9
Jesúre jʉ aipõeva ne jíno, cad̶atenajivʉ apevʉre
1-2 Apecʉre mʉjare toivaicõjene nʉiye jaʉbevʉ yʉre, iye mʉje jínajiyepe ayʉ jecʉbevʉva, mʉje cójijovaiye boje tãutʉrare apeʉjʉ bácarõre pʉ caride máre. Yʉ majivʉ mʉja cad̶ateiyʉrivʉre. Que baru mʉja Acaya ãmicʉrijoborõcavʉ Jesúre jʉ aipõeva mʉje borore, yópe arĩ, coyʉvaivʉ yʉ ina Macedonia ãmicʉrijoborõcavʉ Jesúre jʉ aipõevare: “Majevʉ Acayacavʉ cójijovaivʉbuya iye ne jínajiyede ina cʉve cʉvabevʉre apeʉjʉ bácarõre pʉ caride máre”, arĩ coyʉvaivʉ yʉ. Aru mʉje maumena corebevʉva jíyʉe boje, obedivʉ ina Macedoniacavʉ máre maumena corebevʉva jíyʉrivʉbu. 3-4 Ina yóbecʉrã majevʉ Jesúre jʉ aipõevare jarocʉyʉmu yʉ mʉje yebai, ne cad̶atenajiyepe ayʉ mʉjare, mʉje cójijovarĩ bʉojarãjiyepe ayʉ mʉje tãutʉrare. Que teni mʉja jã́d̶ovarajaramu jãvene iye ji coyʉiye báquede mʉje borore apevʉ majevʉ, Macedoniacavʉ, ne eaiyede yʉ́que. “Majevʉ Acayacavʉ cójijovaivʉbuya ne jínajiyede javede”, arĩ coyʉre nʉivʉ yʉ. Ñʉje earãjiyede mʉje yebai, mʉje cójijovabedu cãreja mʉje jínajiyede, pare cʉyejebu yʉ, ji coyʉrĩduiye báque boje ʉbenina mʉje borore. Aru mʉja máre cʉyejebu pare. Que baru jẽniaivʉ ina yóbecʉrã majevʉre, ne nʉrajiyepe ayʉ mʉje yebai ji nʉquiye jipocai. Cad̶atenajarama mʉjare, mʉje cójijovarĩ bʉojarãjiyepe ayʉ mʉje jínajiyede, yópe “Jínajaramu”, mʉje aiye báquepedeca jipocamia. Que teni jã́d̶ovarajaramu mʉja ji jícõjememarare, quénora jíyʉrivʉre jecʉbevʉva.
Ãrʉjara mʉja iyede. Mʉje majióvarõ mearore d̶aru apevʉre, Jʉ̃menijicʉcapũravʉ mearo d̶acacʉyʉme mʉjare majióvarõ baju. Ʉbenita mʉje ʉrarõ mearore d̶aru apevʉre, Jʉ̃menijicʉcapũravʉ mearo d̶acacʉyʉme mʉjare ʉrarõ baju. Jẽvari coyʉiyeque oteipõecʉ ʉ̃i d̶aiyede coyʉquijivʉ yʉ. Oteipõecʉ obebeyabea oteiyabeare oteyʉ baru, ĩcʉyʉme majióvarõra jẽijãravʉ baquinói. Ʉbenita obediyabea oteiyabeare oteyʉ baru, ĩcʉyʉme ʉrarõra jẽijãravʉ baquinói. Caivʉ mʉja coapa jíjarã mʉje cʉvaecarõre yópe “Quéno baju jícʉyʉmu yʉ”, mʉje arĩ dápiaiyepedeca mʉja coapa mʉje ũmei. Chĩori jecʉrivʉ jíyʉbevʉpe yéde jíbejarã mʉja. Apecʉi jícõjeimarape máre yéde jíbejarã. Quénora torojʉrĩ jecʉbevʉva jíjarã mʉja, Jʉ̃menijicʉi ʉe boje ñai torojʉrĩ jecʉbecʉva jíyʉre. Jʉ̃menijicʉ jíyʉ majibi ʉ̃i mearo d̶acaiyequede, ijãravʉquede, mʉjare ʉrarõ baju, ye jaʉbequiyepe ayʉ mʉjare. Aru caiye mʉjare jaʉéde jíniburu yóboi, ʉrarõ pʉpʉquiyebu mʉjare. Que baru cʉvarãjaramu mʉja mearo d̶acaiyequede, ijãravʉquede, cad̶atenajivʉ apevʉre. Yópe arĩ, toivaicõjenejaquemavʉ Jʉ̃menijicʉ ʉ̃i yávaiyede ñai põecʉ meacʉ ʉ̃i borore:
Ʉ̃i cʉvaecarõre jívayʉbe jecʉbecʉva ina cʉve cʉvabevʉre. Aru ʉ̃i mearo d̶acaiyede ãrʉrajarama cainʉmʉa, arĩ toivaicõjenejaquemavʉ.
10 Bedióva cojedeca jẽvari coyʉiyeque coyʉquijivʉ yʉ. Yópe oteiye pĩarí bʉojarĩ aru bʉcʉrĩ bʉojarĩ, oteipõecʉi ĩ́yepe ʉ̃i ãquiyeva aru ʉ̃i otequiyeva máre, nopedeca mʉja mearore d̶aivʉ baru mʉje cʉvaeque, cʉvarãjaramu mʉjare jaʉéde aru mʉje jínajiyede máre pʉeno baju, mearore d̶arãjivʉ aru cad̶atenajivʉ apevʉ põevare. Jʉ̃menijicʉrecabe jíyʉ oteiyabeare ñai oteipõecʉre aru ãiyede põeva ne ãrajiyeva. Ʉ̃́recabe mearore d̶are d̶ayʉ mʉjare máre. 11 Que baru ʉ̃i mearo d̶acaiyequede, ijãravʉquede, ʉrarõ cʉvarãjaramu mʉja cainʉmʉa, jínajivʉ apevʉre jecʉbevʉva. Aru obedivʉ põeva, ina majevʉ Judeacavʉ Jesúre jʉ aipõeva cʉve cʉvabevʉ, torojʉede jínajarama Jʉ̃menijicʉre, iye jíye boje mʉje jarorãjiyede náre ñʉjaque. 12 Mʉje jíyede apevʉre, mearore d̶aivʉbu, mʉje cʉvare d̶aiye boje náre jaʉéde. Ʉbenita pʉeno baju mearore d̶aivʉbu, obedivʉ põevare mʉje jíde d̶aiye boje ʉrarõ torojʉede Jʉ̃menijicʉre. 13 Mʉje memecaiyede náre iye jíyede mʉje jarorãjiyeque, jã́d̶ovarajivʉbu mʉja jʉ aivʉre jãve dajocabevʉva Cristoi yávaiye méne, aru mʉja jívʉre jecʉbevʉva, cad̶atenajivʉre náre aru apevʉre máre. Que baru mearore jínajarama ne pued̶aimʉre Jʉ̃menijicʉre. 14 Mʉjare pare ʉrivʉ jẽniarajarama Jʉ̃menijicʉque mʉjare boje, ʉ̃i pare mearo d̶acaiye boje mʉjare bojecʉbeda ʉ̃i me boje. 15 Torojʉede jínajarevʉ Jʉ̃menijicʉre, ʉ̃i jíye báque boje majare pʉeno baju méne. Põeva ne yávaicamuaque ye bʉojabenama coyʉivʉ diede.