7
Che' an majch mi' lon al ti' pusic'al an i mul i pi'ʌlob
(Lc. 6.37‑38, 41‑42)
Mach mi la' wʌl ti la' pusic'al mi an i mul la' pi'ʌlob. Che' jini, ma'anic mi caj i yʌlob ti' pusic'al mi an la' mul. Come che' mi la' wʌl ti la' pusic'al mi an i mul la' pi'ʌlob, mi caj i yʌlob ti' pusic'al mi an la' mul. Che' bajche' mi la' p'isben winicob, che'ʌch mi caj la' wʌq'uentel ja'el. ¿Chucoch ma' q'uel ya wistʌl sajte' am bʌ ti' wut a pi'ʌl, pero ma'anic ma' q'uel cucujl am bʌ ti a wut? ¿Bajche' mi mejlel a suben a pi'ʌl: “La' c loc'san sajte' ti a wut”, che'et, pero awilan an cucujl ti a wut? Jatet cha'chajp jax bʌ a pusic'al, ñaxan loc'san jini cucujl am bʌ ti a wut. Ti wi'il mi mejlel a wen q'uel cha'an ma' loc'san jini sajte' am bʌ ti' wut a pi'ʌl. Mach mi la' wʌq'uen ts'i' chuqui tac ch'ujul. Mach mi la' wejtuben chitam la' perla tac ame mi' t'uchtan, ame mi' sutq'uin i bʌ i lowetla.
C'ajtinla, sʌclanla, pejcanla
(Lc. 11.9‑13;6.31)
C'ajtinla. Mi caj la' wʌq'uentel. Sajcanla. Mi caj la' taj. Pejcanla i yum otot. Mi caj la' jambentel. Come majqui jach mi' c'ajtin mi caj i yʌq'uentel. Jini mu' bʌ i sajcan mi' taj. Jini mu' bʌ i pejcan i yum otot mi caj i jambentel. ¿Am ba juntiquil winic ti a tojlel mu' bʌ caj i yʌq'uen xajlel i yalobil mi tsi' c'ajtibe waj? 10 Mi tsi' c'ajtibe chʌy, ¿mu' ba i yʌq'uen lucum? 11 Anquese jontoletla la' wujil la' wʌq'uen la' walobilob chuqui uts'at. ¿Mach ba ñumenic yujil la' Tat am bʌ ti panchan? Mi' yʌq'ueñob chuqui uts'at jini mu' bʌ i c'ajtibeñob. 12 Melela chuqui uts'at ti' tojlel la' pi'ʌlob mi la' wom chuqui uts'at ti la' tojlel. Come jiñʌch jini mandar yic'ot i subal jini x'alt'añob.
Ch'o'ch'oc bʌ i ti' otot
(Lc. 13.24)
13 Ochenla ti ch'o'ch'oc bʌ i ti', come colem i ti', ñuc i bijlel mu' bʌ i majlel ti tojmulil. Cabʌlob mi' yochelob ya'i. 14 Come ch'o'ch'oc i ti', ch'o'ch'oc i bijlel ba' mi la' taj la' cuxtʌlel. Ts'ita' jax jini mu' bʌ i yochelob i taj i cuxtʌlel.
Ti' wut mi' cʌjñel te'
(Lc. 6.43‑45; 13.25‑27)
15 Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an lot bʌ x'alt'añob mu' bʌ i tilelob ba' añetla lʌpʌl i cha'añob i tsutsel tiñʌme' yilal, pero ti' pusic'al lajalob bajche' jontol bʌ bʌte'el ts'i'. 16 ¿Mu' ba i tujq'uel ts'usub ti ch'ixol, mi i wut te' i c'aba' higo ti ts'ʌbabol? Ti' wut jach mi la' cʌn lot bʌ x'alt'añob. 17 Che' jini, pejtelel uts'at bʌ te' mi' yʌc' uts'at bʌ i wut. Jini mach bʌ wenic bʌ te' mi' yʌc' leco tac bʌ i wut. 18 Mach mejlic i yʌc' leco bʌ i wut jini uts'at bʌ te'. Che' ja'el, ma'anic mi' yʌc' uts'at bʌ i wut jini te' mach bʌ wenic. 19 Pejtelel jini te' mach bʌ anic mi' yʌc' uts'at bʌ i wut mi' sejq'uel. Mi' chojquel ti c'ajc. 20 Che' jini, ti' wut jach mi la' cʌñob. 21 Mach ti pejtelobic mu' bʌ i pejcañoñob ti' yum mi caj i yochelob ti' yumʌntel jini am bʌ ti panchan. Jini jach mu' bʌ i melob bajche' yom c Tat ti panchan mi caj i yochelob. 22 Ti jini q'uin cabʌl mi caj i subeñoñob: “C Yum, c Yum, ¿mach ba anic tsac cha'le lojon subt'an ti a c'aba'? Ti a c'aba' tsac choco lojon loq'uel xibajob. Ti a c'aba' tsac cha'le lojon cabʌl ñuc bʌ c melbal”. Che' mi caj i yʌlob. 23 Che' jini mi caj c subeñob: “Mach j cʌñʌyeticla. Loq'uenla tic tojlel jatetla mu' bʌ la' cha'len jontolil”.
Cha'p'ejl i c'ʌclib otot
(Lc. 6.46‑49)
24 Ti jujuntiquil mu' bʌ i yubibeñon c t'an, mu' bʌ i jac'beñon, lajalʌch bajche' winic am bʌ cabʌl i ña'tʌbal. Tsi' mele i yotot ti' pam xajlel. 25 Tsa' yajli ja'al. Tsa' tili but'ja'. Tsa' ñumi cabʌl ic'. Tsi' jats'ʌ jini otot. Pero ma'anic tsa' bujchi come wen wa'chocobil jini otot ti' pam xajlel. 26 Jini mu' bʌ i yubibeñon c t'an pero ma'anic mi' jac'beñon, lajalʌch bajche' winic mach bʌ anic i ña'tʌbal. Tsi' mele i yotot ti' pam ji'. 27 Tsa' yajli ja'al. Tsa' tili but'ja'. Tsa' ñumi cabʌl ic'. Tsi' jats'ʌ jini otot. Tsa' bujchi. Tsa' lu' jejmi. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. 28 Che' bʌ tsa' ujti i sub jini t'an Jesús, tsa' toj sajtiyob i pusic'al winicob x'ixicob cha'an i cʌntesʌbal. 29 Come yic'ot i p'ʌtʌlel i ye'tel tsi' cʌntesayob, mach che'ic bajche' sts'ijbayajob.