4. ISGUED-ELILEGED-IBA-IGAR
16
(16:1-34)
Isgued-osulogega ibmar-ukleged-igar
Aarón-masmala-warbogwad-burgwismalad-sorbali, Bab-Jehová, Moisésʼga sunmaksad. Ar we-masmala Bab-Jehováʼga-ibmar-ogumakar-ukleged-ailase yogasaar-warmaksadba burgwismalad. Bab-Jehová, Moisésʼga sogded: “Be-ia-Aarónʼga be soge: ‘Bab-Dummadse-goled-neggi mor-dummad-naid-daksik, Neg-Ise-Islidikidse wachi-yogasaar mer be dogo. Deginbali, Bab-Dummad-Ulu-birgi-eduged-maid-asabin mer be yogasaar dogbalo, adi, mer be burgwegar. Ar ade, ulu-eduged-birgi mogir-imbaba, Bab-Jehová magarononidaed.’ ”
Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Anse-goled-Neg-Ise-Islidikidse Aarón dogsokalile, e-isgued-ular moli-bebe-nikad-sapingwagwad anga sedoed, deginbali, sibad-wawaad-machered ogumakar-ukega anga sedbaloed. Aarón nue obsad-sorbali, we-mor-nue-islidikmalad yooed:
Lino-mor-islidikid,
lino-garson-bipi-urbalid,
lino-morgo-dub-sadergi-nagued,
deginbali, lino-mor-gurgin-ebirmakaled sibaloed.
Wemarde mor nue-islidikmaladid.
”Aarón, Israel-dulemar-e-isgued-ular, sibad-machered-warbo anga ukoed, deginbali, ogumakar-ukega sibad-wawaad-machered-wargwen anga ukbaloed.
”Aarón, e-isgued-ular moli-bebe-nikad-sapingwagwad sedagoed. Geb e-isgued-eliega, degi, e-gwenadgan-e-isgued-eliega, we-moli-sapingwagwad anga ukoed. Geb sorbali, Aarón sibad-machered-warbogwad suoed, geb dulemar-anbo-ambikued-neg-yawagakgi anga ukoed. Geb degine, Aarón we-sibadmar wilub-dakoed, adi, dakega, igid Bab-Jehováʼgad guoe, igid Azazelʼgad guoe. Sibad-machered Bab-Jehováʼgadga-gunonikid, isgued-ular oburgwilegoed. 10 Ar sibad-machered Azazelʼgadga-gunonikiddi, isgued-eliegala, an-asabin dula uklegoed. Geb a-sorbali, we-sibad Azazelʼga nega-dulesulidganba barmidoed.
11 ”Aarón e-isgued-ular, moli-bebe-nikad-sapingwagwad sedagoed. Geb e-isgued-eliega, degi, e-gwenadgan-e-isgued-eliega, we-moli-sapingwagwad anga ukoed. Geb Aarón, e-isgued-ular, we-moli-sapingwagwad-e-dukar egwannoed. 12 Geb a-sorbali, Aarón an-asabin ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi-soo-gasiid sianar-ena weoed. Deginbali, ina-wawadikid-nagaled-yeer-yapanned argan-nukbo subaloed. Geb Aarón, we-ibmarmar atued-dummad-naid-daksik sedoed. 13 Geb agine, an-asabin soo-yagi ina-wawadikid eogoed, adi, a-waa-bupurmakdoedi Dulemar-Anbo-Igar-Mesisad-Ulu-edugedgi daasa sigoed. Deyob imakoed, adi, Aarón melle burgwegar.
14 ”Geb a-sorbali, Aarón, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-abegi, e-goo owardikuoed. Geb Ulu-Eduged-dad-nakwedsikidgi, a-abe bomi-bomi imakoed. E-googi abe-naid ilagugle (7) ulu-asabin bomi-bomi imakoed.”
15 Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Aarón, Israel-dulemar-isgued-eliegala, sibad-machered-e-dukar-egwannoed. A-abe, atued-dummad-naid-daksik sedoed. A-abede, igi moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-abe imaksa, deyobi imakbaloed: A-abe, Dulemar-Anbo-Igar-Mesisad-Ulu-eduged-birgi, degi, Ulu-asabin, bomi-bomi imakoed. 16 Deyobi, Aarón, anse-goled-neg bela ibmar-isganagi, angi yolesmaladgi, degi, Israel-dulemar-e-isgusmaladgi urukoed. Amba deyobi dulemar-anbo-ambikued-neg, dulemar-isgusmalad-abargi-siid, imakbaloed.
17 ”Aarón Neg-Ise-Islidikidyaba isgued-ular ibmar-uknaidgine, degi, gannar nodagedse, dule-wargwensaale dulemar-anbo-ambikued-neggi gudiguosulid. Aarón, e-isgued-ular, e-gwenadgan-isgued-ular, degi, Israel-dulemar-isgued-ular, ibmar-uksale, 18 An-asabin ibmar-ogumakar-ukleged-aila-gwichid-urukega nodagoed. Moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-abe, degi, sibad-machered-e-abe weoed. Geb ibmar-ogumakar-ukleged-aila-dikarba moli-bebeyob-gwigwismaladgi magoed. 19 Aarón e-googi-abe-naid ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ilagugle (7) bomi-bomi imakoed. Aarón Israel-dulemar-isgusad-ulale, deyobi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila urukoed.
20 ”Aarón Neg-Ise-Islidikid, dulemar-anbo-ambikued-neg, degi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila swilidik-imaksad-sorbali, sibad-machered-dulad anga sedagoed. 21 Aarón sibad-machered-dulad-nono-birgi e-arganmar mesoed. Geb degine, bela Israel-dulemar-ibmar-isgana-imaksamalad, angi-bela-yolesmalad, degi, bela e-isgusmalad barsogoed. Deyobi, we-sibad-macheredgi Israel-dulemar-e-isgusmalad naguoed. Geb dule-ega-igar-uklesadi, we-sibad, nega-dulesulidganba sedoed. 22 Dule, we-sibad-machered nega-dulesulidgangi indakoed. Geb we-sibad bela Israel-dulemar-e-isgusad nega-dulesulidganba sedoed.
23 ”Geb a-sorbali, Aarón dulemar-anbo-ambikued-negse dognonikoed. Agine, Neg-Ise-Islidikidse-dogega lino-mor-yosadi esugoed. Geb agi a-mormar urboed. 24 Geb Aarón e-neg-obed-islidikidgi oboed. Agine, gannar e-mor-binsaled yooed. Geb a-sorbali, nodagoed. Geb e-isgued-ular, degi, Israel-dulemar-e-isgued-ular ibmar ogumakar ukoed. Deyobi, e-isgued-eliega, degi, Israel-dulemar-e-isgued-eliega, ibmar ogumakar ukoed. 25 Deginbali, isgued-ular ibdurgan-uklenaid-e-gwallu ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ogumakbaloed.
26 ”Dule, nega-dulesulidganba Azazelʼse sibad-machered berbeapid, e-mor enukoed, degi, obbaloed. Geb weyob-imaksad-sorbali, nabir Israel-dulemar-danar-danar-bukwadse gannar nonikoed.
27 ”Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, degi, sibad-machered-isgued-ular-oburgwilesad, isgued-eliega amar-abe Neg-Ise-Islidikidse selesgusad. We-ibdurganmar, Israel-dulemar-danar-danar-bukwad-magaba seledoed. We-ibdurganmar-e-ukadi, e-sanmardi, degi, e-saamardi, soogi ogumaklegoed.
28 ”Dule-we-ibmarmar-ogumakoedi, e-mor enukoed, degi, obbaloed. Geb weyob-imaksad-sorbali, nabir Israel-dulemar-danar-danar-bukwadse gannar nonikoed.”
29 Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga, degi, Israel-dulesurmaladga, weyobi degisadegu igar mai guoed: Nii-walagugled-ibambegi bemar mas-gunsuli gudii guoed. Deginbali, bemar bipisaale arbaosurbalid. 30 Ar a-ibagi, an-asabin bemar-isgued elilegoed, degi, bemar bela we-isgumaladgi swilidik gunonimaloed. 31 A-iba, bemarga obunnoged-iba guoed, agi bemar mas-gunsuli gudii guoed. We-igar, degisadegu-mai guoed.
32 ”Dule, e-bab-sorba-gan-suega dule-irwa-anse-goled-bur-dummadga-nugsalesad ega-bela-gangued-uklesadi, isgued-ular ibmar-uked imakoed. We-dule, lino-mor-nue-islidikid yooed. 33 We-dule, Neg-Ise-Islidikid, dulemar-anbo-ambikued-neg, degi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila, swilidik imakoed. Deginbali, dule-irwa-anse-gormalad-e-isgued-ular, degi, bela Israel-dulemar-e-isgued-ular anga ibmar-ukbaloed.
34 ”Bemarga weyob degisadegu we-igar mai guoed: Israel-dulemar-e-isgued-eliegala, bemar birgagi irgwen we-igar imakdii gumaloed.”
Ar igi Bab-Jehová ega sogsa, deyob Moisés bela imaksad.