5. ISLIDIK-GUED-IGAR
17
(17:1–25:55)
Babse-goled-negginbi ibmar uklegoed
Bab-Jehová, Moisésʼga sogded: “Aarónʼga, degi, e-masmalaga, degine, bela Israel-dulemarga be soge: ‘Bab-Jehová weyob bemarga igar-uked:
” ’Ar Israel-dule-gwensak moli-bebe-nikad, sibad-wawaaddibe, sibaddibe, Bab-Jehováʼga ukbigualile, Bab-Jehová-dulemarbo-ambikued-neg-yawagakgi oburgwergebed. Ar dule, danar-danar-bukwadgi ibdurgan-oburgwisale, igi danar-danar-bukwad-magaba oburgwisale, we-dule, dummad-nosad. A-ulale, we-dule, Israel-dulemar-abargi onolegoed. We-igar weyob-maid, adi, Israel-dulemar neg-swiregedgi-ibdurgan-oburgwedamaladi Bab-Jehováʼga sedmalagar. Dule-irwa-Bab-Dummadse-goledse Bab-Jehová-dulemarbo-ambikued-neg-yawagakse sedmaloed. Geb agi dule-irwa-Bab-Dummadse-goled Israel-dulemar gwenatigwar-guega we-ibdurgan Bab-Jehováʼga ukoed. Geb a-sorbali, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled, Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-dogedgi ibmar-ogumakar-ukleged-aila-gwichidgi, we-ibdurgan-e-abe bomi-bomi imakoed. Geb Bab-Jehová-yeer-yapanne-itogega, ibdurgan-e-gwallu ega ogumakoed. Bemar niamarga bar ibmar ogumakar ukosurmalad. Bemar a-niamar-nug odummodii gusmalad, eba isgudii gusmalad. Degisoggu, be-waganga weyob degisadegu igar-mai guoed.’
”Dulemarga be sogbaloed: ‘Ar Israel-dule-gwensakdibe, Israel-dulesulid-bemar-abargi-gudiiddibe, ibmar ogumakar-uknaile, igi, ibmar-baid uknadibe, we-ibmar Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-yawagakse Bab-Jehováʼga-ukega sedergebed. We-ibmar sessulile, we-dule Israel-dulemar-abargi onolegoed.’ ”
San-abebiid ise-gulleged
10 Bab-Jehová sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogbaloed: ‘Ar Israel-dule-gwensakdibe, Israel-dulesulid-bemar-abargi-gudiiddibe, san-abebi guchale, we-dulegi an sabsur-gwisguoed, degi, we-dule e-dulemar-abargi an onogoed. 11 Ar ade, bela ibdurgan-dula-gued, degi, dule-dula-gued abegi danikid. Ani an ibdurgan-e-abe bemarga uksad, adi, bemar ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi a-abe bemar-isgued-ular anga ukegar. Ar ade, abegi dule-isgued elileged.’
12 ”Degisoggu, Israel-dulemarga an soged: ‘Bemar bipisaale san abebi gunnosurmalad, deginbali, Israel-dulesulid bipisaale san abebi gunnosurmogad.’
13 ”Ar Israel-dule-gwensakdibe, Israel-dulesulid-bemar-abargi-gudiiddibe, ibmar-durgan-nabir-gulleged-maksale, nuudibe, a-abe eogoed, geb a-abegi ukub mioed. 14 Ar ade, abegi bela ibdurgan-dula-gued danikid. A-ulale, an bemarga sogsad: ‘Bemar bipisaale san abebi gunmalosurye, ar ade, abegi bela ibdurgan-dula-gued danikid. Ar doa-dule san abebi guchale, we-dule e-dulemar-abargi onolegoed.
15 ” ’Bela Israel-dulemardibe, Israel-dulesuliddibe, ibdurgan-achu-sapurse-burgwisad guchale, igi ibdurgan-san-ichimaklesad guchale, e-mor enukoed, degi, nue obbaloed. Geb we-dule neg-mutikguedse swilidiksuli gudii guoed. Geb a-sorbali, swilidik gunonikoed. 16 Ar e-mor enuksulirdi, degi, obsurbalirdi, e-isgued na dukin sedii guoed.’ ”