4
I yilʌbentel i pusic'al Jesús
(Mr. 1.12‑13; Lc. 4.1‑13)
Jini Espíritu tsi' pʌyʌ majlel Jesús ti colem bʌ i tiquiñal lum cha'an mi' yilʌbentel i pusic'al ti xiba. Ma'anic chuqui tsi' c'uxu cha'c'al q'uin cha'c'al ac'ʌlel. Tsa' caji i yubin wi'ñal. Tsa' tili jini xpʌy mulil ya' ba'an Jesús. Tsi' sube: Mi i Yalobilet Dios, suben jini xajlel tac cha'an mi' pʌntʌyel ti waj, che'en. Jesús tsi' sube: Ts'ijbubil: “Mach cuxulobic winicob x'ixicob cha'an jach waj pero ti jujump'ejl t'an mu' bʌ i loq'uel ti' yej Dios”, che'en. Jini xiba tsa' caji i pʌy majlel Jesús ti ch'ujul bʌ tejclum. Ya' tsi' pʌyʌ ti wa'tʌl ti' pam i jol Templo. Tsi' sube: Mi i Yalobilet Dios, choco jubel a bʌ come ts'ijbubil: “Mi caj i subeñob i yángelob cha'an mi' cʌntañet. Mi caj i chuquet ti' c'ʌb, ame a jats' a woc ti xajlel”, che'en. Jesús tsi' yʌlʌ: Ts'ijbubil ja'el: “Mach yomic ma' wilʌben i pusic'al a Yum Dios”, che'en.
Ti wi'il jini xiba tsi' pʌyʌ majlel ti wen chan bʌ wits. Tsi' laj pʌsbe pejtelel i yumʌntel tac jini yumʌlob ti pañimil yic'ot i ñuclel. Tsi' sube: Muq'uic a ñocchocon a bʌ a ch'ujutesañon, mi cʌq'ueñet ti pejtelel, che'en. 10 Jesús tsi' sube: Cucu, Satanás, come ts'ijbubil: “Yom ma' ch'ujutesan a Yum Dios. Cojach jini yom ma' yuman”, che'en. 11 Jini xiba tsi' cʌyʌ Jesús. Awilan, tsa' tili ángelob i coltañob Jesús.
I tejchibal i ye'tel Jesús wʌ' ti pañimil
(Mr. 1.14‑20; Lc. 4.14‑15; 5.1‑11; 6.17‑19)
12 Che' bʌ tsi' yubi ya'an Juan ti mʌjquibʌl, Jesús tsa' majli ti Galilea. 13 Che' bʌ tsa' loq'ui ti Nazaret tsa' majli ti chumtʌl ti Capernaum am bʌ ti' ti' colem ñajb lʌc'ʌl ti Zabulón yic'ot ti Neftalí. 14 Che' jini tsa' ts'ʌctiyi jini tsa' bʌ i yʌlʌ jini x'alt'an Isaías: 15 “Jini winicob x'ixicob año' bʌ ti' lumal Zabulón, yic'ot ya' ti' lumal Neftalí, yic'ot ya' ti' ti' colem ñajb, yic'ot ya' ti junwejl Jordán ja', yic'ot ti Galilea i lumal gentilob, 16 jini winicob x'ixicob año' bʌ ti ic'ch'ipan bʌ pañimil tsi' q'ueleyob colem bʌ i sʌclel pañimil. Tsa' caji ti tilel i sʌclel pañimil ba'an jini año' bʌ ti ac'ʌlel woli bʌ i chʌmelob”, che'en. 17 Ti jim bʌ ora tsa' caji ti subt'an Jesús. Tsi' yʌlʌ: Cʌyʌx la' mul come lʌc'ʌlix i yumʌntel jini am bʌ ti panchan, che'en.
18 Che' woli ti xʌmbal ti' ti' ñajb i c'aba' Galilea, Jesús tsi' q'uele cha'tiquil winicob, Simón am bʌ i cha'chajplel i c'aba' Pedro, yic'ot i yijts'in Simón i c'aba' Andrés. Woli' chocob ochel i chimo'chʌy ya' ti ñajb, come xchuc chʌyob. 19 Tsi' subeyob: La'la tsajcañon. Mi caj c meletla ti xchuc winicob, che'en. 20 Tsi' bʌc' cʌyʌyob i chimo'chʌy. Tsi' tsajcayob majlel Jesús. 21 Che' bʌ woli to i ts'ita' xʌn majlel Jesús, tsi' q'uele yambʌ cha'tiquilob, Jacobo i yalobil Zebedeo, yic'ot i yijts'in Jacobo i c'aba' Juan. Ya' añob ti barco yic'ot i tat i c'aba' Zebedeo. Woli' cha' ts'isob i chimo'chʌy. Jesús tsi' pʌyʌyob. 22 Tsi' bʌc' cʌyʌyob i tat yic'ot jini barco. Tsi' tsajcayob majlel. 23 Jesús tsa' ñumi majlel ti pejtelel Galilea. Tsi' cha'le cʌntesa ti' sinagoga tac judíojob. Tsi' subu jini wen t'an cha'an i yumʌntel Dios. Tsi' lu' lajmesa pejtelel c'amʌjel yic'ot chʌmel tsa' bʌ i yubiyob winicob x'ixicob. 24 Ya' ti pejtelel Siria tsa' caji i yubiñob ñuc bʌ i melbal Jesús. Tsi' pʌyʌyob tilel pejtelel xc'amʌjelob woli bʌ i yubiñob leco tac bʌ i chʌmel, yic'ot cabʌl i wocol yic'ot jini am bʌ i xibʌjlel yic'ot juquin chʌmel, yic'ot jini mach bʌ añobic i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb. Tsi' lu' lajmesayob. 25 Tsi' tsajcayob majlel Jesús cabʌl winicob x'ixicob ch'oyolo' bʌ ti Galilea, ti Decápolis, ti Jerusalén, ti Judea yic'ot jini ch'oyolo' bʌ ti junwejl Jordán ja'.