22
Ibmar-nuegan-bukidar-nikadba, bur nuedid, nug-nued nikued.
Bukidar-or-nikuedba, degi, mani-nikuedba, bur nuedid begi dulemar nued sunmaked.
 
Mani-ibed, degi, dule-wileged, ¿ibugi emar gumala?
Bab-Jehová-ebobela-obinnisadgi emar gumalad.
 
Dule-itoakwaadaed magar bonigan-daked, bonigangi banguddaed.
Dule-binsaedsulidaeddi, bonigan-idu bangusulid,
degisoggu, boni amisdasunnad.
 
San-bipi-imaklegedgi, Bab-Jehová-nug-odummolegedgi we-ibmar-sogbaagwad danikid:
Ibmar-nuegan-nikued, nug-dummarba-gued, dula-gudii-saed, danikid.
 
Dule-isganamar-gudiidbina, ikomar bukwad, sakimar bukwad.
Dule-na-san-sabgudiiddi, a-ibmarmargi bangued.
 
Igar-innikigwadgi mimmigan be odurdake.
Amba sered-ugakgusale, we-ibmargi banguosulid.
 
Dule-mani-ibed, dule-wilemalad-e-dummad gued.
Dule-mani-ganikid, dule-mani-ega-uksad-e-maiga gued.
 
Dule-ibmar-isgana-imaked, bonigan amied.
Bab-Dummad isdar-itogedgi we-dule-obelogoed.
 
Dule emar-wiledakele, egi nued binsalegoed.
Ar we-dule, dule-wilemaladga masgunned uked.
 
10 Dule-gadi-urwed-amied be ononnoge,
adi, na abin-abin-imaklegedi, urwelegedi, degi, sabsur-ibmar-soglegedi, berguoed.
 
11 Dule innikigwadgi-ibmar-sogedi, e-sunmaked-yeer-itolegedi,
rey e-aiga imakoed.
 
12 Bab-Jehová dule-binsaed-ibedgi nakuleged.
Bab-Jehová, dule-gakansili-e-ibmar-sogeddi oyoged, e-sunmaked gakanye.
 
13 Dule-wiegala yapa-arbaedba sogdaed: “Achumigur-nono-wawaad magaba gudiiye.
An noddibe, an-gunnoye.”
 
14 Ome-sui-dikarba-yoleged-e-gaya, yaa-matusur-siidyob gued.
A-yaagine, dule-Bab-Jehová-ourwega-imakedi, argwanoed.
 
15 Uayasulidaedi, gusgu burwigana-e-daedid.
Molidubgi-bibyolegedgi uayasulidaed surgued.
 
16 Dule, mani-bur bule-nikuega, dule-wileged-mesagwar imaked.
Dule, mani-ibedga binsa-ibmar-ukedi, na dule-wilegedga guoed.
4. BINSAED-NUEGAN-IBMAR-WISIGUED
(22:17–24:22)
17 Dule-binsaed-ibed-e-sunmakedi, nuekwaa be itoge.
An be-odurdakedba, be ibmar imake.
18 Ar be we-ibmar nonogi-gaele,
bela be gannar-gannar sogdiile, be yeer-itogoed.
19 Bab-Jehováʼgi be mer benguega,
emi an be-owisonaid.
 
20 Emi, an bega durgwen-gakambe (30) binsaed-nuegan-ibmar-wisigued narmaksad.
21 Adi, be gayaburba-napiragwadi, wisi guega,
adi, dule-bese-ibmar-egised-abin nabir be ibmar sogegar.
1
22 Melle dule-wileged-ibe be ibmar-atursae, ar wede, dule-wilegedid.
Melle igar-naboleged-neggi dule-ibmar-sate-gudiid be sabsur-imakbalo.
23 Ar Bab-Jehová wemar-ular gwisguoed,
geb dule-wileged-ibe-ibmar-susad-annik ibmar sumogoed.
2
24 Melle be dule-emar-sabsur-imaked-e-aiga gue.
Melle be dule-emar-wiogedba akabali.
25 Ar e-ichakwadamalad be durdaksale,
na be dukin boni-dummad amioed.
3
26 Melle be emar-anar ibmar-imakoye sogo.
Melle be emar-anar mani-bennukega gubalo.
27 Ar be bennukega mani-sate-gualile,
be-gabedse-bakale, be-ibe sumaloed.
4
28 Melle be-dadgan dikasurgus-nainu-abingunaidgi
ibmar-ogwichismalad be oniro.
5
29 ¿Dule e-arbaedgi nued-arbaed be dakdii?
Dule-deyob-arbaedi, reymarga arbadii guoed, dule-binsarmaladga arbaosulid.