5
Dule-emar-onoged negseoed
Jerusalén-dorgan, be-sorda-bila-onomalad guagwar be urbemar.
Ar ade, anmar-isdarmalad bela anmar-ebiris bukmalad.
Israel-dulemar-e-dummad-negsemaidi, sabsur-wiolegoed.
Bab-Jehová sogdebalid:
“Belén-Efrata, ar bedi Judá-yargi-neggweburmar-bukwadba bur bipigwadid.
Begine, dule-Israel-yala-seoed nodagoed.
We-dulede, amba yoo-napaneg-nague bato gudibinned.”
A-ulale, Bab-Dummad, omegwa-goe-baknonikoedse be-isdarmaladga be-urmakmaloed.
Geb degine, Israel-dulemar-yar-baid-baidgi-napi-besmaladi, Israel-dulemar-baiganbo bular bukunonikoed.
Geb a-dule Bab-Jehová-e-ganguedba,
e-Bab-Dummad-Jehová-e-nug-gandikidba, e-dulemar-idugoed.
Dulemar, dobedsuli gudii gumaloed,
ar ade, a-dule bela napaneg-naid seoed.
Ar a-dule neg-bogidikid senonikoed.
Ar Asiria-dulemar anmar-yar-subiguarmalale, anmar-neg-gandikmalad-bibisbiguarmalale, a-dule, anmar-bendaknonikoed.
E-abin e-gugle (7) dummagan barmidoed,
degi, e-baabak (8) neggwebur-sapin-dummagan barmidabaloed.
Wemala, gandikidba dadsaila-Nimrod-yala Asiriaʼye-nugad semai gumaloed,
Asiria-dulemar anmar-yar subiguarmalale, degi, anmar-yar-abingunanaidgi dogbiguarmalale, a-dule, anmar-bendakoed.
Israel-dulemar-napi-besmalad
Igi Bab-Jehová wakudaryala boo-bomiardae,
degi, igi gagangi dii-owiardabali,
debayobi, Jacob-wagan-napi-besmaladi, neggwebur-bamalad-abargine gudii gumaloed.
Gaganmar gwen dule-eoged abdakdasulid
deyobi, gumaloed.
Igi achumigur-nono-wawaad, ibdurgan-sapurbarmalad-imbagi gudidae,
debayobi, Jacob-wagan-napi-besmaladi gumaloed.
Igi achumigur-senigwad sibad-wawaad-bukwadgi-gudiidgi,
sibad-wawaad-gasadae,
gwen-odulodasuli,
debayobi, Jacob-wagan neggwebur-bamalad-imbagine gudigumaloed.
Bab-Jehová, bee be, be-isdarmaladgi gwichiguoed,
bela be-isdarmalad be obelogoed.
Bab-dummaganga-imaklemalad berguoed
10 Bab-Jehová weyob Israel-dulemarga sogded:
“A-ibagangine, an be-molimar ogilogoed,
degi, be-moli-ur-bila-onomalad an obelogoed.
11 An bela be-neggweburmar obelogoed,
degi, be-neg-gandikmalad bela an obelogoed.
12 Bela dulemar ina-isgana-imakmalad an obelogoed,
degi, bar be nergan-nika guosurmalad.
13 An bela be-bab-dummadyob-imaklemalad obelogoed,
degi, akwa-dummagan-islidikmalad an bela obelobaloed.
Bipisaale, be-ibmar-sobsamalad-asabin bar sindigar be sigosurmalad.
14 Be-bab-bundor-Asera-e-wilub-gwismalad an bemar-ibe ungoed,
degi, bela be-neggweburmar an obelogoed.
15 Dule-yar-baid-baidgi-bukmalad an-sogedba-dasurmalad ise-urwedgi, degi, sae-itogedgine, an buged imakoed.”