6
Bajche' mi' yʌq'uentel chubʌ'añʌl p'ump'uño' bʌ
Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an mi la' mel chuqui toj, pero mach cojic jach ti' wut la' pi'ʌlob cha'an mi' q'ueletla, come che' jini ma'anic mi' yʌq'ueñetla la' chobejtʌbal la' Tat am bʌ ti panchan. Che' mi la' wʌq'uen la' chubʌ'an p'ump'uño' bʌ, mach mi la' wʌc' ti wustʌl majlel trompeta ti' tojel la' wut che' bajche' mi' cha'leñob ti sinagoga tac yic'ot ti calle tac jini cha'p'ejax bʌ i pusic'al cha'an mi' q'uejlelob ti ñuc ti' wut winicob x'ixicob. Isujm mic subeñetla tsa'ix i tajayob i chobejtʌbal. Che' ma' wʌq'uen a chubʌ'an p'ump'uño' bʌ, mach ma' wʌc' ti q'uejlel jini woli bʌ a wʌc'. Ti mucul yom ma' wʌc' a chubʌ'an. Jini a Tat woli bʌ i q'uel pejtelel mucul tac bʌ mi caj i yʌq'ueñet a chobejtʌbal ti jamʌl.
I cʌntesa Jesús cha'an oración
(Lc. 11.2‑4)
Che' ma' cha'len oración, mach a cha'len che' bajche' jini cha'chajp jax bʌ i pusic'al mu' bʌ i mulan i cha'leñob oración che' wa'alob ti sinagoga tac yic'ot ti' xujc calle cha'an mi' q'uejlelob. Isujm mic subeñetla tsa'ix i tajayob i chobejtʌbal. Pero jatet, che' ma' cha'len oración, ochen ti' mal a wotot. Mʌcʌ i ti' a wotot. Pejcan a Tat am bʌ ti mucul. Jini a Tat woli bʌ i q'uel pejtelel mucul tac bʌ mi caj i yʌq'ueñet a chobejtʌbal ti jamʌl. Che' mi la' cha'len oración, mach mi la' chʌn taj lajal bʌ t'an cha'an ma' tam'esan a woración che' bajche' mi' cha'leñob gentilob. Mi' lon ña'tañob mi' yubintel i yoración cha'an cabʌl i t'an. Mach mi la' cha'len lajal bajche' jini gentilob, come yujil la' Tat chuqui anto yom la' cha'an che' maxto anic tsa' la' c'ajtibe.
Cha'lenla oración che' bajche' jini: C Tat lojon añet bʌ ti panchan, la' ch'ujutesʌntic a c'aba'. 10 La' tilic a yumʌntel. La' mejlic chuqui a wom ti pañimil che' bajche' ti panchan. 11 Aq'ueñon lojon c waj cha'an ili q'uin. 12 Ñusʌbeñon lojon c mul che' bajche' mic ñusʌbeñob i mul c pi'ʌlob lojon. 13 Mach ma' wʌc'on lojon ba' mic pʌjyel lojon ti mulil. Cʌntañon lojon ame yajlicon lojon ti jontolil. Come a cha'añʌch a yumʌntel yic'ot a p'ʌtʌlel yic'ot a ñuclel ti pejtelel ora. Amén. Che' yom mi la' mel oración. 14 Come mi woli la' ñusʌben i mul la' pi'ʌlob, la' Tat ti panchan mi' ñusʌbeñetla la' mul. 15 Pero mi mach mi la' ñusʌbeñob i mul la' pi'ʌlob, ma'anic mi' ñusʌbeñetla la' mul la' Tat ja'el.
I cʌntesa Jesús cha'an ch'ajb
16 Che' ja'el che' woliyetla ti ch'ajb, mach mi la' mel ti ch'ijiyem la' wut che' bajche' jini cha'chajp jax bʌ i pusic'al. Leco mi' melob i wut cha'an mi' q'uejlelob che' woliyob ti ch'ajb. Isujm mic subeñetla, tsa'ix i tajayob i chobejtʌbal. 17 Pero jatet, che' woliyet ti ch'ajb boño a jol. Poco a wut. 18 Che' jini ma'anic mi' tsictiyel ti' wut winicob x'ixicob mi woliyet ti ch'ajb. Pero mi' tsictiyel ti' wut a Tat am bʌ ti mucul. Jini a Tat, mu' bʌ i q'uel pejtelel mucul tac bʌ, mi caj i yʌq'ueñet a chobejtʌbal ti jamʌl.
Chubʌ'añʌl ti panchan
(Lc. 12.32‑34)
19 Mach mi la' tempan la' chubʌ'an ti pañimil ba' mi' jisan motso', ba' mi' caj ti ta', ba' mi' yochelob xujch' i xujch'iñob loq'uel. 20 Tempan la' chubʌ'an ti panchan ba' ma'anic mi' jisan motso', ba' ma'anic mi' caj ti ta', ba' ma'anic mi' yochelob xujch' i xujch'iñob loq'uel. 21 Baqui jach tempʌbil la' chubʌ'an, mi la' teñe ac' ti la' pusic'al.
Lámpara cha'an lac bʌc'tal
(Lc. 11.33‑36)
22 Jini lac wut lámparajʌch cha'an lac bʌc'tal. Mi weñʌch la' wut, mi la' wen q'uel i sʌclel pañimil. 23 Mi mach wenic la' wut, añet jach la ti ac'ʌlel. Mi i'ic' jax mi la' q'uel i sʌclel pañimil, añetla ti ic'yoch'an bʌ pañimil.
Dios yic'ot chubʌ'añʌl
(Lc. 16.13;12.22‑31)
24 Ma'anic x'e'tel mu' bʌ mejlel i yuman cha'tiquil yumʌl. Mi' ts'a'len juntiquil yumʌl, mi' c'uxbin yambʌ. Mi' jac'ben i t'an juntiquil, mi' ñusʌben i t'an yambʌ. Mach mejlic la' yuman Dios che' woli la' yuman chubʌ'añʌl.
25 Jini cha'an mic subeñetla mach mi la' mel la' pusic'al cha'an la' cuxtʌlel wʌ' ti pañimil, mi cha'an chuqui mi la' c'ux, mi cha'an chuqui mi la' jap, mi cha'an chuqui mi la' xoj. ¿Mach ba ñumenic i c'ʌjñibal la' cuxtʌlel bajche' i bʌl la' ñʌc'? ¿Mach ba ñumenic i c'ʌjñibal la' bʌc'tal bajche' la' pislel? 26 Q'uelela jini te'lemut. Ma'anic mi' cha'len pac' mi c'ajbal. Ma'anic mi' tempan i buc'bal ti' yotlel. La' Tat ti panchan mi' yʌq'uen i buc'bal te'lemut. ¿Mach ba ñumenic la' c'ʌjñibal bajche' te'lemut? 27 ¿Majqui mi' mejlel ti colel mi junxuc'ubʌyem cha'an ti cabʌl mel pusic'al?
28 ¿Chucoch mi la' mel la' pusic'al cha'an la' pislel? Ña'tanla bajche' mi' colel jini sʌsʌc bʌ i nich pimel am bʌ ti jamil. Ma'anic mi' cha'len e'tel mi ñoq'uijel. 29 Pero mic subeñetla, mach yoque i t'ojolic i pislel Salomón ti pejtelel i ñuclel bajche' jini sʌsʌc bʌ i nich pimel. 30 I t'ojol jax mi' mel pimel Dios, jini pimel cuxul bʌ wʌle mu' bʌ i chojquel ti c'ajc ti yijc'ʌlal. Mi che'ʌch mi' mel, ¿mach ba muq'uic i yʌq'ueñetla chuqui mi la' xoj jatetla mach bʌ anic mi la' ñop ti pejtelel la' pusic'al? 31 Jini cha'an mach mi la' mel la' pusic'al. Mach mi la' wʌl: “¿Chuqui mi caj laj c'ux? ¿Chuqui mi caj lac jap? ¿Chuqui mi caj lac xoj?” Mach che'ic yom mi la' wʌl. 32 Come pejtelel ili tac mi' sʌclañob gentilob. Come la' Tat ti panchan yujil pejtelel chuqui tac yom la' cha'an. 33 Ñaxan sajcanla i yumʌntel Dios yic'ot i tojel. Che' jini mi caj la' wʌq'uentel pejtelel chuqui tac anto yom la' cha'an. 34 Mach mi la' mel la' pusic'al cha'an jini mu' to bʌ i yujtel ijc'ʌl. Ya'to tsiquil chuqui mi' yujtel ijc'ʌl. Jasʌl jach mi lac ña'tan ili wocol am bʌ wʌle.