2
Jian³ con³ma²ua⁴jeu³² quia⁵quin⁴ ñi³, jon³ ñei³²ˉ⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴ Jerusalén jian²³ˉ⁵ Be²³, jian³ jian⁴³ jnie³² Tito liah⁴. Quie¹ ñei³²ˉ⁴ i²jon³ con⁴juah⁴ i⁴a⁴sag⁴³ jnia⁴ Jon⁴dai¹. I² jon³ a⁴ŋangh³ jnie³² jie³ jnie³² la⁴jang³⁴ a³ti²quian³ ma³tyi² i²a⁴tya³⁴ˉ⁴ jau²³ liah⁴ leg⁴³ jau²³ i⁴hleh³ˉ⁴ i²con²³ chie³ a³sa⁴lang⁴³ judío, quie¹ sa⁴hno⁵ˉ⁵ lei⁴ juah⁴ i⁴sa⁴quein⁴³ ta¹ i⁴ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ jian³ i⁴hei⁴³ nei² júan³⁴ pi¹ jnia⁴ liah⁴. Jian³ Tito ma²jian²³ˉ⁵ liah⁴, a⁵sia³ a⁴júan⁴i³ ta⁵li⁴hnai³ i⁴gm⁴³ he³²i³, ua²liah⁴a² ma²lang⁴³i³ chie³ sang²³. Ua²liah⁴a² ma²tionh² meih³ a³juah⁴ lang⁴³ si³reunh⁴ˉ¹ a³ta³jaun²³ a³a⁴han⁵ jen² jnie³² ta⁵si²hma² i⁴tan³i³ i⁴si¹ja⁵ jeu³ quian⁴ jnie³² con⁴juah⁴ Cristo Jesús, i⁴hnie³⁴i³ han⁵ jnie³² i⁴júan² jnie³² quian¹ lai²³ don⁵. Jian³ i¹ co⁴le⁴ sa⁴a⁴cúa² jnie³² jeu³ juah⁴ i⁴nai² jnie³² jau²³ quieh¹ a³hain⁴ tionh², quie¹ hnie³ jnie³² i⁴hainh⁴ˉ³ liah⁴ma³hainh⁴ ne³pa² hnei³ jau²³ ni²tei⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹.
I² la⁴jang³⁴ a³canh² a³quian³ ma³tyi² quian¹ cuah³ hain⁴, i¹con³ a⁵sia³ a⁴sag⁴³i³ jnia⁴ nei² quieh¹ jau²³ i⁴hleh³ˉ⁴; jian³ i¹con³ a⁵sia³ jm² si²quian¹ˉ⁴ liah⁴ lang⁴³ chie³, quie¹ a⁵sia³ ro³ Jon⁴dai¹ jeu³ liah⁴ lang⁴³ chie³. I² jon³ ne⁵, i¹con³ a⁵sie⁴³ i⁴ma⁵juah⁴i³, quie¹ ra⁵laih²i³ i⁴a⁴tonh³ Jon⁴dai¹ joh⁴³ cúa³⁴ˉ⁴ con³ ta¹ i⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ quieh¹i³ i²con²³ a³sa⁴lang⁴³ judío la⁴jon³ liah⁴i² a⁴tonh³i³ joh⁴³ cúa³ Pe³² i⁴hleh²i³ i²con²³ judío tionh². Quie¹ liah⁴i² a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ ta¹ quieh¹ con⁴juah⁴ Pe³² i⁴lang⁴³i³ jan³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Cristo jen² judío tionh², la⁴jon³ a⁴júan⁴i³ ta¹ quieh¹ con⁴juah⁴ jnia⁴ jen² a³sa⁴lang⁴³ judío liah⁴.
I² con³ma²ra⁵laih² a³canh² hain⁴, Jacobo, Pe³² jian²³ Juan²³ i⁴a⁴tonh³ Jon⁴dai¹ ta¹ jon³ joh⁴³ cúa³⁴ˉ⁴, jon³ a⁴cúa⁴i³ si¹cúa³ i²con²³ jnie³² jie³ jnie³² Be²³, con³ i⁴lei³ i⁴a⁴cang⁴ tsei⁴³ jnie³², canh⁴a² chie² jnie³² i²con²³ chie³ sang²³, jian³ hei⁴i³ tionh² i²con²³ judío. 10 Con³ i⁴la³pa² a⁴m⁴i³ i²con²³ jnie³², i⁴tyon² jnie³² tsei⁴³ a³ti⁴ñei³ a³co²³i³; jian³ i⁴ne³pa² tyein² sian³⁴ˉ⁴ jeu³ li⁴tei⁴³ liah⁴.
A⁴jai³⁴ Pa³² quieh¹ Pe³² je¹jeu³ Antioquía
11 I² con³ma²a⁴tyie³⁴ Pe³² je¹jeu³ Antioquía, jon³ a⁴hlenh⁵i³ jnia⁴ ta⁵nei²i³, a⁴jain³⁴i³ jnia⁴, quie¹ sa⁴re³ a⁴júan⁴i³. 12 Quie¹ naih⁵i² tyie¹ chie³ a³a⁴sain⁴ Jacobo, ta¹la⁴ jon³ ma²queuh³i³ jian²³ chie³ a³sa⁴lang⁴³ judío; i² con³ma²a⁴tyie³⁴ a³hain⁴ tionh², jon³ a⁴quein³⁴i³ jen² chie³ sang²³ hain⁴; a⁵sie⁴³ a⁴queuh³i³, quie¹ con⁴³i³ a³ti²tyeih⁴³ lai²³ i⁴gm² he³². 13 Jian³ la⁴teg⁴ judío sang²³ a³ma³ti²hain⁴ hain⁴, a⁴júan⁴i³ teun³⁴ nei² liah⁴i² a⁴júan⁴ Pe³²; jian³ la⁴teg⁴ Be²³ liah⁴ a⁴júan⁴ la⁴jon³. 14 I² con³ma²a⁴je³⁴ˉ⁴ i⁴sa⁴ŋeng²³i³ tionh² con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴jeu³⁴ˉ⁴ Pe³² ta⁵nei² la⁴jang³⁴, a⁴juah³ˉ⁴: “Hnei³, langh⁴³ hnei³ judío, jian³ ma²júanh³ˉ³ liah⁴i² júan³ a³sa⁴lang⁴³ judío, a⁵jon⁴³ liah⁴i² júan³ judío. I² tieh²la³ ne⁵, ¿e⁴le³⁴ júanh³ˉ³ ton³²nie⁴³ i⁴hnoh³ˉ³ hie³⁴ a³hain⁴ tionh² lai²³ quieh¹ judío?”
15 Quie¹ jnie³² lang⁴³ judío liah⁴ma²ra⁵sian³ jnie³², jian³ sa⁴lang⁴³ jnie³² a³ren³ chie³² liah⁴i² ti²lang⁴³ chie³ sang²³. 16 Quie¹ tieh²la³ nia² jnie³² i⁴sa⁴jen³ Jon⁴dai¹ chie³ la⁴jan³ a³tsein²³ con⁴juah⁴ i⁴ma³tei⁵i³ lai²³; a⁵sia³, quie¹ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴ i²con²³ Jesucristo pi²³i³; jian³ la⁴ne³pa² jnie³² liah⁴ a³ma³ra⁵hain⁴ jnie³² i²con²³ Jesucristo i⁴je⁴³i³ jnie³² la⁴jan³ a³tsein²³ nei² quieh¹ i⁴hain⁴ jnie³² i²con²³ Cristo, a⁵jon⁴³ nei² quieh¹ i⁴ma⁵tei³² jnie³² lai²³, quie¹ nei² quieh¹ i⁴ma³tei⁵i³ lai²³, i¹jan³ sa⁴tyie²³ i²jen³ Jon⁴dai¹ la⁴jan³ a³tsein²³.
17 Quie¹ juah⁴ne³ hnieh⁴ jnie³² i⁴je⁴³ jnie³² Jon⁴dai¹ la⁴jan³ a³tsein²³ con⁴juah⁴ Cristo, jon³ ta³sangh² jnie³² i⁴lang⁴³ jnie³² a³ren³ chie³² ñeih³². I² jon³ ne⁵, ¿o⁴ Cristo pa² júan³ i⁴ren³ jnie³² chie³², lainh⁴ˉ³, juah⁴ne³ la⁴jon³? ¡A⁵sia³, a⁵jon⁴³ la⁴ne³! 18 Quie¹ juah⁴ne³ hno⁵ˉ⁵ sieh³²ˉ⁴ liah⁴ lai²³ don⁵ i⁴ma³a⁴ton³⁴ˉ⁴ jon³, jon³ lang⁴³ jnia⁴ a³ma³ren²³ chie³² nei² jon³. 19 Quie¹ nei² quieh¹ lai²³ lang⁴³ jnia⁴ la⁴jan³ a³ma³jaun² i²con²³ lai²³, canh⁴a² li⁴sian³⁴ˉ⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹. 20 Quie¹ ma³a⁴jaun³⁴ jnia⁴ ton³⁴ˉ⁴ crau¹ co⁴chia³ jian²³ˉ⁵ Cristo; i² jon³ a⁵sie⁴³ sian³⁴ jnia⁴ juah⁴ i⁴sian³⁴ˉ⁴ húan⁵, quie¹ Cristo pa² júah³ sian³ naih⁵ m⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴. I² i⁴sian³⁴ˉ⁴ he³⁴ˉ⁴ tieh²la³ ne⁵, sian³⁴ˉ⁴ i⁴hain⁴ˉ⁴ i²con²³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹, a³hain⁴ a³a⁴cúanh³ húan³⁴ nei² quien⁴ˉ⁴, quie¹ ra⁵hnie³⁴i³ jnia⁴. 21 Quie¹ sa⁴hno⁵ˉ⁵ júan¹ˉ⁴ i⁴sa⁴quein⁴³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹; quie¹ juah⁴ne³ ma²jen³ Jon⁴dai¹ chie³ la⁴jan³ a³tsein²³ con⁴juah⁴ i⁴ma³tei⁵i³ lai²³, i¹con³ sa⁴quein⁴³ i⁴a⁴jaun³⁴ Cristo juah⁴ne³ la⁴jon³.