2
Hniah³ he³⁴i³ jau²³ tsei²³
Jian³ hnei³ liah⁴, hleh² hnei³ la⁴conh⁴ ra³cúa²³ jau²³ tsei²³. Jian³ a³don⁵ ñih³ tionh², hniah³ júan³⁴i³ nai² tsei⁴³, jian³ a³re³ hei¹ jeu³, jian³ a³ŋeng²³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ tsei²³, jian³ tsein³⁴i³ i⁴hain⁴i³, jian³ i⁴hnio³⁴i³, jian³ i⁴júanh³ tsei⁴³i³ liah⁴. Jian³ la⁴ne³pa² a³don⁵ m⁴ liah⁴, hniah³ júan⁵i³ a³ni²taih⁴³, jian³ i⁴sa⁴qui⁵jaih²i³ jau²ta³jau²³, jian³ a⁵ga⁴ a³tauh⁴³ jm³, quie¹ hniah³ ma⁵jnia³i³ i⁴tsei³⁴, jian³ i⁴heh³i³ a³m⁴ maih⁴³ i⁴ma⁵hnio³⁴i³ i³cúa³ jian³ jon⁴³segh³²i³, jian³ i⁴ŋeng³⁴i³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ tsei²³, jian³ i⁴tsein³⁴i³, jian³ i⁴hie³i³ jauh³² quieh¹, jian³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³, jian³ i⁴naih¹i³ jau²³ quieh¹ i³cúa³i³, canh⁴a² i¹jan³ sa⁴li⁴hleh³ hlagh³² nei² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹.
Conh⁴liah⁴ la⁴ne³ hlenh³² hnei³ si³maih² ñih³ i⁴ŋeng³⁴i³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ tsei²³. Jian³ ma⁴jnia³² hnei³ con³ i⁴tsei³⁴ la⁴conh⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴tsei³⁴ i⁴júanh³ˉ³. Jian³ tei⁴³i² heh³ˉ³, júan² hnei³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ tsei²³ jian³ i⁴hei¹ jeu³, i⁴hleh³ˉ³ re³ jian³ i⁴sa⁴sia³ liah⁴ li⁴si⁴he⁵i³ hnei³. I² la⁴ne³ li⁴hyeih¹ la⁴jang³⁴ a³hie²³, quie¹ so⁵ñi³i³ liah⁴ li⁴hleh³i³ hlagh³² nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³.
Hlenh³² hnei³ la⁴jang³⁴ a³júan³ quian¹ chie³ i⁴naih¹i³ la⁴jeg³⁴ jau²³ quieh¹ jeu³², jian³ i⁴teg³ tsei⁴³ jeu³²i³ la⁴jeg³⁴ jian³ i⁴sa⁴ŋang³⁴i³. 10 Jian³ sa⁴hniah³ can³⁴i³ i⁴quieh¹ jeu³²i³, quie¹ hniah³ ma⁵jnia³i³ ni²taih⁴³i³ la⁴jeg³⁴, canh⁴a² li⁴je⁴³ la⁴jang³⁴, li⁴laih²i³ i⁴tsei³⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ A³lie³ jnia¹.
11 Quie¹ ma³ra⁵jnia³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹, i⁴jon³ i⁴quian³ i⁴lion⁴ la⁴jang³⁴ chie³, 12 jian³ i⁴ra³he²³ i²con²³ˉ¹ i⁴tei³²ˉ¹ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴si³hyonh³ m⁵cu³ la³, canh⁴a² li⁴sian³ˉ¹ cuah³²húa³⁴ la³ i⁴nai² tsei⁴³ˉ¹, i⁴júan³²ˉ¹ i⁴tsei³⁴, jian³ i⁴ma⁵tei³²ˉ¹ i²con²³ Jon⁴dai¹, 13 ta¹la⁴ ti²jian⁴ˉ¹ i⁴tsei³⁴ jm² li⁴ren³ˉ¹ i⁴li⁴tei⁴³ jau²³ ho³²i³, jm² júah³ i⁴jionh⁴ Jon⁴dai¹ júanh⁴³ quian⁴ˉ¹, Jesucristo A³lie³ jnia¹, 14 a³hain⁴ a³a⁴cúanh³ húan³⁴ nei² quian⁴ˉ¹, canh⁴a² lion⁴ˉ¹ la⁴jeg³⁴ chie³² jian³ i⁴ma⁵cang⁴i³ jnia¹, canh⁴a² lain⁴ˉ¹ a³jeu³ quian¹i³, i⁴ya¹queunh³ tsei⁴³ˉ¹ júan³²ˉ¹ la⁴jeg³⁴ i⁴tsei³⁴.
15 I⁴la³pa² hniah³ heh²ˉ³, i⁴hlenh³²i³ hnei³ jian³ i⁴jainh¹ˉ³ hnei³ con⁴juah⁴ heih⁴³ pain⁴. Jian³ i¹jan³ sa⁴hniah³ juah⁴ sa⁴ro⁵i³ hnei³ jeu³.