4. YAR-SOGABO-SELEMAID
13
(13:1–16:34)
Bab-Dummad Jeroboamʼse ulusad
Jeroboam ibmar-ogumakleged-ailagi ina-wawad-ogumaknaigu, Bab-Dummad-e-dule-wargwen Judá-yargi-daniki, Betel-neggweburse dognonikid. Bab-Jehová a-dule-barmialid. A-dule, Bab-Jehová-ega-ibmar-sogsadba ibmar-ogumakleged-ailagi sunmakded, geb sogded: “Ibmar-ogumakleged-aila, weyob, Bab-Jehová begi soged: ‘David-e-wagan-abargi machi-gwensak Josíasʼye-nugad gwalulenonikoed. Be-birgi, Josías dule-irwa-bab-dummadse-gormalad-ogumakar oburgoed. We-dule-irwa-bab-dummadse-gormalad, be-birgi ina-wawad-ogumakar ukdidamalad. Be-birgine, dule-e-garmar ogumaklebaloed.’ ”
A-ibagine, Bab-Dummad-e-dule neg-gunonikoed-e-wilub sogsad: “Bab-Jehová weyob soged: ‘We-ibmar-ogumakleged-aila aimukuoye, bela galu-birgi-buru-bukwad miledoye.’ ”
Rey-Jeroboam, Bab-Dummad-e-dule ibmar-ogumakleged-aila-Betelʼgi-siidgi sogsagusad itosad. A-aila-nagaba-gwichi, Jeroboam e-argan a-dulegi oyoded. Geb sogded: “¡Ganamar!” Rey-Jeroboam-e-argan, Bab-Dummad-e-dulegi-oyosgua, rey-argan gannare naded. Degisoggu, gege bar ega nollogue gusad. Deyob gunaidgi, ibmar-ogumakleged-aila aimukuded. E-birgi buru-bukwad bela mileded. Igi Bab-Jehová e-duleba sogsagusa, deyob gusad. Degisoggu, Rey-Jeroboam Bab-Dummad-e-dulese wileded, ega sogded:
—Be-Bab-Dummad-Jehováʼse be anga wis gole. Adi, an-argan anga onudakegar.
Agi Bab-Dummad-e-dule Bab-Jehováʼse goted. Geb agine, Rey-Jeroboam-e-argan yog nuguar naded, idualedyob gannar ega nollo naded. Rey-Jeroboam, Bab-Dummad-e-dulega sogdebalid:
—Anmar, an-negse namala. Agi anmar mas-gunnoed, ibmar an bega ukbaloed.
Bab-Dummad-e-dule, Rey-Jeroboam-abin sogded:
—Be-ibmarmar-nikad amba be anga negabar ukdibe, amba an beba naosulid. Beba an mas gunnaosulid, amba an beba gobed gobnaosurbalid. Ar Bab-Jehová deyob anga igar-uksad, anga sogsad: ‘Mer mas-gunno, mer gobbalo, mer be danigusadba be gannar be-negse nao.’
10 Degisoggu, baid-igarba nadegusad, Betel-igarba-danigusadba bar nadsulid.
11 Betel-neggweburgi Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad gudiid. E-masmala ese nonigu, Bab-Dummad-e-dule Betel-neggweburgi-ibmar-imaksad ega sognonikid. Degi, Bab-Dummad-e-dule reyga-sunmaksad e-babga bela sogsabalid. 12 E-bab e-masmalaga sogded:
—¿Bab-Dummad-e-dule nadegusgua, biti-igarba nade?
E-masmala ega oyosad, biti-igarba Bab-Dummad-e-dule-Judá-yargi-danikid, nade gusa. 13 E-bab e-masmalaga sogdebalid:
—Moli-uayasuid anga guakwaa nasikna.
E-masmala e-babga moli-uayasuid guakwaa nasikapmalad. Agine, Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad moli-uayasuid-birgi nakwisad. 14 Geb Bab-Dummad-e-dule-sorba naded. Sapi-encinaʼye-nugad-urba-sii dakdapid. Geb ese egisded:
—¿Be Bab-Dummad-e-dule-Judá-yargi-danikidi?
Dule abin-imakded:
—Eye, an a-dule.
15 Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad ega sogdebalid:
—An-negse anba be dage, wis-mas itodagega.
16 Bab-Dummad-e-dule abin-sogdebalid:
—Beba an naosulid. Beba an mas gunnaosulid. Be-neggi an beba gobnaosurbalid. 17 Weyob Bab-Jehová anga igar-mesisad: ‘Mer mas-gunno, mer wegi gobbalo, mer igar-danigusadba be gannar be-negse nao.’
18 Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad ega gakansaar sunmakded:
—An beyob Bab-Dummad-gayaburba-barsogedmogad. Baliwitur-gwensak Bab-Jehová ega igar-uksadba anga sogsamogad: ‘Be-negse Bab-Dummad-e-dule beba mas-gunnega, beba gobbaliga be sedagoye.’
19 Agine, Bab-Dummad-e-dule ese binsaed-galesgu, Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwadba e-negse nade gusad. Geb eba mas-guchad, eba gobed gobsabalid.
20 Mas-gunsigismargua, Bab-Jehová e-gayaburba-barsoged-selebagwadga sunmaknonikid. We-dule Bab-Dummad-e-dule-obiris gusadid. 21 Agine, Bab-Dummad-gayaburba-barsoged sabsur goted, Bab-Dummad-e-dule-Judá-yargi-danikidga sogded:
—Weyob Bab-Jehová soged: ‘Bab-Jehová-Igar-Mesisadgi be yolesad, Bab-Jehová bega igar-uksadba be imaksasulid. 22 Bab-Jehová-bega-sogsad: Mer be mas-gunnoye. Mer be gobbaloye.’ Emide, be mas gunsiid, be gobsibalid. Degisoggu, be-babgan-e-neg-uan-maidgi bar be diglegosulid.
23 Mas-guchad-sorbali, gobsad-sorbali, Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad, Bab-Dummad-e-dulega moli-uayasuid guakwa-nasiksad. 24 Bab-Dummad-e-dule nadegusgu, igarba egi achumigur-nono-wawaad noalid, geb achumigurse oburgwilesad. Igarba burgwis meremai gusad. Degi, moli-uayasuid, achumigurbo burgwaledgi bangudsurmalad. 25 Dulemar a-igarba nadapmargua, dule burgwar-meremai daksamalad, geb mui-nagaba achumigur sii daksamarbalid. Agine, neggweburse Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad-gudiidse sognadmalad.
26 Bab-Dummad-gayaburba-barsoged wisgusgua, ede dule-gannar-obirisad deyob gusye. Weyob sogded: “¡We-Bab-Dummad-e-dule Bab-Jehová-e-igar-uksadgi yolesadid! Degisoggu, Bab-Jehová achumigurga urmaksad, ase burgwisad, igi Bab-Jehová ega sogsa gusa, deyob gusad.”
27 Geb dule-Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad e-masmalaga sogded: “Anga moli-uayasuid guakwa nasiknamalo.” E-masmala ega moli-uayasuid guakwa nasiksamalad. 28 Geb nadegusad. Agi, dakdapid, igargi dule burgwar meremai, moli-uayasuid dule-burgwaled-dikarba nai, degi, achumigur dule-burgwar-maid-dikarba simoga. Achumigur dule-burgwar-maid-guchasulid, degi, moli-uayasuidse achassurbalid. 29 Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad moli-uayasuid-birgi Bab-Dummad-e-dule-mui onakwisad, geb sealid. Bab-Dummad-gayaburba-barsogedi, Bab-Dummad-e-dule-muiga bomalaga, degine, neg-uanse dignabaliga neggweburse sealid. 30 Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad e-neg-uangi digsad. Geb bukib-binsaed-iba ega nasiksad. Ega weyob bonai gusad: “¡Gwenadye, nunmaked-dummad be anga uksa!”
31 Bab-Dummad-e-dule-mui digleapgu, Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-selebagwad e-masmalaga sogded: “An burgwisale, bia Bab-Dummad-e-dule-Judá-yargined-diglegar-mai, a-neg-uangine be an-digmarmogo. An-garmar a-dule-garmar-nagaba be urbemalo. 32 Ar Bab-Dummad-e-dule-Judá-yargined, Betel-neggweburgi ibmar-ogumakleged-ailagi Bab-Jehová-ega-ibmar-sogsadba sunmaksadi, gunonikoed. Deginbali, Samaria-neggweburgi aila-matusurmalad-bukwadgi sunmaksabalidgi, deyob gunonibaloed.”
33 Degi-inigwele, amba Jeroboam e-isgudiidgi gwen bangussulid. Aka yogasaar dule-irwa-bab-dummadse-gormalad aila-matusulid-soblesmaladgi arbaega onug-imaksad. Jeroboam, dule-irwa-bab-dummadse-goledga-arbabidibe, na e-sunnad yog-onugguar imakdaed. 34 Weyob-Jeroboam-ibmar-imaksadi, na e-gwenadgan-oichogega imaksad. Degidbali, bela Jeroboam-e-gwenadgan-berguega imaksad. Wargwensaale we-napneggi dula bessulid.