3. ISRAEL-YAR-MAMARILESAD
12
(12:1-33)
Israel-dulemar, Rey-Roboamʼgi aibited
(2 Crónicas 10:1–11:4)
Roboam, Siquem-neggweburse nadegusad. Ade, Siquemʼgine Israel-dulemar Roboam-e-reyga-imakega nadegusmalad. Nabat-machi-Jeroboam, Salomónʼgi-wakicha-gusadi, Egipto-yargi-gudiidgi, Roboam-reyga-imaksokarmarye wisgunonikid. Agine, Israel-dulemar Jeroboamʼbina gochamarmogad. Geb Jeroboam, Israel-dulemarmala Roboamʼse nonimalad, ega sogdemalad:
—Be-bab-Salomón undar-arbaleged-dummad anmarga uksad. We-undar-arbaleged-dummad, wilubba be anmarga imake. Deyob be anmarga imakele, anmar be-maiga gudii gumaloed.
Roboam abin-sogded:
—Be namala. Ibapaase gannar be anse dagmalo. Agine, Israel-dulemar nade gusmalad.
Geb Roboam girmar-dummaganse binsaed-egisnai gualid. We-girmar-dummagande, e-bab-Salomónʼga binsaed-ukdii nanasmalad. Amarga Roboam sogded:
—¿Igi an we-dulemarga sogoe?
Girmar-dummagan weyob ega sogded:
—We-dulemarba be ibsadibe, nued egi be binsadibe, nued ega be sunmakdibe, we-dulemar, degisadegu, be-maiga gudii gumaloed.
Roboam girmar-dummaganba ibsassulid. Sapingan-eun-sergumalad, ega-arbadimalad, amarse binsaed-egichisad. Roboam a-sapinganse egisded:
—¿Igi an we-dulemar-anga-weyob-sogsamaladga an sogoe? Ar anga sogsamalad: ‘Be-bab, undar-arbaleged-dummad anmarga uksaye. We-undar-arbaleged-dummad, wilubba be anmarga imakye.’
10 We-sapingan Roboamʼga sogdemalad:
—We-dulemar-deyob-bega-sunmaksamaladga weyob be sogo: ‘An-babdi bemar-sabsur-oarbasad. Andi aba bur bule sabsur be-oarbamaloed. 11 An-babdi molidubgi bemar-bibyosad. Andina, molidub-e-duku-esgorobiidgi an bemar-bibyogoed.’
12 Igi Roboam ega sogsa gusa: “Ibapaase gannar be anse dagmaloye,” deyobi, a-ibapaagine, Jeroboam, Israel-dulemarmala, Rey-Roboamʼse gannar noni gusmalad. 13 Rey-Roboam Israel-dulemar-abin sabsur-sunmaksad. Girmar-dummagan-e-binsaed-ega-uksadba ibsassulid. 14 Sapingan-ega-binsaed-uksadba, Roboam, Israel-dulemarga sogded: “An-bab undar-arbaleged-dummad bemarga uksad. Andina, bemarga bur bule undar-arbaleged ukoed. An-babdi molidubgi bemar-bibyosad. Andina molidub-e-duku-esgorobiidgi an bemar-bibyogoed.” 15 Degisoggu, Rey-Roboam, Israel-dulemar ese ibmar-egisnaid itossulid. Ar Bab-Jehová weyob igar-mesisad, adi, Nabat-machi-Jeroboamʼga, Ahías-Silo-neggweburginedba-ibmar-sogsagusad guegar.
16 Israel-dulemar, Rey-Roboam e-itossuli daksamargua, weyob sogdemalad:
“¿Ibiga anmar bar David-e-gwenadganba naguosunna?
¡Ar anmar Isaí-wagwaba bar ibmar nikuosulid!
Degisoggu, ¡Israel-dulemar! ¡E-neg-e-negse namalo!
¡David-wagwa, be-gwenadganbi na be sedii gusunno!”
Agi, Israel-dulemar e-neg-e-negse nadegusmalad. 17 Roboamʼdi Israel-dulemar-Judá-yargi-bukwamalad-e-reyga maigusad.
18 Rey-Roboam, arbaed-dummad-imaklenaid-daknaega Israel-dulemarse Adoram-barmisad. Geb Israel-dulemar Adoram-daksagua, egi akwa-mialid, geb oburgwismalad. Roboam, deyob daksagua, gwae-gwae e-ur-napaginedgi nakwisa imaksad. Geb Jerusalén-neggweburse wakited. 19 Weyobi, emi-we-garda-narmaklenaidse, Israel-dulemar, David-wagwa-negsemaidgi bangude gusmalad.
20 Israel-dulemar, Jeroboam gannar-noniye itosmargu, dulemar-onmakbukwadse-dagega ese gochamalad. Agi, Israel-e-reyga Jeroboam-imaknonimalad. Unnila Judá-waganbi Jeroboam-abessulid. Ar Judá-wagandi, reyga-megega, David-wagwa-Roboam-abesmalad.
21 Roboam Jerusalén-neggweburse nonigu, Judá-dulemar, degi, Benjamín-dulemar-oambikunonikid. Bela mili-dulabakebak (180,000) sordamar-oambikusad. Amala, bila-onomalad-dulemalad. Salomón-machi-Roboam, Israel-dulemar-bamaladgi bila-onogega gualid, adi, bela-yar-naid gannar-suegar.
22 Bab-Jehová, Bab-Dummad-e-dule-Semaíasʼga sogded:
23 “Salomón-machi-Roboam-Judá-e-reyga be sognao,
degi, Judá-dulemarga be sognabalo,
deginbali, Benjamín-dulemarga be sognabalo,
degi, bela-dulemar-gudidiidga be sognabalo.
24 ” ‘Weyob Bab-Jehová sogye: Mer Israel-dulemargi be bila-ononamaloye, ar be-gwenadgan gumaladdeeye. We-yar-mamarlenaidi, ani an imaknaiye. Degisoggu, gannar na e-neg-e-negse namaloye.’ ”
Deyob Bab-Jehová-sunmaksad-itosmargua, Bab-Jehová-sogsadba e-neg-e-negse nade gusmalad.
Jeroboam-e-isgusad
25 Jeroboam, Siquem-neggwebur gandik sobnai gualid. Siquem-neggweburde, Efraín-yalaganba siid. Geb agi megnonikid. Jeroboam Siquem-neggweburgi-gudii, Penuel-neggweburse nade gusad. Geb gannar Penuel-neggwebur gandik sobnai guarbalid.
26 Jeroboam binsaalid: “David-e-gwenadgan gannar yar-naid sunonidibe, 27 Israel-dulemar Jerusalén-neggweburse Bab-Jehováʼse-goled-neggi ibmar-ogumakar-ukega gannar naarmardibe, ar degigudele, Israel-dulemar, Judá-dulemar-e-rey-Roboamʼbina gudamaloed. Geb an-oburgwemaloed.”
28 Jeroboam ega-binsaed-ukmaladse idaksagua, moli-bebe-nikad-orbiid walabo sobsad. Agine, Israel-dulemarga sogded: “Israel-dulemar, Jerusalén-neggweburse bar bemar nanasulir, akarsulid. Ar bemar-bab-dummagan wegi gwichid. We-bab-dummadgan, Egipto-yargi-bemar-gudigu, bemar-onosmaladid.” 29 Degidgine, Jeroboam, Betel-neggweburgi moli-orbiid-wargwen ogwichisad. Dan-neggweburgi baid-moli-bebe-nikad ogwichisbalid. 30 We-ibmar-imaklesadi, Israel-dulemar-isguega imaksad. Ar ade, Israel-dulemar Dan-neggweburse, moli-bebe-nikad-orbiid-asabin, e-nug-odummogega naddamalad.
31 Aginbali, Jeroboam, e-bab-dummadse-gormalaga, aila-matusulid-birgi neg-bipimalad sobsabalid. Agine, Leví-wagansurmalad dule-irwa-bab-dummadse-gormaladga onug-imaksabalid.
32 Geb Jeroboam nii-walabaabakgine, ibambe-gakatargi, iba-itoakwaa-onoleged onosad. Igi Judá-dulemar iba-itoakwaa-onoleged onoardamala, deyob onosad. Jeroboam, ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ibmar-ogumakar uknai gualid. Betel-neggweburgi, deyob imaksabalid. Moli-bebe-nikad-orbiidgala ibmar-ogumakar-uknai gualid. Dule-irwa-e-bab-dummadse-gormalad aila-matusurmaladgi neg-bipimalad-sobsadgi-arbaega-onugsanai gusbalid. 33 Jeroboam Betel-neggweburgi nii-walabaabakgine, ibambe-gakatargi, ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ibmar-ogumakar uksad. We-ibadi, Jeroboam na e-binsaedba onosad.
Weyob, Israel-dulemarga iba-ononai gualid, ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ina-wawad ogumaknai guarbalid.