11
2c. Bab-Dummad Israel-dulemar-sabesailad
(11:1–14:9)
Bab-Dummad Israel-dulemar-wiledaked
Bab-Jehová Israel-dulemarga sogded:
“Bipigwaunni an be-sabgusad,
Egipto-yar-akale an-machise an gochagusad.
An bur bule bese gornaigusdae-inigwele,
aka bur bule be angi banguddaed.
Aka bur bule be bab-dummadyob-imaklemaladga ibmar-ogumakar ukdedaed.
Bab-dummadyob-imaklemaladga ina-wawadikmalad be oburmakdedaed.
Ani an Efraín-dulemar nanaedgi odurdaksad,
ani an argangi seali gusad.
Ani an be-onudaked-gudiid-inigwele,
degite, gwen deyob be an-daksasulid.
Sabedgi an be-nisad,
wiledakedgi an be-sesad.
Mailediidgi an be-onosad,
wiledakedgi masgi an be-oguchad.
 
”Egipto-yarse be naosurmalad,
Asiria-dulemar bemar-dummadga guoed.
Ar ade, anse bemar dagbisur-gusmarsoggua,
a-nukad be deyob gumaloed.
Be-yargine bila-onoleged nagunonikoed,
be-isdarmalad bela be-yawagak-bargamalad bibisgemaloed,
bela be-ibmar-imakoed-igar-mamaid obelolenonikoed.
Bemar, an-neggwebur-gumaladi, angi nue-banguega be alamaknanaid.
Degisoggu, amba anse gorye sogmalale, bar an bendakosulid.
 
”Efraín-dulemar, ¿igi an be-iegosunna? Gege an be-ieged.
Israel-dulemar, ¿igi an dule-bamaladga be-urmakosunna? Gege an be-urmaked.
Ar gege an Adma-neggwebur-urmaksadyob bemar-urmaked,
gege an Zeboim-neggwebur-iesayob bemar-ieged.
An-ulubgine, an-gwage bemar-sabedba bipirmaksiiyob itoleged,
bela an-samurmar bemar-sabedba nakwamaksiiyob itoleged.
Bar an begi urwosulid,
bar an Efraín-obelogosurbalid,
ar an dulemaryob gusulid.
Ar an Bab-Dummad-Isligwaled gued,
an-neggwebur-abargi an gudiid.
 
10 ”An achumigur-nono-wawaadyob uurmakdoed,
geb bemar anba ibsadmaloed.
An binnasuli-uurmakdele,
be-wagan, dad-nakwed-akale, dobed-abalagi anse nonimaloed.
 
11 ”Egipto-yala-akale, nuu-emar-dobgudiiyobi, dobed-abalagi anse nonimaloed.
Asiria-yala-akale, sikwi-emar-dobgudiiyobi, dobed-abalagi anse nonimaloed.
Ani an e-negmargi-megmalaga imakoed.
Ani an Bab-Jehová-guedi we-ibmar soged.”
Israel-dulemar-e-isgued
Bab-Jehová sogded:
12 “Efraín-dulemar dummad-anga gakansadimalad.
Israel-dulemar gusgu an-yardakdimalad.
Judá-dulemar angi aibacha gudimalad,
bemar, angine dikasur-yoggus gudimalad.”