MA²JYI³ I⁴A⁴SAG⁴ PA³² I²CON²³ TITO
1
A⁴sag⁴ Pa³² i²con²³ Tito
Jnia⁴, Pa³², lang⁴³ˉ⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹ jian³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, canh⁴a² li⁴hain⁴ la⁴conh⁴ a³a⁴quianh⁴³ Jon⁴dai¹, jian³ li⁴ñi³i³ jau²³ ni²tei⁴³, jian³ liah⁴ hniah³ ma⁴tei⁵i³, jian³ li⁴hain³² tsei⁴³i³ i⁴hyieh⁴i³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³, liah⁴i² a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ jau²³ ho³² liah⁴ma²ra⁴lie⁵, naih⁵i² a⁴leg³⁴ m⁵cu³, Jon⁴dai¹ a³hain⁴ a³sa⁴li⁴ma⁵co³. I² con³ma²a⁴tyie³⁴ jm² quieh¹, a⁴jñeih³i³ jau²³ quieh¹ con⁴juah⁴ i⁴hleh³ˉ⁴, jian³ i⁴a⁴tonh³i³ joh⁴³ cúa³⁴ˉ⁴ con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ A³lie³ jnia¹. I² la⁴ne³ jon³, hnei³ Tito, sag³⁴ˉ⁴ ma²jyi³ la³ i²conh²ˉ³, a³jon³⁴ jnia⁴ i⁴chie⁴³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴ˉ¹ li⁵úa⁴ˉ¹. Jon⁴dai¹ Jmai³ ma⁵ho³² hnei³ jian³ Re¹ Jesucristo A³lie³ jnia¹, ua²jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²conh² hnei³, jian³ i⁴sianh³ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³.
Liah⁴ hniah³ júan³⁴ a³quian³ ma³tyi² quian¹ cuah³
Jian³ nei² la³pa² a⁴tyan⁵ˉ⁵ hnei³ o⁵tyieh⁴³ Creta, canh⁴a² júanh²ˉ³ re³ i⁴ma²hniah³ lei⁴ re³, jian³ canh⁴a² hnah³²ˉ³ a³can³⁴ ma³tyi² quian¹ cuah³ conh⁴ con³ jeu³, la⁴jon³ liah⁴i² heih⁴³ ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³. I² a³quian³ ma³tyi² ne⁵, hniah³ ma⁵jnia³i³ i⁴sa⁴li⁴cúa³⁴ chie³ chie³² i²con²³i³, jian³ i⁴jan³ a³m⁴ quian¹i³, jian³ i⁴ti²hain⁴ la⁴jang³⁴ jon⁴³segh³²i³, jian³ i⁴sa⁴li⁴cúa³⁴ chie³ chie³² juah⁴ i⁴sa⁴re³ júan³i³ jian³ o⁴ i⁴sa⁴naih¹i³. Quie¹ a³hain⁴ a³quian³ ma³tyi² quian¹ cuah³ hniah³ ma⁵jnia³i³ i⁴sa⁴li⁴cúa³⁴ chie³ chie³² i²con²³i³ liah⁴i² lang⁴³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jon⁴dai¹; jian³ sa⁴hniah³ júan³⁴i³ ron⁴, jian³ o⁴ i⁴m³tsainh²i³, jian³ o⁴ i⁴li⁴hain⁴³i³, jian³ o⁴ i⁴hnoh³i³ hnai³qui³, jian³ o⁴ i⁴laih⁴i³ o¹cau³² con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ hlagh³². Quie¹ hniah³ cúah³i³ chie³ jauh³² i⁴jian³⁴i³, jian³ i⁴lang⁴³i³ jan³ a³júan³ i⁴tsei³⁴, jian³ a³nai² tsei⁴³, a³ni²taih⁴³, a³cúanh¹, jian³ a³hion⁴³ tsei⁴³ re³. Jian³ hniah³ sianh³i³ re³ jau²³ ni²tei⁴³ liah⁴i² ma³ra⁵tang³i³, canh⁴a² hlenh⁵i³ a³sang²³ con⁴juah⁴ jau²³ tsei²³ jian³ i⁴li⁴cagh¹i³ jm² i²con²³ a³hieh¹ tionh².
10 Quie¹ jeun⁴³ a³huah³ tyi² sian³, jian³ jen² judío tyein² tionh², a³ti²hleh² jau²³ can³ tsei⁴³, jian³ a³ti²ma³co³ tionh². 11 Hniah³ cauh³ lau² a³la⁴hain⁴ tionh², quie¹ ma³hlianh⁴i³ chie³ a³ni²hyan³² hnei⁴³, he²³i³ jau²³ i⁴sa⁴haih¹ li⁴he³⁴i³, canh⁴a² laih⁴i³ o¹cau³² con⁴juah⁴ i⁴hlagh³².
12 Quie¹ la⁴ne³ a⁴hleh⁴ jan³ a³co²³i³, a³sag³ ma²jyi³ libro, a⁴juah⁴i³: “La⁴jang³⁴ a³sian³ o⁵tyieh⁴³ Creta la³ ta³jaun²³i³ la⁴jeg³⁴ nie⁴³, jian³ lang⁴³i³ jah⁴ nau³, a³jlen⁴ a³jeuh⁴³.” 13 I⁴chie⁴³pa² jau²³ quie¹ ni²tei⁴³; i² jon³ ne⁵, jain⁴³i³ hnei³ tsei³⁴ ta¹ jon³ canh⁴a² re³ tsein³⁴i³ i⁴ti²hain⁴i³, 14 canh⁴a² sa⁴ro³⁴i³ jeu³ jau²³ i³nah² quieh¹ judío tionh², a⁵ga⁴ heih⁴³ quieh¹ a³ñih³ a³ton²³ jau²³ ni²tei⁴³.
15 Quie¹ i²con²³ a³tsein²³ tionh², la⁴jeg³⁴pa² i⁴quieh¹i³ i⁴tsei³⁴; i² i²con²³ a³sa⁴ma³a⁴cag⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹ ne⁵, a³sa⁴hain⁴, lain⁴i³ heinh⁵ la⁴jeg³⁴; quie¹ la⁴teg⁴ co³hei²tsei³ quieh¹i³ queh² jian³ m⁴tyi⁴ quieh¹i³ liah⁴. 16 Quie¹ juah⁴i³ tionh², cm²³i³ Jon⁴dai¹, i² con⁴juah⁴ i⁴júan³i³, lei³ jnia⁴ i⁴sa⁴chie⁴³; quie¹ hianh¹ tsei⁴³ chie³ liah⁴ júan³i³, jian³ sa⁴naih¹i³, jian³ sa⁴li⁴júan³⁴i³ i¹con³ nai² i⁴tsei³⁴.