2. DULE-IRWA-BAB-DUMMADSE-GOLED BAB-DUMMADGA NUGSALESAD
8
(8:1–10:20)
Aarón, degi, e-masmala, dule-irwa-Bab-Dummadse-golega nugsalesmalad
(Éxodo 29:1-37)
Bab-Jehová Moisésʼga sogded: “Aarón, degi, e-masmala beba be sedo. Dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad-e-mormar, degi, nugsalenaidgi-olivo-gwallu-ebuleged be sedbalo. Deginbali, isgued-ular moli-bebe-nikad-sapingwagwad-oburgwileged be sedo, sibad-wawaad-machered-warbo be sedbalo, degi, garba-bipigwadgi madu-inasulid be sedbalo. Degine, bela Israel-dulemar Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-yawagakgi be oambikuoed.”
Moisés Bab-Jehová-ega-igar-uksadba ibmar-imaksad. Geb Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-yawagakgi Israel-dulemar-oambikusad. Agi, Moisés Israel-dulemarga sogded: “Bab-Jehová anga igar-uksad, weyob ibmar imakoye.”
Geb degine, Moisés, Aarónʼse, degi, Aarón-e-masmalase gochad, ese dagmalagar.
Geb diigi amar-ogsad.
Aarónʼga mor-dummad-suid yosad.
Geb mor-dub sadergi ega edichad.
Deginbali, mor-dummad-suitigwad ega yosbalid,
geb a-birgi, mor-sakwasulid-efodʼye-nugad ega yosbalid,
geb efod-molidubgi mor-dummad-suitigwad nue edichad.
Geb sorbali, a-birgi mor-binasgargi-nagued ega nasiksad,
geb mor-binasgargi-naguedyabali Urim, degi, Tumim ega sisad.
Deginbali, e-nonogi mor-gurgin-ebirmakaled ega sisbalid,
geb mor-gurgin-ebirmakaled-birgi, e-bebegi or-matargwagwad ega nasiksad.
We-or-matargwagwad oyonaid, Aarón, Bab-Jehováʼga-ibmar-imakega nugsalesye.
Ar igi Bab-Jehová ega igar-uksagusa, deyobi Moisés ibmar imaksad.
10 Sorbali, Moisés, nugsalenaidgi-olivo-gwallu-ebuleged susad. Geb we-olivo-gwallugi Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged mage-mage imaksad, degi, bela a-yaba ibmar-bukwad mage-mage imaksabalid. Weyobi, we-ibmarmar unnila Bab-Dummadgarbi ebulegega imaksad. 11 Ibmar-ogumakar-ukleged-aila-birgi, ilagugle (7) olivo-gwallu bomi-bomi imaksad. Ibmar-ogumakar-ukleged-birgi, degi, bela we-ailagi ibmar-ebulemalad-bukwad-birgi, olivo-gwallu eosad, adi, we-ibmarmar unnila Bab-Dummadgarbi ebulegegar. Deginbali, dii-sied-birgi, degi, dii-sied-e-nagmargi olivo-gwallu mage-mage imaksabalid, adi, unnila Bab-Dummadgarbi we-ibmarmar ebulegegarbar.
12 Sorbali, Moisés, dule-irwa-Bab-Dummadse-goledga Aarón-nugsaega, Aarón-nonogi olivo-gwallu eosad.
13 Moisés, Aarón-e-masmala-ese-dagega imaksabalid. Geb mor-dummadgan-suitimalad ega yosad, mor-dub sadergi ega edichad. Deginbali, mor-gurgin-ebirmakaled ega sisbalid. Ar igi Bab-Jehová ega igar-uksagusa, deyobi, Moisés ibmar imaksad.
14 Geb a-sorbali, Moisés, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-isgued-ular-ukleged ega sedadega imaksad. Geb Aarón, degi, e-masmala, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-nono-birgi e-argan mesismalad. 15 Geb degine, Moisés moli-bebe-nikad-e-dukar egwachad. Geb e-googi moli-abe-wesgua, ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi moli-bebeyob-gwigwichidgi, degi, aila-dikarmargi moli-abe mage-mage imaksad, adi, a-aila, swilidik imakegar. Abe-gwabgusaddi ibmar-ogumakar-ukleged-aila-nagagi eosad. Weyobi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila swilidik gunonikid, degi, unnila Bab-Dummadgarbi ebulegega gunonikid.
16 Moisés we-moli-bebe-nikad-uklenaid-e-samur-birgi gwallumar-nanaid, e-bina-dutugi gwallumar-nanaid, mirwa-gwabogwad, degi, mirwa-birgi-gwallumar-nanaid bela susad.
Geb bela we-ibmarmar ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ogumaksad. 17 Ar Moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-ukadi, e-sandi, degi, e-saadi, bela Israel-dulemar-danar-danar-bukwad-magaba ogumaksad, ar igi Bab-Jehová ega igar-uksagusa, deyobi Moisés ibmar imaksad.
18 A-sorbali, Moisés, sibad-wawaad-machered Bab-Jehováʼga-ogumakar-uklegoed ega sedagega imaksad. Geb Aarón, degi, e-masmala we-sibad-wawaad-machered-e-nono-birgi e-argan mesismalad. 19 Geb degine, Moisés we-sibad-wawaad-machered-e-dukar egwachad, geb sibad-wawaad-abe ibmar-ogumakar-ukleged-aila-dikarmargi bomi-bomi imaksad.
20 A-sorbali, Moisés sibad-wawaad-machered-e-san goa-goa imaksad. Geb sibad-wawaad-e-nono, e-san-goamaksad, degi, e-gwallu soogi ogumaksad. 21 E-samurmar, degi, e-nagmar diigi enuksad. Geb a-sorbali, igi Bab-Jehováʼga-ibmar-soogi-ogumakar-ukleged-yeer-yapanned ogumakledae, deyobi, Moisés we-sibad-wawaad ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ogumaksad, ar igi Bab-Jehová ega igar-uksa gusa.
22 A-sorbali, Moisés sibad-wawaad-machered-baid ega sedagega imaksad. We-sibad-wawaadi Bab-Jehováʼga-arbaega-nugsalenair ukledaedid. Aarón, degi, e-masmala sibad-wawaad-machered-e-nono-birgi na e-argan mesismalad. 23 A-sorbali, Moisés sibad-wawaad-e-dukar egwachad. Geb Moisés na e-googi sibad-wawaad-e-abe wesgua, Aarón-e-uaya-duku-argan-nuedsikidgi, abe mage-mage imaksad, degi, e-goo-dummad-argan-nuedsikidgi, degine, e-goo-dummad-nag-nuedsikidgi, abe mage-mage imaksabalid.
24 Deginbali, Moisés, Aarón-e-masmala-ese-dagega imaksabalid. Moisés e-googi sibad-wawaad-e-abe-wesgua, amar-uaya-duku-argan-nuedsikidgi, abe mage-mage imaksad, degi, amar-goo-dummagan-argan-nuedsikidgi, degine, amar-goo-dummagan-nag-nuedsikidgi, abe mage-mage imaksabalid. Geb sibad-wawaad-e-abe-obichadi ibmar-ogumakar-ukleged-aila-dikarmargi eosad.
25 Geb Moisés sibad-wawaad-machered-e-gwallu, e-bunnu, e-samurgi gwallumar-nanaid, e-bina-dutugwadgi-gwallumar-nanaid susad. Deginbali, mirwa-gwabogwad, e-gwallumarse-bakale, degi, sibad-wawaad-machered-e-dua-nuedsikid susbalid. 26 Moisés, Bab-Jehová-asabin madu-inasulid garbagi-bukwadi susad, degi, madu-olo-inasulid susbalid. Deginbali, madu-olo-olivo-gwalluba-oburaled, degi, madu-matar susbalid. Geb we-madumala, sibad-wawaad-e-gwallu-birgi, degi, sibad-wawaad-e-dua-nuedsikid-birgi urbisad. 27 Geb bela-we-ibmarmar Aarón-e-argangi, degi, e-masmala-argangi urbisad. Geb Aarón, degi, e-masmala, we-ibmarmar Bab-Jehováʼga-ukega, Bab-Jehová-asabin bana-bana imaksamalad. 28 Moisés, Aarón-annik, degi, e-masmala-annik gannar we-ibmarmar susad. Geb ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi, ibmar-Bab-Jehováʼga-uklenaidba-mesa ogumaksad. We-ibmar Bab-Jehováʼga-arbaega nugsalenaidgi-ukleged yeer-yapannedid, Bab-Jehováʼga soogi ogumakar ibmar-uklegedid.
29 Geb degine, Moisés sibad-wawaad-machered-e-binasgar susad. Geb Bab-Jehováʼga-ukega, Bab-Jehová-asabin bana-bana imaksad. We-binasgar Bab-Jehováʼga-arbaega-nugsalenaidgi-ukleged Moisésʼga uklesadid. Ar igi Bab-Jehová ega igar-uksagusa, deyobi, Moisés ibmar imaksad.
30 A-sorbali, Moisés, nugsalenaidgi-olivo-gwallu-ebuleged, degi, ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi abe-siid susad, geb Aarónʼgi, degi, e-masmalagi bomi-bomi imaksad. Deginbali, wemar-e-mormargi bomi-bomi imaksabalid. Weyobi, Moisés, Aarón, degi, e-morse-bakale, Bab-Jehováʼga swilidik imaksad. Deginbali, Aarón-masmala, degi, e-morse-bakale, swilidik imaksabalid.
31 Geb Moisés Aarónʼga, degi, Aarón-e-masmalaga sogded: “Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-yawagak-dogedgi, bemar san dunamar. Agi, Bab-Jehováʼga-arbaega-nugsalenaidgi madu-ukleged-garbagi-siidba be san gunmaloed. Igi Bab-Jehová anga igar-uksagusgu, anga sogsagusa: ‘Aarón, degi, e-masmala we-san gunmaloye.’ 32 Geb san-obichad, madu-obichad, be ogumakmaloed. 33 Ibagugle (7) Bab-Jehováʼga-arbaega-nugsaleged-iba naguoed. We-ibagan-gwinmakedse, bemar Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neggi bukumaloed. 34 Ar igi emi ibmar-imaklesa, deyobi, Bab-Jehová bemar-isgued-ular ibmar-imakoye sogsagusad. 35 Degisoggu, ibagugle (7) mutikidba, degi, ibginedba bemar Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-yawagakgi bukumaloed, ar igi Bab-Jehová-bemarga-sogsagusa, adi, bemar melle burgwemalagar. Ar deyob Bab-Jehová anga sogsad.”
36 Aarón, degi, e-masmala, ar igi Bab-Jehová Moisésʼga ibmar-sogsagusa, bela deyobi ibmar imaksamalad.