MA²JYI³ I⁴A⁴SAG⁴ PA³² I²CON²³ CUAH³ A³TIONH² GALACIA
1
A⁴sag⁴ Pa³² i²con²³ cuah³ a³tionh² húa³⁴ Galacia
Jnia⁴, Pa³², lang⁴³ˉ⁴ jan³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Cristo, a⁵jon⁴³ con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ chie³ jian³ o⁴ a³a⁴hen⁴³ tionh², quie¹ con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ Jesucristo pa² jian³ Jon⁴dai¹ Jmai³, a³hain⁴ a³a⁴júan⁴ i⁴a⁴hyon²³i³ jen² a³jaun². Sag³⁴ˉ⁴ ma²jyi³ la³ jian²³ˉ⁵ la⁴jang³⁴ si³reunh⁴ˉ¹ a³tionh² jian²³ˉ⁵ i²con²³ la⁴jang³⁴ cuah³ a³tionh² húa³⁴ Galacia. Jon⁴dai¹ Jmai³ ma⁵ho³² hnei³ tionh²ˉ³ jian³ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹, jian³ ua²júan⁴i³ i⁴tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴, a³hain⁴ a³a⁴hyein⁴³ húan³⁴ nei² quieh¹ chie³² quian⁴ˉ¹, i⁴a⁴lie³i³ jnia¹ m⁵cu³ hlagh³² la³, quie¹ la⁴ne³ ra⁵hnie³⁴ Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹, a³hain⁴ Jmai³²ˉ¹, a³hain⁴ a³lei⁴ júanh⁴³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. La⁴ne³pa².
A⁵sie⁴³ jau²³ seg³⁴ ma⁵sia³ i⁴li⁴lion⁴ chie³
Ta² co³ chie²³ tsei³⁴ˉ⁴ tieh²la³ quie¹ eu⁴³ ta¹tia⁴ ma³a⁴teinh³ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ Jon⁴dai¹ a³a⁴te⁴ hnei³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Cristo, i⁴ma³quianh²ˉ³ i²con³ jau²³ seg³⁴ liah⁴ li⁴lion⁴ chie³. A⁵jon⁴³ quie¹ i⁴sia³ i²con³ jau²³ i⁴seg³⁴, quie¹ sian³ meih³ chie³ a³ma³hlieh⁴ hnei³ tionh²ˉ³ a³hnie³⁴ júanh³ jau²³ quieh¹ Cristo i⁴seg³⁴ nai². I² jon³ ne⁵, juah⁴ne³ sian³ a³hleh² i²con³ jau²³ seg³⁴ i⁴lion⁴ chie³, a⁵jon⁴³a² liah⁴ i⁴ma³a⁴hleh² jnie³² i²conh²ˉ³, o⁴ jan³ ángel a³ja²³ ñi⁴jeu⁵ jian³ o⁴ jnie³² liah⁴, ua²yi⁴hain⁴ pi²³i³. Jian³ liah⁴i² ma³a⁴saih³² jnie³² hnei³ liah⁴ma²jia⁴³, jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴ i⁴seg³⁴ tieh²la³: Juah⁴ne³ sian³ a³hleh² i²con³ jau²³ seg³⁴ i⁴lion⁴ chie³, a⁵jon⁴³a² liah⁴ i⁴ma³a⁴hyeih²ˉ³, ua²yi⁴hain⁴ pi²³i³.
10 I² jon³ ne⁵, i⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ pain⁴ la³, ¿o⁴ quie¹ i⁴hno⁵ˉ⁵ sainh³ˉ⁴ re³ ta⁵nei² chie³, lainh⁴ˉ³, jian³ o⁴ ta⁵nei² Jon⁴dai¹pa²? ¿Jian³ o⁴ lainh⁴ˉ³ júan³⁴ˉ⁴ i⁴teg³ tsei⁴³ chie³ tionh²? Quie¹ juah⁴ne³ ma²júan³⁴ˉ⁴ i⁴teg³ tsei⁴³ chie³, a⁵sia³ ma²lang⁴³ˉ⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Cristo.
Ta¹ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴júan³ Pa³²
11 I² jon³ ne⁵, goh³ quian³⁴ˉ⁴, hniah³ li⁴ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ nei² quieh¹ jau²³ tsei²³ i⁴hleh³ˉ⁴ la³ i⁴sa⁴leg⁴³ co³hei²tsei³ quieh¹ chie³. 12 Quie¹ a⁵jon⁴³ i⁴a⁴cúa⁴ chie³ i²con²³ jnia⁴ jian³ o⁴ juah⁴ sian³ jan³ a³ma⁴tag³ jnia⁴, quie¹ Jesucristo hña³pa² a⁴he⁴ jnia⁴.
13 Quie¹ ti²ñih¹ re³pa² hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴ ma²lang⁴³ˉ⁴ liah⁴ma²jia⁴³, liah⁴ ma²hie³⁴ˉ⁴ sien³ quieh¹ judío tionh², jian³ a⁴hang³⁴ˉ⁴ cuah³ quian¹ Jon⁴dai¹ nei² jon³, jian³ ma²hno⁵ˉ⁵ jenh³i³ ma²jon³. 14 Jian³ ta² ma²ya¹jian⁴³ˉ⁴ ma²ma⁵tei³²ˉ⁴ lai²³ quieh¹ judío la⁴conh⁴a² a³co³²ˉ⁴ a³si³jian²³ˉ⁵, quie¹ eu⁴³ ma²tyei⁴³ˉ⁴ jeu³ ra³quia³ quieh¹ neih³sia³⁴ˉ⁴ tionh². 15 I² Jon⁴dai¹ ne⁵, a⁴hnoh³i³ jnia⁴ naih⁵i² li⁴sian³⁴ˉ⁴, jian³ a⁴te⁴i³ jnia⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³. I² con³ma²ra⁵hnie³⁴i³ la⁴ne³, 16 jon³ a⁴hen⁴³i³ A³jon⁴³ i²con²³ˉ⁵ canh⁴a² ni¹hleh³ˉ⁴ jau²³ quieh¹i³ i²con²³ a³sa⁴lang⁴³ judío tionh². Jian³ coh⁵ jon³ i¹jan³ chie³ sa⁴ni²ŋangh⁵ˉ⁵. 17 Jian³ a⁵ga⁴ ñei³²ˉ⁴ Jerusalén juah⁴ i⁴ni²jen³²ˉ⁴ a³a⁴lang³⁴ ñeih³² a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Cristo naih⁵i² a⁴lang³⁴ jnia⁴; a⁵sia³, quie¹ ñei³²ˉ⁴ ta⁵húa³⁴ Arabia; jian³ ma²jon³ ŋah⁵ˉ⁵ liah⁴ i⁴seg³⁴ ta⁵jeu³ Damasco.
18 I² con³ma²ua⁴jeu³² hneng³ ñi³, jon³ pi¹ ŋo⁵ˉ⁵ Jerusalén i⁴ni²jen³²ˉ⁴ Pe³², jian³ a⁴jian³⁴ˉ⁴ quia⁵hña⁴ jm² jian²³i³ jnia⁴. 19 Jian³ a⁵sion⁴³ a³sang²³ ma⁵a⁴jen³²ˉ⁴ juah⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Cristo, jan³ Jacobo a³reunh¹ Se³ño²³pa² júah³. 20 Jian³ la⁴conh⁴ i⁴ua²sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ la³ tionh²ˉ³, ñi³ Jon⁴dai¹ i⁴ni²tei⁴³.
21 Coh⁵ jon³ a²ma⁴ ñei³²ˉ⁴ ta⁵húa³⁴ Siria jian³ húa³⁴ Cilicia. 22 Jian³ la⁴jang³⁴ cuah³ quian¹ Cristo a³tionh² húa³⁴ Judea, a⁵sian⁴³ jnia⁴ ma²cu²³i³ tionh². 23 Jmah³ i⁴jon³pa² jau²³ ma²nau³i³ tionh², i⁴juah⁴i³: “Tieh²la³ ma³hleh² a³hain⁴ a³ma²hag²³ jnia¹ hain⁴ jau²³ i⁴hniah³ li⁴hain⁴ chie³ i²con²³ Cristo, a³hain⁴ a³ma²hnie³⁴ i⁴ai³⁴ jau²³ jon³ liah⁴ma²jia⁴³.” 24 Jian³ júan³i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ nei² quien⁴ˉ⁴ tionh².