21
Bab-Jehováʼgi, rey-e-binsaed diwar-iirmakmaiyob gued.
Deyobi, rey, Bab-Dummad-ibmar-abegedba ibmar-imaked.
 
Dule na war-wargwengi e-ibmar-imaked nueganbi-imakye binsaed.
Ar Bab-Jehováʼdi, dule-ibiga-ibmar-imakbied, bato wisid.
 
Bab-Dummad ibdurgan-ogumakar-ukedba, bur nued-daked,
igar-inniki-imakleged, degi, innikigwadba-ibmar-imakleged.
 
Emar-ibgwensur-dakedi, san-dummarba-imakedi, dule-isganamar-e-binsaedi,
bela wemar isgumaladid.
 
Nue-itoakwaa-igarmar-amilegedi, ibmar-nuedga gued.
Gwae-gwae-igar-amilegeddi, ibmar-nuedga gusulid.
 
Gakansaedgi ibmar-nuegan-ichesur-nikuedi, booyob berguddaed,
dule-oburgwega gubalid.
 
Dule-isganamar, dukin e-sabsur-ibmar-imakedse berguoed.
Ar igar-inniki-imaklegedi, imakbisurmalad.
 
Dule-isgana-e-daedi, innikisulid, boni-nikad.
Dule-nued-daeddi, innikigwadid.
 
Neg-dummadgi ome-gadi-urwedbo-gudisaedba,
bur nuedid, neg-bipigwadgi-gudisaed.
 
10 Dule-isgana unnila ibmar-isganaginbi binsaed.
Ar bipisaale, wile dule-bamalad-daksulid.
 
11 Dule-ibmar-nue-wissulid, dule-emargi-dododiid-sabsur-odurdaklegedgi ibmar durdaked.
Dule-binsaed-nikagued ibmargi-odurdaklegele, dule-ibmar-nue-wissulidi ibmar durdaked.
 
12 Dule-nued, dule-isgana-e-neg dakdedaed,
igi dule-isgana e-ibmar-nikadi berguddae.
 
13 Dule, dule-wileged-e-ibmar-egised itosulile,
na ibmar-egichiarmogar, dulemar e-itogosurmarmogad.
 
14 Ibmar-binsa-uklegedi dulemar-wagab-uksulidi, sae-itoged boo imaked.
Ibmarbina-sogdiidgi a-ibmar bega-uklenonikile, sabsur-urwed boo imaked.
 
15 Igar-innikigwad-imaklesale, dule-nued na yeer-itodaed.
Dule-isganagardi, dobed nagunonidaed.
 
16 Dule, itoakwaa nanadisulile,
burgwarmai dakledagoed.
 
17 Dule, galagwensuli-gudiguedginbi-binsaedi, dule-wilegedga guoed.
Dule, mummudbi-gaamakdiidi, degi, ina-wawadginbi-mani-oediidi, bipisaale, mani-ibedga gwen guosulid.
 
18 Dule-isgana, dule-nued-anar sabsur-odurdaklegoed.
Dule-emargi-aibined dule-inniki-nanadiid-anar, sabsur-odurdaklegoed.
 
19 Ome-gadi-urwed-nikuedba, ome-gadi-isdar-itoged-nikuedba,
bur nuedid, ome-sate walagwen-gudisaed.
 
20 Dule-binsaed-nikagued-e-neggi ibmar-nuegan obinebaka nikad,
ina-wawadikmalad obinebaka nikabalid.
Dule-binsaedsulidaeddi, bela ibmar-nikad binsa diiga imakdaed.
 
21 Dule, igar-inniki-imakleged-amidiile, wile-dule-dakleged-amidibalile, san-dula-gudiguleged amied.
Igar-inniki-imakleged amied.
Nug-dummarba-guleged amibalid.
 
22 Dule-binsaed-ibed dulemar-gandikmalad-ibe neggwebur sued.
Dule-binsaed-ibed dule-gandikmalad-e-ibmargi-bensuli-gudiid-ibe e-ibmar obelobalid.
 
23 Dule na itoakwaa-sunmaked, e-gwabinduku-bargabalid,
bonigangi ollorgued.
 
24 Dule-na-doggus-san-buled-imakedi, dule-na-san-dummarba-imakedi, dule-emar-mesagwar-imakedi, weyob egi sogleged,
wilub-obicha sabsur-isdar-nanadiidye.
 
25 Dule-wiegala bela ibmar nikubienad,
degi-inigwele, budar arbaed.
 
26 Dule-wiegala, dule-baid-ibe ibmar-abedii osedoddaed.
Dule-nueddi, wilub-obicha ibmar uked.
 
27 Bab-Dummad, dule-isganamar-ega-ibmar-ukedi, isdar-daked.
Bur bule isdar daked, nabiridgi ega uksurmalar.
 
28 Dule-ibmar-daksad-gakansaar-soged burgoed.
Dule, a-duleba-ibsaeddi, deyob guedsemogad.
 
29 Dule-isgana na ibmar-sogsadi gege ogwadaed.
Dule-nueddi, na e-daed nudaked.
 
30 Nue-binsaed-nikaguedi, nue-ibmar-wisiguedi,
degi, binsaed-nuegana, gwen Bab-Jehováʼgi obinsulid.
 
31 Dule bila-onogega moli guakwaa nasiked.
Degi-inigwele, bila-onogedgi-nakwegala, Bab-Jehováʼgi siid.