3
I subal Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'
(Mr. 1.1‑8; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
Ti jim bʌ ora tsa' tili Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'. Woli' cha'len subt'an ti jochol bʌ lum ti Judea. Tsi' yʌlʌ: Cʌyʌx la' mul come lʌc'ʌlix i yumʌntel jini am bʌ ti panchan, che'en. Come jiñʌch jini Juan tsa' bʌ tajle ti' t'an jini x'alt'an Isaías che' bʌ tsi' yʌlʌ: “I t'an juntiquil winic mu' bʌ i cha'len c'am bʌ t'an ti jochol bʌ lum: Chajpanla i bijlel lac Yum. Pʌtʌla majlel mucubij i cha'an”, che'en. Jini Juan lʌpʌl i cha'an i pʌchʌlel camello. An i cajchiñʌc' melbil bʌ ti pʌchi. Juan tsi' c'uxu sajc' yic'ot te'lechab. Tsa' loq'uiyob tilel ba'an Juan jini ch'oyolo' bʌ ti Jerusalén yic'ot ti pejtelel Judea yic'ot ti' joytilel Jordán ja'. Juan tsi' yʌq'ueyob ch'ʌmja' ya' ti Jordán ja'. Jini winicob x'ixicob tsi' subuyob i mul.
Che' bʌ tsi' q'uele woli' tilelob cabʌl fariseojob yic'ot saduceojob cha'an mi' ch'ʌmob ja', Juan tsi' subeyob: I yalobiletla xc'ʌñʌñej. ¿Majqui tsi' subeyetla cha'an mi la' puts'tan jini tojmulil mu' bʌ i tilel? Melela toj bʌ la' melbal mi woli la' cʌy la' mul. Mach mi la' wʌl ti la' pusic'al: “C tat lojon jiñʌch Abraham”, che'etla. Come mic subeñetla, Dios mi mejlel i pʌntesan jini xajlel tac ti' yalobilob Abraham. 10 Wʌle ac'bil hacha ti' yebal te'. Mi' sejq'uel pejtelel jini te' mach bʌ anic mi' yʌc' wen bʌ i wut. Mi' chojquel ti c'ajc. 11 Joñon mi cʌq'ueñetla ch'ʌmja' cha'an mi la' cʌy la' mul. Tal to tic pat ñumen p'ʌtʌl bʌ. Joñon mach yoque ñuconic cha'an mic yeben majlel i xʌñʌb. Jiñʌch mu' bʌ caj i yʌq'ueñetla la' ch'ʌm Ch'ujul bʌ Espíritu yic'ot c'ajc. 12 An i wejlʌjib ti' c'ʌb. Mi' wen wejlan i yajñib trigo. Mi' lot jini trigo ti' yotlel. Mi caj i pulben i sujl ti c'ajc mach bʌ yujilic yajpel. Che' tsi' yʌlʌ Juan.
Tsi' ch'ʌmʌ ja' Jesús
(Mr. 1.9‑11; Lc. 3.21‑22)
13 Tsa' loq'ui tilel Jesús ti Galilea. Tsa' c'oti ti Jordán ja' ba'an Juan cha'an mi' ch'ʌm ja' ti' c'ʌb Juan. 14 Juan tsi' ñopo i tic'. Tsi' yʌlʌ: Yom ma' wʌq'ueñon ch'ʌmja' jatet. ¿Mu' ba a tilel a ch'ʌm ja' ba' añon? che'en. 15 Jesús tsi' sube Juan: La' aq'uenticon ch'ʌmja' wʌle. Come che' yom mi lac cha'len cha'an mi lac ts'ʌctesan pejtelel chuqui toj, che'en. Tsi' jac'ʌ i yʌq'uen che' bajche' tsi' yʌlʌ. 16 Che' bʌ tsa'ix i ch'ʌmʌ ja' Jesús tsa' loq'ui ti ja'. Awilan, tsa' cajli panchan. Tsi' q'uele i yEspíritu Dios woli' jubel tilel che' bajche' x'ujcuts. Tsa' t'uchle ti Jesús. 17 Awilan, tsa' loq'ui tilel t'an ti panchan. Tsi' yʌlʌ: Jiñʌch Calobil mu' bʌ j c'uxbin. Wen uts'at mij q'uel, che'en.