12
Efraín-dulemar e-isgued-nukad ese ululesad
Bab-Jehová sogded:
“Efraín-dulemar unnila burwa-goledba gudidimalad,
dad-nakwedsik-burwa-goled-sorba gudidimalad.
Aka bur bule emar-wionaigusdamalad,
bane-bane gakanginbi gudimalad.
Asiria-dulemarbo igar mesdidamalad,
Egipto-dulemarga olivo-gwallu ukdidamarbalid.”
Oseas weyob sogded:
“Bab-Jehová, Judá-dulemargi yolenonikoed,
Jacob, e-ichakwadaedba sabsur-odurdaklegoed,
e-ibmar-isgana-imaksadba sabsur-odurdaklegoed.
Jacob, gwaluleged-iduale, bato sapibeneggi e-ia-yamosad.
Degine, bato uka-selebagwadgi, Bab-Dummadbo gala-maada nagusad.
Baliwiturbo bengusgusad,
baliwiturgi obicha gusad.
Jacob, ise-boale baliwiturga sognaigusad:
‘Wile be an-dakye.’
Ar Bab-Dummadi Betel-neggweburgi Jacob-abingusad,
agine Jacobʼbo sunmaksad.
Jacob, Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikadbo sunmaksad.
A-Bab-Dummadi, Bab-Jehováʼye nugad.
Israel-dulemar, ar bemardina, be-Bab-Dummadse be gannar dagergebed,
sabgued be oyogergebed,
igar-napiragwad be imakergebed,
Bab-Dummadgi-bensuli be nanaergebbalid.”
Bab-Dummad Israel-dulemarga sogded:
“Bemar Canaán-dulemar-ibmar-ukmaladyobid.
Ar we-dulemar, gadi emar-yardakmalad,
yamo nibir-isganagi dulemarga ibmar-wilubsadamalad.
Efraín-dulemar na san-bule-bule-sunmakmalad.
Weyob sogmalad: ‘Ibiyobi an ibmar-ibedga gusa,
ibmar-bukidar an nikad.
Dule gwen angi isgued amiosulid,
degine, an-arbadiidgi dule gwen isgued amiosurbalid.’
 
”Ar bemar Egipto-yargi-bukwamalad-akale, bato ani an bemar-Bab-Dummadid.
Gannar dordoneggi-megmalaga an bemar-imakoed.
Igi nega-dulesulidganba an bemar-imaksagusa,
deyob an bemar-imakoed.
10 Ani an anga-gayaburba-barsogmaladba an bemarga sunmaksad.
Wemar bukidar-negburgan-dakega an imaksad.
Wemarbali an burbar-sunmaklegedgi an sunmaksad.
 
11 ”Israel-dulemar-Galaad-yargi-gudimalad dule-isgumaladid.
Gilgalʼye-neg-nugadse naddamalad,
agi, moli-bebe-nikad oburgwedamalad,
adi, e-bab-dummadyob-imaklemaladga ogumakar ukegar.
Agala, e-aila-matusurmalad bela an ei bibisgoed,
e-nainugi e-aila-akwamarbi-omilede an imakoed.”
12 Oseas weyob sogded:
“Be-dad-Jacob, Aram-yarse wakite gusad,
agi ome-nikuega sibad-wawaad-edarbedgi arbas gusad.
13 Bab-Jehováʼdi, Egipto-yargi Israel-dulemar-onogegala, degi, amar-akwebaligala,
dule-e-gayaburba-barsoged ebusgusad,
14 Degi-inigwele, Efraín-dulemar e-Bab-Jehová-ourwega imaksamalad,
Bab-Dummad-sae-itogega imaksamalad.
Agala, Bab-Jehováʼdi, wemar emar-ablis-eosmalad-nukad sabsur-odurdakoed.
E-isgumaladba na dukin odurdaklemaloed.”