10
Pablo ʉ̃i majicaino Jesús ʉ̃i yávaiye méne beorĩ coyʉicõjeimara ne d̶aiyena
(1 Co 1.31)
Caride yʉ́vacari, Jesús ʉ̃i yávaiye méne beorĩ coyʉicõjeimaracacʉ, coyʉyʉbu mʉjare, ãmecoroivʉre yʉre. Yópe Cristoi coyʉiyepe põevare, náre cad̶ateni aru pued̶arĩ meacʉ põecʉpe, nopedeca coyʉiyʉvʉ mʉjare. Que baru mʉjare pued̶arĩ meacʉ põecʉpe aru mʉjare cad̶ateiyʉrĩ, paredeca jẽniaivʉ mʉjare, mʉje dajocarãjiyepe ayʉ mʉje ãmecoroiyede yʉre. “Pablo jidʉcʉ jararĩ bʉojabebi ʉ̃i cʉede majaque. Ʉbenita ʉ̃i cʉede joai majare jocarĩ, jidʉbecʉva jararĩ bʉojaibi ʉ̃i toivaicõjeiyede apecʉre paperayocare majare”, ʉbenina arĩduivʉbuya mʉja. Yʉrecabu jararĩ bʉojayʉ mʉjare ji cʉede mʉjaque máre. Que baru jẽniaivʉ mʉjare. Jarare d̶abejarã yʉre ji eaquiyede mʉje yebai. Mʉjacavʉ yópe arĩ, “Pablojã dápiarĩ cõmajivʉbu yópe ijãravʉcavʉ Jesúre jʉ abevʉ, Espíritu Santore cʉvabevʉ, ne dápiarĩ cõmajiyepe. Que baru nápe d̶arĩ cõmajivʉbu Pablojã”, ʉbenina arĩduivʉbuya. Ina nópe arĩduivʉre jaracʉyʉmu yʉ jãve.
Jãve ñʉjatamu ijãravʉi cʉrivʉ. Ʉbenita ijãravʉi cʉrivʉvacari, maucʉvabevʉ ñʉje mauvare yópe ijãravʉcavʉ Jesúre jʉ abevʉ, ne maucʉvaepe. Yópe churarava ne maucʉvaepe ne mauvare boaicaroveaque, nopedeca ñʉja maucʉvarivʉbu ñʉje arĩ dápiarĩ coyʉiyeque. Ʉbenita arĩ dápiarĩ coyʉrĩ majibevʉ ñʉja põeva ne arĩ dápiarĩ coyʉiyeque. Quénora Jʉ̃menijicʉ ñʉjare majide d̶aibi ʉ̃i parʉéque, ñʉje coyʉrãjiyepe ayʉ ina ʉ̃́re maucʉvarivʉre ʉ̃i yávaiyede jãvene, ne majinajiyepe ayʉ ʉbenina ne arĩ dápiaiyede. Ñʉja, Jʉ̃menijicʉi parʉre d̶aimara ʉ̃i majiéque, jã́d̶ovaivʉbu borocʉede ñʉje mauva ne ãmecoroiyede ñʉjare. Cainʉmʉa ina mʉjacavʉ “¿Meara márica apevʉ pʉeno?” arĩduivʉ, “Jãve ãmevʉ”, ʉbenina ne arĩduiyede Jʉ̃menijicʉi yávaiye ména, põeva ne coreóvabenajiyepe aivʉ Jʉ̃menijicʉi majiéde, ñʉja coyʉvaivʉbu Jʉ̃menijicʉi parʉéque, jã́d̶ovarajivʉ ʉbenina ne arĩ dápiaiyede. Que teni yópe churarava ne vainí tʉrĩ jẽni jacoiyepe ne mauvare, jʉ are d̶arãjiyepe aivʉ náre ne baju jabocʉre, ʉ̃i cõjequiyepe aivʉ náre, nopedeca maje jabocʉ Cristore dápiaicõjene d̶aivʉbu ñʉja ñʉje mauvare, ne jʉ arãjiyepe aivʉ ʉ̃́re ñʉje coyʉvaiyede Jʉ̃menijicʉi parʉéque. Mʉje jã́d̶ovarajiyede me jʉ aiyʉrivʉre Jʉ̃menijicʉre jaʉbevʉva, ñájine d̶arãjaramu ñʉja mʉjacavʉ caivʉre mʉje jʉ abedu.
Mʉja jã́ivʉbu aipe ãrojarivʉre ñʉje bajure. Ʉbenita majibevʉ aipe ãrojarivʉre ñʉjare ñʉje ũmei. Cũinácʉ mʉjacacʉ “Jãve yʉ́bu Cristo jicʉ” ayʉ, coreóvajacʉrĩ ñʉjare máre Cristo jinare. Ji coyʉiyede ñʉja Jesús ʉ̃i yávaiye méne beorĩ coyʉicõjeimarava ñʉje parʉé cʉvaede, yópe “¿Meara márica?” aivʉpe coyʉyʉvacari, yópe yʉre coyʉiye jaʉbepe, ye cʉyebecʉbu yʉ. Maje jabocʉ Cristo ñʉjare coyʉicõjememi mʉjare ʉ̃i yávaiye méne, ñʉje dajocare d̶arãjiyepe ayʉ mʉjare mʉje jʉ aiyede ʉ̃́re. Quénora ñʉjare coyʉicõjeimi mʉjare diede, ñʉje parʉre d̶arãjiyepe ayʉ mʉjare mʉje jʉ aiyede ʉ̃́re. Que baru cʉyebecʉbu yʉ ji coyʉiyede. Mʉjare cuavaiyʉbevʉ yʉ yo paperayocare ji toivaicõjeiyede apecʉre mʉjare parʉrõreca. 10 Cũinácʉ mʉje jẽneboi cʉcʉ, “Pablo parʉéque majicayʉbe majare yópe majicʉpe ʉ̃i paperayocare, ʉ̃i toivaicõjeiyede apecʉre. Ʉbenita ʉ̃i cʉede majaque parʉbecʉ majicarĩ bʉojabecʉbe majare. Quénora coyʉyʉbe yópe majibecʉpe”, ʉbenina arĩduibiya. 11 Ʉbenita ñai que arĩduyʉ coreóvajacʉrĩ iyede. Yʉ́capũravʉ cũinátʉrʉreca coyʉcʉyʉmu mʉjare ji cʉquiyede mʉjaque, yópe ji toivaicõjeiyepe apecʉre paperayocaque ji cʉede joai mʉjare jocarĩ.
12 Jãve ñʉja cũinátʉrʉpe teiyʉbevʉ ina mʉje jẽneboi cʉrivʉ “¿Meara márica maja apevʉ pʉeno?” arĩ dápiaivʉpe. Aru nápe paivʉ máre jẽvari coyʉiyʉbevʉ ñʉja. Nácapũravʉ majibevʉtamu. Corevaicõjeivʉbuya ne d̶aiyede yópe ne ʉrõpe. Aru jẽvari coyʉivʉbu ne baju. 13 Ʉbenita ñʉjacapũravʉ “¿Meara márica?” aivʉ baru, coyʉjebu ñʉje d̶aiyede Jʉ̃menijicʉi parʉéque no joborõre quéno, ã́rore ñʉjare memecaicõjeame ʉ̃́re. Ñʉjare ʉ̃́re memecaicõjeino mácarõre jocarĩ, ye arĩ coyʉbejebu, yópe apevʉ ne coyʉiyepe. Aru no joborõ jívʉi cʉrivʉbu mʉja, ñʉjare memecaicõjeinoi ʉ̃́re. 14 Jʉ̃menijicʉ ñʉjare coyʉicõjeame mʉjare Cristo yávaiye méne mamarʉmʉre caivʉ ne jipocai. Que baru d̶abetecarã ñʉja yópe ʉ̃i memecaicõjemenope ñʉje copaiyede mʉje yebai. 15 Ñʉja “¿Me d̶aivʉ bárica maja?” arĩ coyʉbevʉ apevʉ ne d̶aiyena, yópe ñʉje d̶ájʉroepe o ne Jʉ̃menijicʉre memecaicõjeijoborõ ñʉje memecaicõjejʉrorõpe ʉ̃́re, yópe apevʉ ne d̶aiyepe. Quénora ñʉja napini coreivʉbu mʉjare pʉeno baju jʉ arãjivʉre Jesúre, memecarãjivʉ Jʉ̃menijicʉre pʉeno baju mʉje yebai, yópe ʉ̃́re memecaicõjeino mácarõpe ñʉjare. 16 Nópe d̶arĩburu yóboi, ñʉja napini coreivʉbu, coyʉrĩ bʉojarãjivʉ Jesús ʉ̃i yávaiye méne ʉ̃i mead̶aiyena põevare apenoa ĩmaroai Corinto apepũravʉi, ã́roa põeva ne jápiabenoai cãreja diede. No joborõtamu máre Jʉ̃menijicʉre memecaicõjeijoborõ mácarõ ñʉjare. Que teni, “¿Me d̶aivʉ bárica maja?” arĩ coyʉbenamu apecʉ ʉ̃i d̶aiyena yópe ñʉje d̶ájʉroepe, yópe apevʉ ne arĩ coyʉiyepe.
17 Que baru yópe arĩ, toivaicõjenejaquemavʉ Jʉ̃menijicʉ ʉ̃i yávaiyede: “Ácʉ põecʉ ‘¿Jʉ̃menijicʉre memecayʉ meacʉ bárica?’ arĩ coyʉiyʉcʉ baru ʉ̃i baju, nópe arĩ coyʉbejacʉrĩ. Quénora ‘Meacʉ bajube maje jabocʉ cavarõ mearocacʉ’, arĩ coyʉjacʉrĩ ʉ̃”, arĩ toivaicõjenejaquemavʉ Jʉ̃menijicʉ. 18 Ñai “¿Jʉ̃menijicʉre memecayʉ meacʉ bárica?” ayʉre ʉ̃i baju, Jʉ̃menijicʉcapũravʉ “Yʉre memecayʉ meacʉbu”, arĩ coyʉbecʉbe. Ʉbenita ñai “Jʉ̃menijicʉ yʉre cad̶ateibi ji memecaiyede ʉ̃́re” ayʉre, Jʉ̃menijicʉcapũravʉ, “Yʉre memecayʉ meacʉbu”, arĩ coyʉcʉyʉme.