5
I cʌntesa Jesús ti bujtʌl: Jini am bʌ i tijicñʌyel
(Lc. 6.20‑23)
Che' bʌ tsi' q'uele tempʌbilo' bʌ winicob x'ixicob, Jesús tsa' letsi majlel ti bujtʌl. Che' buchulix Jesús, tsa' tiliyob xcʌnt'añob i cha'an ba'an. Tsa' caji ti t'an. Tsa' caji i cʌntesañob. Tsi' subeyob:
Tijicña jini mu' bʌ i ña'tañob ma'anic i bajñel wenlel ti' pusic'al, come i cha'añob i yumʌntel jini am bʌ ti panchan.
Tijicñayob jini woliyo' bʌ ti uq'uel, come muq'uix i ñuq'uesʌbentelob i pusic'al.
Tijicñayob jini pec' bʌ mi' melob i bʌ, come mi caj i yʌq'uentelob pañimil.
Tijicñayob jini año' bʌ i wi'ñal i pusic'al yic'ot i tiquin ti' cha'an chuqui toj, come mi caj i bujt'esʌntelob i pusic'al.
Tijicñayob mu' bʌ i cha'leñob p'untaya, come mi caj i p'untʌntelob.
Tijicñayob jini sʌc bʌ i pusic'al, come mi caj i q'uelob Dios.
Tijicñayob jini mu' bʌ i ñʌch'chocoñob xleto, come mi caj i sujbelob ti' yalobil Dios.
10 Tijicñayob jini mu' bʌ i tic'lʌntelob cha'an chuqui toj, come i cha'añob i yumʌntel jini am bʌ ti panchan.
11 Tijicñayetla che' mi' ts'a'leñetla winicob che' mi' tic'lañetla, che' mi' pʌq'uetla ti jujunchajp jontolil cha'an tsa' la' ñopoyon.
12 La' ñuc'ac la' pusic'al. Melela ti tijicña la' pusic'al, come ñuc la' chobejtʌbal ti panchan, come che' ja'el tsi' tic'layob x'alt'añob wajali.
I yʌts'mil pañimil
(Mr. 9.50; Lc. 14.34‑35)
13 Jatetla i yʌts'miletla pañimil. Mi tsa' sajti i tsajel ats'am, ¿bajche' mi caj i cha' tsaj'esʌntel? Ma'anix i c'ʌjñibal. Mi lac choc ba' mi' t'uchtañob majlel winicob. 14 Jatetla i sʌcleletla pañimil. Mach mejlic ti mʌjquel tejclum wa'chocobil bʌ ti' jol wits. 15 Che' mi lac tsuc' candil ma'anic mi lac ñup' ti chiquib. Mi lac joc'chocon ti' joc'lib cha'an mi' pʌsbeñob i sʌclel pejtelel año' bʌ ti' mal otot. 16 Che' yom mi la' pʌsbeñob winicob x'ixicob la' sʌclel yic'ot wen bʌ la' we'tel. Che' mi' q'uelob mi caj i tsictesañob i ñuclel la' Tat am bʌ ti panchan.
I cʌntesa Jesús cha'an jini mandar
17 Mach mi la' wʌl ti la' pusic'al tsa' tiliyon cha'an mic jisan ts'ijbubil bʌ mandar yic'ot i t'an x'alt'añob. Ma'anic tsa' tiliyon cha'an mic jisan. Tsa' tiliyon cha'an mic ts'ʌctesan i sujmlel. 18 Come isujm mic subeñetla, mach mejlic ti sujcuntel loq'uel mi jump'ejlic jota mi jump'ejlic punto ti jini mandar c'ʌlʌl ti' jilibal pañimil yic'ot panchan, c'ʌlʌl jinto mi' ts'ʌctiyel pejtelel i subal. 19 Jini cha'an mi an majch mi' ñusan jump'ejl ch'o'ch'oc bʌ mandar, mi tsi' cʌntesa winicob cha'an mi' ñusañob ja'el, ma'anic mi caj i taj i ñuclel ti' yumʌntel panchan. Pero jini mu' bʌ i jac' jini mandar, mu' bʌ i cʌntesañob cha'an mi' jac'ob, mi caj i taj i ñuclel ti' yumʌntel jini am bʌ ti panchan. 20 Come mic subeñetla, mi mach ñumen tojic la' pusic'al bajche' sts'ijbayajob yic'ot fariseojob, ma'anic mi caj la' wochel ti' yumʌntel jini am bʌ ti panchan.
I cʌntesa Jesús cha'an tsʌnsa
(Lc. 12.57‑59)
21 Tsa'ix la' wubi jini tsa' bʌ subentiyob winicob ti wajali. Tsa' subentiyob: “Mach mi la' cha'len tsʌnsa. Jini mu' bʌ i cha'len tsʌnsa mi caj i taj i mul ti' wut año' bʌ i ye'tel”. 22 Pero joñon mic subeñetla, pejtel mu' bʌ i mich'leñob i bʌ mi caj i tajob i mul ti' wut año' bʌ i ye'tel. Jini mu' bʌ i wajlen i pi'ʌl, mi caj i taj i mul ti' wut año' bʌ i ye'tel. Jini mu' bʌ i suben sojquem i jol, mi caj i toj i mul ti c'ajc. 23 Che' wola' wʌq'uen i majtan Dios ti' yajñib, mi tsa' c'ajtiyi a cha'an an chuqui tsa' cha'le ti' contra a pi'ʌl, 24 cʌyʌ i majtan Dios ti' t'ejl i yajñib. Cucu, ñaxan mele a bʌ a wic'ot a pi'ʌl. Ti wi'il la' aq'uen i majtan Dios ti' yajñib. 25 Yom ma' bʌc' pejcan ti uts'at jini woli bʌ i contrajiñet che' wola' majlel ba'an melobʌjʌl ame cajic i yʌq'uet ti' c'ʌb xmel mulil. Jini xmel mulil mi caj i yʌq'uet ti' c'ʌb xcʌnta cárcel. Mi caj a wochel ti mʌjquibʌl. 26 Isujm mic subeñet ma'anic mi caj a loq'uel ya'i jinto ma' toj. Ma'anic mi caj a cʌybentel mi jump'ejlic centavo.
I cʌntesa Jesús cha'an ts'i'lel
27 Tsa'ix la' wubi tsa' bʌ ajli: “Mach ma' cha'len ts'i'lel”. 28 Pero joñon mic subeñetla, majqui jach mi' q'uel x'ixic ti' colosojlel i pusic'al tsa'ix i cha'le ts'i'lel ti' pusic'al yic'ot. 29 Mi woli' yʌsañet ti mulil jini a wut am bʌ ti a ñoj, loc'san. Choco. Uts'at mi tsa' sajti jump'ejl a wut. Mach uts'atic mi tsa' chojquiyet ti c'ajc che' ts'ʌcʌl a bʌc'tal. 30 Mi woli' yʌsañet ti mulil a c'ʌb am bʌ ti a ñoj, tsepe loq'uel. Choco. Uts'at mi tsa' sajti a c'ʌb. Mach uts'atic mi tsa' chojquiyet ti c'ajc che' ts'ʌcʌl a bʌc'tal.
I cʌntesa Jesús cha'an che' mi' cʌy i yijñam winic
(Mt. 19.9; Mr. 10.11‑12; Lc. 16.18)
31 Tsa' ajli ja'el: “Che' an majqui yom i cʌy i yijñam, la' i yʌq'uen i juñilel cha'an tsiquil cʌybilix i cha'an”. 32 Pero joñon mic subeñetla majqui jach mi' to'o cʌy i yijñam che' ma'anic tsi' cha'le ts'i'lel yic'ot yambʌ winic, woli' bajñel ac' i yijñam ti ts'i'lel. Che' ja'el, majqui mi' pʌy cʌybil bʌ x'ixic cha'an i yijñam woli' cha'len ts'i'lel yic'ot.
Che' mi' wa'chocon i t'an winic
33 Tsa'ix la' wubi chuqui tsa' subenti winicob ti wajali: “Mach ma' lon tajben i c'aba' Dios cha'an ma' wa'chocon a t'an. Mele ti ts'ʌcʌl chuqui ma' wʌl ti' tojlel Dios”. 34 Pero joñon mic subeñetla mach yomic ma' lon wa'chocon a t'an. Mach ma' lon taj ti t'an panchan come jiñʌch i buchlib Dios. 35 Mach ma' lon taj ti t'an pañimil come jiñʌch i yajñib i yoc Dios, mi i c'aba'ic Jerusalén come i tejclumʌch jini ñuc bʌ yumʌl. 36 Che' ja'el mach ma' lon taj ti t'an a jol cha'an ma' wa'chocon a t'an, come mach mejlic ma' sʌq'uesan ma' wiq'uesan mi junt'ujmic. 37 Che' ma' cha'len t'an, mi isujmʌch, “isujm cu”, che'et. Che' mach isujmic, “mach isujmic”, che'et. Mi tsa' wʌlʌ yambʌ t'an cha'an ma' wa'chocon, ch'oyolʌch ti jontolil.
I cʌntesa Jesús cha'an i q'uextʌntel jontolil
(Lc. 6.27‑30)
38 Tsa'ix la' wubi tsa' bʌ ajli: “Wutʌl i q'uexol wutʌl, i bʌquel ejʌl i q'uexol i bʌquel ejʌl”. 39 Pero joñon mic subeñetla: Mach mi la' q'uextan jontolil. Che' an majqui mi' jats'et ti ñoj bʌ a choj pʌsben yambʌ a choj. 40 Che' an majqui mi' pʌyet ba'an am bʌ i ye'tel cha'an mi' chilbeñet a bujc, aq'uen a chaqueta ja'el. 41 Mi an majqui mi' wersa pʌyet ti cuchijel jump'ejl legua, cucu a wic'ot cha'p'ejl legua. 42 Aq'uen chuqui mi' c'ajtibeñet. Che' an chuqui mi' c'ajtibeñet ti majan, mach ma' to'o ac' ti sujtel.
Mi laj c'uxbin laj contrajob
(Lc. 6.32‑36)
43 Tsa'ix la' wubi tsa' bʌ ajli: “C'uxbin a pi'ʌlob, ts'a'len a contra”. 44 Pero joñon mic subeñetla: C'uxbin la' contrajob. Tajala ti oración jini mu' bʌ i contrajiñetla yic'ot jini mu' bʌ i tic'lañetla. 45 Che' jini mi' tsictiyel i yalobiletla la' Tat am bʌ ti panchan. Come Dios woli' chʌn ac' ti pasel q'uin ti' tojlel jini tojo' bʌ i pusic'al yic'ot jontolo' bʌ ja'el. Che' ja'el woli' chʌn chocbeñob tilel ja'al jini tojo' bʌ i pusic'al yic'ot jontolo' bʌ. 46 Come mi jini jach c'ux woli la' wubin jini c'ux bʌ mi' yubiñetla, ¿uts'at ba ma' q'uejlel che' jini? ¿Mach ba che'ic mi' melob xch'ʌm tojoñelob ja'el? 47 Mi jini jach mi la' wʌq'uen cortesía la' wermanojob, ¿ñumen toj ba mi la' mel bajche' yaño' bʌ? ¿Mach ba che'ic mi' cha'leñob gentilob ja'el? 48 Jini cha'an yom ts'ʌcʌl i yutslel la' pusic'al che' bajche' ts'ʌcʌl i yutslel i pusic'al la' Tat am bʌ ti panchan.