18
Bab-Dummad-igargi nanamaloed
Bab-Jehová Moisésʼga igar uksad: “Weyob be Israel-dulemarga sogo: ‘Ani an be-Bab-Dummad-Jehová gued.
” ’Bemar Egipto-dulemar-damaladyob, melle be damalo. A-yargi bemar bukwagusmalad.
” ’Bemar Canaán-dulemar-damaladyob, melle be damalo. A-yarse an bemar-sedsokalid. Deginbali, e-damaladba, melle be nanamarbalo. An-bemarga-igar-uksadba be ibmar imakmalo, degi, an-Igar-Mamaidba be nanamalo. Ani an be-Bab-Dummad-Jehová gued. Degisoggu, an-Igarmar-Mamaidba, an-bemarga-igar-uksamaladba be nanamalo. Ar doa-dule we-igar-mamaidba ibmar-imakele, dula-gudii guoed. Ani an Bab-Jehová gued.’ ”
Dule e-gwenadbo negsichigi-nanaosulid-igar
Bab-Jehová Moisésʼga sogdebalid: “Dule-wargwensaale e-gwenadbo negsichigi galagwensuli nanadii guosulid. Ani an Bab-Jehová gued.
Melle be-nanbo negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar degiile, be-babgi be dododii itole.
Melle be deyob nanao, ar be-nan gued.
Melle be-bab-omebo negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar degiile, be-babgi be dododii itole.
Melle be-bun-gargwenadbo negsichigi galagwensuli be nanao.
Deginbali, melle be-bun-be-babsikidbo,
be-bun-be-nansikidbo, negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar amba we-be-bunmar be-negyagi gwalulesdibe, igi, be-negyagi gwalulessurdibe, mer deyob ebo be nanao.
10 Melle be-waganbo negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar degiile, na be dukin be-nug oichogoed.
11 Melle be-bab-ome-e-sisgwabo negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar be-bab-sisgwayob gued.
Degisoggu, be-bungi be dododiiyob gued.
12 Melle be-ammorbo negsichigi galagwensuli be nanadii guo,
ar ade, be-bab-e-bun gued.
13 Melle be-nan-e-iorbodibe, be-nan-e-urbabodibe negsichigi galagwensuli be nanadii guo,
ar ade, be-nan-e-gwenadgan gued.
14 Melle be-gilor-e-omebo negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar be-gilor-ome be-ammorga gunonikid.
15 Melle be-balabo negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar ade, be-machi-ome gued.
16 Melle be-ia-omebodibe, be-urba-omebodibe, negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar degiile, be-ia-e-nug, be-urba-e-nug be oichogoed.
17 Melle ome-wargwenbo, degi, e-sisgwabo, deginbali, e-waganbo negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar ade, wemar na gwenadgan gumalad.
Ar deyob be gudiile, nue-dummad be isgudiid.
18 Ar amba be-ome-dula-gudiidgine, be-ambe be nikuosulid,
deginbali, ebo be negsichigi galagwensuli nanadii guosurbalid.
Ar degiile, omegan na ebo e-isdarmaladga gunonimaloed.”
Galagwensuli-nanaleged-igar-baigan-imaklegosulid
19 Bab-Jehová Moisésʼga sogdebalid:
“Ome igar-dakdidibe, melle ese be golo.
Ar ade, ome swilidiksuli gudiid.
20 Deginbali, melle dule-baid-e-omebo negsichigi galagwensuli be nanadii guo.
Ar degiile, be swilidiksuli guoed.
21 Melle bab-dummad-Molocʼga be-mimmigan be ogumakar uko.
Ar deyob be imakele, be-Bab-Dummad-nug be oichogoed.
Ani an Bab-Jehová gued.
22 Omebo-megeyob mer be macherganbo mego.
Ar wede ibmar-isgana gued.
23 Bipisaale ibdurganbo galagwensuli be guosulid.
Ar wede, ibmar-isgana gued.
Ome-wargwensaale ibdurganbo galagwensuli guosulid.
Ar wede, ibmar-isgana gued.”
Dule-bamalad-ibmar-isgana-imakmalad imaklegosulid
24 “We-ibmar-imakedba mer be swilidiksuli gumalo. Ar an bemar-idu-dulemar-onosokalid, we-ibmar-imakedba swilidiksuli gunonimalad. 25 Deginbali, e-napase-bakale, nue-isgus nagunonimogad. E-ibmar-isgana-imaksad-ulale, an we-dulemar sabsur-odurdaksad, geb e-dulemar e-yar-isgusadgi ononnolesmalad. 26 Degisoggu, an bemarga an-igargan-uksadba, degi, an bemarga an-igargan-sogsadba be ibsamala. Israel-dulemar, degi, Israel-dulesulid-bemar-abargi-mamaid, we-ibmar-isganamar mer be imakmala. 27 Ar we-yargi bemar-idu dulemar-ambikusmalad we-ibmar-isganamar imaksamalad. Degisoggu, e-yar nue-isgus nagussunnad. 28 Ar bemar we-yar oichosmalale, igi bemar-idu we-yargi dulemar-bukwagusad onilesgusa, deyobi, bemar we-yargi ononnolemogoed.
29 ”Ar doa-dule we-ibmar-isgana imakele, we-dule e-dulemar-abargi onolegoed. 30 Degisoggu, an-igar-mamaidba be nanamala. Dulemar we-yargi bemar-idu we-ibmar-isgana-imaksamaladba, mer be nanamala. Mer be we-ibmar-imakedba isgumala. Ani an be-Bab-Dummad-Jehová gued.”