3. ISRAEL-DULEMAR-ISGUSAD, DEGI, BAB-DUMMAD ISRAEL-DULEMAR-WILEDAKSAD
6
(6:1–7:20)
Bab-Dummad Israel-dulemarse ulusad
Israel-dulemar, Bab-Jehová-ibmar-sogedi be nue itomar:
“Be gwichigumar. Be boni-nikagudiid yarmar-asabin be sognamar.
Yar-mullugana be-itogega be imakmar.”
 
Yalamar, Bab-Jehová-urwed be itomar,
napa-e-saila-gandikmalad, nue be bogimakar itomar,
Bab-Jehová, e-dulemarga igar itosokalid,
Israel-dulemargi gwisgusokalid.
 
Bab-Jehová sogded: “An-dulamar, ¿igi an bemar-imaksa?
Be anga-sogmala, ¿ibigi an begi nosa?
Ar ani an Egipto-yalagi bemar-onosadid,
maigagudiid-yalagi an bemar-ollor-imaksadid.
Ani an bemarga Moisés, Aarón, María, barmisgusadid,
adi, amar bemar-idumalagar.
An-dulamar, be-ebinsamala,
Moab-dulemar-e-rey-Balac bemar-wiogega bemar-idu igar amisgusanad.
Beor-machi-Balaam, igi Balac-abin sogsagusa,
a be nue-ebinsamala.
Deginbali, Sitimʼye-neg-nugad-akale, Gilgal-neg-nugadse-be-nonigusmaladi, be ebinsabali.
Magar be an-dakmala,
ani an, Bab-Jehová bemar-onosadid.”
 
Emide be sogmalad:
“Anmarde, ¿igi Bab-Jehová-walikaa gumalosunna?
¿Igi anmar Bab-Dummad-Bur-Birigined-asabin sindigar sigmalosunna?
¿Moli-bebe-nikad-birgagwenad-ogumakar-ukleged, an ega ukega sedoe?
An sibad-wawaad-machered miliba (1000) Bab-Jehováʼga uker, Bab-Jehová ¿yeer itogoe?
Olivo-gwallu bute-miliambe (10,000) an ega uker, ¿yeer itogoe?
An ibmar-isgana-imaksad-ular, ¿an-machi-sailagined an ukoe?
An-machi-sunnad, ¿an-isgued-ular, an ukoe?”
 
Ar Bab-Jehová bato bega sogsad ibu ibmar-nuedi.
Bab-Jehová be-daed-abemaidi, bato bega sogsad:
Igar-napiragwad-imaked be-abemaid,
dule-wiledaked be-abemaid,
e-asabin gwage-eikwadaed be-abemaid.
Jerusalén-dulemar sabsur-odurdaklegoed
Jerusalén-dulemar, Bab-Jehová-ibmar-soged nue be itomar:
Dule Bab-Dummad-dobee-nanadiile,
a-dule, dule-binsaed-ibedid.
Sabsur-odurdaklenaid nue be itomala.
Bega dule-odurdakleged-barmialidi, nue be itomala.
10 “¡Dule-isganamar! Ande be-ibmar-nuegan ibmar-isgana-imakedba-amisad, ¿baisurdakode?
Degi, ande be ibmar-wilubsamalad-isgana, ¿baisurdakode? ¡Adi surbali!
11 Ar ande, dule ibmar-wilubsaed-nuegansulid-ebudiid ¿igi yeer dakosunna?
Degi, ibmar-wilubdaked-ebudiid, ¿an igi yeer dakosunna? ¡Geg an yeer daked!
12 Dule-mani-ibegan, sabsur dule-imakedid.
Bela neggweburginmalad, gakansilimalad.
Na e-ibmar-sogedi bela gakansaedbiid.
13 Emisgine, ani an sabsur-be-imakmaloed,
bemar-isgued-ular, an bemar-obelogoed.
14 Na be mas-gunmalo-inigwele, gwen be immelegosurmalad,
amba ukudmaada be gudii gumaloed.
Be ibmar-gwag weemaloe-inigwele, be-ibe berguoed.
Ar be ibmar-soggwensaar-gaoedi, ani an bila-onolegedgi be-ibe obelogoed.
15 Be ibmar-digmaloedi, gwen be weosurmalad,
degi, be olivo-gwallu-egurmaloedi, gwen be ebugosurmalad.
Vino-onogega uva-nis-egurusadi, be gobosurmarbalid.
 
16 ”Rey-Omri-igar-mesisadba be nanadimalad,
bela Rey-Acab-e-wagan-ibmar-isgana-imaksadba be ibmar-imakdimalad.
Amar-ibmar-imaksadyobi be nanadiid.
A-ulale, an bemar-obeloged imakoed.
Be-dulemar bingedar-itogega an saoed.
Dulemar-begi-dodoedi, an imakoed.”