel tat mut, uxyajl mi caj a wʌl mach a cʌñʌyonic, che'en. 35 Pedro tsi' sube: Mi wersa yom mic chʌmel quic'otet, ma'anic mi caj cʌl mach j cʌñʌyetic, che'en. Che'i tsi' yʌlʌyob pejtelel xcʌnt'añob.
Jesús tsi' cha'le oración ti pʌc'ʌbʌl
(Mr. 14.32‑42; Lc. 22.40‑46)
36 Jesús tsi' pi'leyob majlel ti pʌc'ʌbʌl i c'aba' Getsemaní. Tsi' sube xcʌnt'añob i cha'an: Buchi'la ilayi che' mic majlel c cha'len oración ya'i, che'en. 37 Tsi' pʌyʌ majlel Pedro yic'ot cha'tiquil i yalobil Zebedeo. Ch'ijiyem tsa' caji i yubin. Tsi' wen mele i pusic'al. 38 Jesús tsi' subeyob: Wen ch'ijiyem jax c pusic'al. Comix chʌmel ti' ch'ijiyemlel c pusic'al. Pijtanla wʌ'i. Yom yʌxʌl la' wo quic'ot, che'en. 39 Tsa' to i ts'ita' xʌñʌ majlel. Tsi' pʌcchoco i bʌ. Tsi' cha'le oración. Tsi' yʌlʌ: C Tat mi che'ʌch yom, tʌts'beñon ili wocol. Pero mach a mel che' bajche' com. Mele che' bajche' yom a pusic'al, che'en Jesús.
40 Tsa' tili ba'an xcʌnt'añob i cha'an. Wʌyʌlob tsi' tajayob. Tsi' sube Pedro: ¿Mach ba anic tsa' mejli la' tic' la' wʌyel mi jump'ejlic ora? 41 Yom yʌxʌl la' wo. Cha'lenla oración cha'an ma'anic mi la' jac' la' pʌyol ti mulil. Come ch'ejl la' pusic'al, pero c'uñatax la' bʌc'tal, che'en Jesús. 42 Ti' cha'yajlel tsa' majli Jesús i cha'len oración. Tsi' yʌlʌ: C Tat mi mach mejlic ti tʌjts'el ili wocol, mi wersa yom mij cuch, mele bajche' yom a pusic'al, che'en. 43 Tsa' cha' tili. Wʌyʌlob tsi' cha' tajayob come suts'ob jax i wut. 44 Tsi' cha' cʌyʌyob. Tsa' cha' majli. Ti' yuxyajlel tsi' cha'le oración ti lajal bʌ t'an. 45 Tsa' cha' tili ba'an xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' subeyob: Cha'lenla wʌyel. C'aja la' wo. Awilan, tsa'ix c'oti i yorajlel, i Yalobil Winic woli' yʌjq'uel ti' c'ʌb xmulilob. 46 Ch'ojyenla. Conixla. Awilan, lʌc'ʌl an jini mu' bʌ i yʌc'on ti' c'ʌb j contra, che'en.
Tsa' chujqui Jesús
(Mr. 14.43‑50; Lc. 22.47‑53; Jn. 18.2‑11)
47 Che' bʌ woli to ti t'an Jesús, awilan tsa' tili jini Judas, i pi'ʌl jini junlujuntiquil. Tsa' tili yic'ot cabʌl año' bʌ i machit yic'ot i te' tac, chocbilo' bʌ tilel i cha'an ñuc bʌ motomajob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tel ti tejclum. 48 Jini Judas tsa' bʌ i yʌc'ʌ Jesús ti' c'ʌb i contra tsi' wʌn subeyob bajche' mi caj i cʌñob. Tsi' yʌlʌ: Jini mu' bʌ c ts'ujts'un, jiñʌch. Chucula, che'en. 49 Tsa' bʌc' tili ba'an Jesús. Tsi' yʌlʌ: Cotañet Maestro, che'en. Tsi' ts'ujts'u. 50 Jesús tsi' pejca Judas ti' pi'ʌl. Tsi' sube: ¿Chucoch tsa' tiliyet ilayi? che'en. Ti ora tsa' tiliyob ba'an Jesús. Tsi' chucuyob. Tsi' pʌyʌyob majlel. 51 Awilan, juntiquil ya' bʌ an yic'ot Jesús tsi' chucu i machit. Tsi' bots'o. Tsi' lowo jini x'e'tel i cha'an jini c'ax ñuc bʌ motomaj. Tsi' wel tsepbe loq'uel i chiquin. 52 Jesús tsi' sube: Cha' otsan a machit ti' yotot come jini mu' bʌ i chucob machit mi caj i jilelob ti machit. 53 Mi tsaj c'ajtibe c Tat, ¿mach ba anic ma' ña'tan mi' bʌc' chocbeñon tilel ñumen ti bolompic ángelob? 54 Pero che' jini, ¿bajche' mi' ts'ʌctiyel i Ts'ijbujel Dios mu' bʌ i yʌl wersa mi' yujtel pejtelel jini? che'en Jesús.
55 Ti jim bʌ ora Jesús tsi' sube jini winicob: ¿Tsa' ba tiliyetla cha'an mi la' chucon che' bajche' mi la' chuc xujch' ti machit yic'ot ti te'? Tsa' buchleyon ti cʌntesa quic'otetla ti jujump'ejl q'uin ti Templo. Ma'anic tsa' la' chucuyon. 56 Pero che'ʌch woli' yujtel cha'an mi' laj ts'ʌctiyel i Ts'ijbujel x'alt'añob, che'en Jesús. Ti pejtelel xcʌnt'añob tsi' cʌyʌyob Jesús. Tsa' puts'iyob.
Jesús ti' tojlel jini año' bʌ i ye'tel
(Mr. 14.53‑65; Lc. 22.54, 63‑71; Jn. 18.12‑14, 19‑24)
57 Jini tsa' bʌ i chucuyob Jesús tsi' pʌyʌyob majlel ba'an Caifás jini c'ax ñuc bʌ motomaj, ba' tsi' tempayob i bʌ sts'ijbayajob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tel. 58 Pedro tsi' ñajti tsajca majlel Jesús c'ʌlʌl ti pam i yotot c'ax ñuc bʌ motomaj. Tsa' ochi. Tsa' buchle yic'ot xcʌntayajob cha'an mi' q'uel bajche' mi caj i yujtel. 59 Jini ñuc bʌ motomajob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tel yic'ot pejtelel año' bʌ i ye'tel tsi' sajcayob jini mu' bʌ i cha'leñob jop't'an ti' contra Jesús cha'an mi' yʌc'ob ti chʌmel. 60 Tsa' tiliyob cabʌl xjop't'añob, pero ma'anic tsa' mejli i tajbeñob i mul Jesús. Ti wi'il tsa' tiliyob yambʌ cha'tiquil. 61 Tsi' yʌlʌyob: Jini Jesús tsi' yʌlʌ: “Mi mejlel c jisan jini Templo i cha'an Dios. Mi mejlel c cha' wa'chocon ti uxp'ejl q'uin”. Che' tsi' yʌlʌ, che'ob.
62 Tsa' wa'le jini c'ax ñuc bʌ motomaj. Tsi' sube Jesús: ¿Mach ba anic chuqui ma' jac'? ¿Chuqui jini mu' bʌ i subob winicob ti a contra? che'en. 63 Ma'anic chuqui tsi' yʌlʌ Jesús. Jini c'ax ñuc bʌ motomaj tsi' sube: Mic subeñet ti' c'aba' jini cuxul bʌ Dios cha'an ma' subeñon lojon mi Cristojet. Subeñon lojon mi i Yalobilet Dios, che'en. 64 Jesús tsi' sube: Joñon cu. Pero mic subeñetla, wʌle c'ʌlʌl ti pejtelel ora i Yalobil Winic mi' caj ti buchtʌl ti' ñoj jini P'ʌtʌl bʌ Dios. Mi caj la' q'uel che' mi' tilel ti tocal ti panchan, che'en. 65 Jini c'ax ñuc bʌ motomaj tsi' tsili i pislel. Tsi' yʌlʌ: Tsa'ix i cha'le p'ajoñel. ¿Chuqui to i c'ʌjñibal xtoj'esa t'añob? Awilan, tsa'ix la' wubi i p'ajoñel. 66 ¿Bajche' yom mi lac mel mi la' wʌl? che'en jini c'ax ñuc bʌ motomaj. Tsi' jac'ʌyob: Yom mi' yʌjq'uel ti chʌmel, che'ob. 67 Tsa' caji i tujbʌbeñob i wut. Tsi' jats'ʌyob. Tsi' poch'iyob. 68 Tsi' yʌlʌyob: Mi Cristojet subeñon lojon, ¿majqui tsi' jats'ʌyet? che'ob.
Pedro tsi' yʌlʌ mach i cʌñʌyic Jesús
(Mr. 14.66‑72; Lc. 22.55‑62; Jn. 15‑18, 25‑27)
69 Ya' buchul Pedro ti jumpat ti pam otot. Tsa' tili juntiquil xch'oc. Tsi' yʌlʌ: Jatet ja'el tsa' pi'le ñumel jini Jesús ch'oyol bʌ ti Galilea, che'en. 70 Ya' ti' tojel pejtelelob Pedro tsi' yʌlʌ mach isujmic. Tsi' yʌlʌ: Mach cujilic chuqui wola' wʌl, che'en. 71 Che' bʌ tsa' majli ti corredor, yambʌ xch'oc tsi' q'uele. Tsi' sube ya' bʌ añob: Jini ja'el tsi' pi'le ñumel jini Jesús ch'oyol bʌ ti Nazaret, che'en. 72 Pedro tsi' taja yambʌ t'an cha'an mi' wa'chocon i t'an. Tsi' yʌlʌ: Mach j cʌñʌyic jini winic, che'en. 73 Jumuc' jach tsa' tiliyob jini lʌc'ʌl bʌ wa'alob. Tsi' subeyob: Isujm jatet ja'el xcʌnt'añet i cha'an, come tsiquil ti a t'an, che'ob. 74 Pedro tsa' caji i bajñel ch'ʌc i bʌ. Tsi' wersa wa'choco i t'an. Tsi' yʌlʌ: Mach j cʌñʌyic jini winic, che'en. Ti ora tsi' cha'le uq'uel tat mut. 75 Tsa' c'ajtiyi ti' pusic'al Pedro i t'an Jesús tsa' bʌ i sube: “Che' maxto anic mi' cha'len uq'uel tat mut, uxyajl mi caj a wʌl mach a cʌñʌyonic”. Tsa' loq'ui majlel. Tsʌts tsa' caji ti uq'uel.