9
Dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad arbadmalad
Ibabaabakgi (8), Moisés, Aarónʼse, Aarón-e-masmalase, degi, Israel-girmar-dummaganse gochad. Moisés Aarónʼga sogded: “Isgued-ular-oburgwilegega moli-bebe-nikad-sapingwagwad Bab-Jehováʼga be ukoed, deginbali, Bab-Jehováʼga sibad-wawaad-machered ogumakar-ukega be ukbaloed. We-ibdurgan-warbogwad swilidik, gwen-boni-nikasulid, Bab-Jehová-asabin be ukoed.
”A-sorbali, Israel-dulemarga be sunmakoed, amarga be sogoed: ‘Isgued-ular-oburgwilegega sibad-machered be sedamaloye. Deginbali, Bab-Jehováʼga ogumakar-ukega moli-bebe-nikad-sapingwagwad, degi, sibad-wawaad-sapingwagwad be sedamarbaloye. We-ibdurgan-warbogwad birgagwen nikamaloed, degi, swilidik, gwen-boni-nikasulid guoed. Deyobbali, dule-gwenatigwar-guega moli-bebe-nikad-machered, degi, sibad-wawaad-machered be sedamarbaloed. We-ibdurgan Bab-Jehová-asabin ogumakar be ukmaloed. Deginbali, ibmar-gwag-gullemalad olivo-gwalluba-oburar be sedamarbaloed. Ar emi-ibagi, Bab-Jehová bemarse e-gangued oyogoed.’ ”
Israel-dulemar, Moisés-ese-ibmar-egichisadi, bela Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-yawagakse sesmalad. Bela Israel-dulemar Bab-Jehováʼga-ibmar-ogumakar-ukleged-ailase nonimalad. Geb Bab-Jehová-asabin gwichi gusmalad. Geb degine, Moisés sogded: “Bab-Jehová bemarga igar uknaid: ‘Weyob, bemar ibmar imakmaloye.’ Ar deyob be imakmalale, Bab-Jehová na e-gangued-yeerdakleged bemarse oyogoed.”
Geb a-sorbali, Moisés Aarónʼga sogded:
“Ibmar-ogumakar-ukleged-ailase be dage.
Agi, be-isgued-ular, Bab-Jehováʼga-ibmar-ukleged be ukdage.
Degi, be-ibdurgan-ogumakar-ukleged Bab-Jehováʼga be ukdabali.
Bab-Jehová bebo-igar-naboged,
degi, Bab-Jehová e-dulamarbo-igar-naboged be imake.
Deginbali, Israel-dulemar-e-ibmar-uked Bab-Jehováʼga be ukbali,
adi, Bab-Jehová e-dulamarga e-isgued osulogega,
ar igi Bab-Jehová na igar-uksa gusa.”
Geb degine, Aarón ibmar-ogumakar-ukleged-ailase naded. Geb e-isgued-ular, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-uknaid-e-dukar egwachad. Geb e-masmala we-moli-abe ega uksamalad. Aarón abegi na e-goo owardikusgua, ailagi-moli-bebeyob-gwigwichidgi abe mage-mage imaksad. Abe-gwabgusaddi ibmar-ogumakar-ukleged-aila-nagagi eosad.
10 A-sorbali, moli-oburgwilesad-e-gwallu, e-mirwamar, degi, e-binagi-gwallumar-nanaid, ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ogumaksad. Ar igi Bab-Jehová Moisésʼga igar-uksagusa, deyobi, Aarón ibmar imaksad. 11 Ar moli-e-sandi, degi, e-ukadi Israel-dulemar-danar-danar-bukwad-magaba ogumaksad.
12 Deginbali, Aarón Bab-Jehováʼga-ibdula-ogumakar-ukleged-e-dukar egwachad. Degine, e-masmala a-abe ega uksad. Geb Aarón ibmar-ogumakar-ukleged-aila-e-dikarmargi abe bomi-bomi imaksad. 13 A-sorbali, Aarón-masmala e-bab-Aarónʼga moli-bebe-nikad-e-san-goa-goad uksad. Deginbali, e-nono ega uksabalid. Geb Aarón bela we-ibmarmar ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ogumaksad. 14 Geb moli-samurmar, degi, e-duamar enuksad. Geb san-ogumaklenaidba-mesa ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ogumaksad.
15 Deginbali, Aarón, Israel-dulemar-e-isgued-osulogega Bab-Jehováʼga ibdurgan uksabalid. Dulemar-isgusad-ular sibad-machered-uklenaid susad, degi, e-dukar-egwachad. Geb degine, dulemar-isgued-ular Bab-Jehováʼga uksad, ar igi iduar e-isgued-ular ibmar imaksagusa, deyobi imaksabalid.
16 Ar igi igar-mai, aba Aarón Bab-Jehováʼga ibdurgan ogumakar uksad. 17 Degi, ibmar-gwag-gullemalad uksabalid. Geb Aarón, a-ibmar-gwag argan-nukgwen susad, geb wakdar-ibmar-ogumakar-uklegedba-mesa ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ogumaksad.
18 Geb sorbali, dule-gwenatigwar-guega moli-bebe-nikad-machered-uklenaid-e-dukar egwachad, degi, sibad-wawaad-machered-uklenaid-e-dukar egwachabalid. Aarón-masmala e-bab-Aarónʼga a-abe uksad, geb Aarón ibmar-ogumakar-ukleged-aila-dikarmargi a-abe bomi-bomi imaksad.
19 Deginbali, Aarón-masmala e-bab-Aarónʼga moli-machered-e-gwallu, degi, sibad-wawaad-machered-e-gwallu, e-bunnumar, e-samurgi-gwallumar-nanaid, e-mirwamar, degi, e-binamargi gwallumar-nanaid uksabalid. 20 Geb we-gwallumar moli-machered-e-binasgargi, degi, sibad-wawaad-machered-e-binasgargi urbisad. Geb degine, we-gwallumar ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ogumaksad. 21 We-ibdurganmar-e-binasgardi, degi, e-duamar-nuedsikiddi, Aarón Bab-Jehová-asabin bana-bana imaksad. Ar igi Bab-Jehová Moisésʼga sogsagusa, deyobi imaksad.
22 Israel-dulemar-bukwadsik Aarón e-argan oyoded, geb amargi ise-nued-binsaedgi sunmaksad. Dulemar-isgued-ular ibmar-durgan-uksagu, Bab-Jehováʼga ibmar-ogumakar-uksagu, degi, dule-gwenatigwar-guega ibmar-uksagu, Aarón ibmar-ogumakar-ukleged-aila-naba-gwichidgi banguded.
23 Geb sorbali, Moisés, Aarónʼbo, Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-negse dogsamalad. Agi gannar noarmargua, Israel-dulemargi ise-nued-binsaedgi sunmakdemalad. Geb Bab-Jehová na e-gangued-yeerdakleged Israel-dulemarse oyosad. 24 Degidgine, Bab-Jehová soo barmialid. Geb ibmar-ogumakar-ukleged-aila-birgi ibdurgan-gummakega-bukwad, degi, ibdurgan-gwallumar-bukwad bela soose gummaksad. Ar deyob daksamargua, bela Israel-dulemar weligwaledba oimakdemalad. Geb Bab-Jehová-nug-odummogega napase e-wagar dulluu imaksamalad.