5. DAVID-E-NAMAKED
22
(22:1-51)
David bendaklesadba-namaked
(Salmo 18:1-50)
Bab-Jehová, Saúlʼgi David-bendaksa-gusgu, degi, e-isdarmaladgi-bendaksa-gusbargu, weyob David Bab-Jehováʼga namaked narmaksad. David weyob narmaksad:
“Bab-Jehová anga akwasailayob an-bendaked gued,
Bab-Jehová an-garganguedid,
an-ollor-imakedid.
An-Bab-Dummad an-niga-ogannogedid,
egi an benguosulid.
Anga sigu-abgaedyob gued,
an-abonoged-gandikidid.
Bab-Jehová an-odukuedga gued,
an-bendakedid.
Neg-bulegangi be an-bendaksadid.
Bab-Jehováʼye, innikigwadba be-nug odummoleged.
An bese gotele, an-isdarmaladgi be an-bendaked.
 
”Burgwedse an nue sulegednaga gusad,
demar-dummagan-arwemaiyobi angi yolenonikid.
Burgwednaga an gunonikid,
burgwed, sakiyob an-idu nagusad.
An nunmak-itodiidgine, Bab-Jehováʼse an gochad.
An-Bab-Dummad, e-neg-akale an-itosad.
An-gormaked nue-itononikid.
 
”Bab-Dummad-nue-uludgua, bela ese neg giglimakded.
Napneg-naid giglimakdegu, bela nibneg-naid-billigan giglimakdemogad.
Bab-Jehová-e-bunnogedba, waa ainialid,
e-gaya-yaba, soo-ginnitibi gwabunyealid,
ginnitibi soomar milealid.
 
10 ”Bab-Jehová-aideargua, nibneg argaded,
mogir-gudureged-birgi aidealid.
11 Bab-Jehová baliwitur-querubin-birgi-sii, gukunadapid,
burwaba-gukumaiyob nadapid.
12 Negasichid egi ebiris nasiksad,
mogir-gudureged egi ebiris nasiksad,
bela egi ebiris naid.
13 Bab-Jehová-e-daklegedi, ibemakar dakleged,
e-dakarmakedba soo ginnitibi milealid.
 
14 ”Bab-Jehová nibneggi-mai sabsur-gollalid,
Bab-Dummad-Bur-Birigined malayob goted.
15 An-isdarmaladgi siguyob egi mar-odenai gualid,
surbinsa-itogedba wakinmalaga imaksad.
16 Bab-Dummad-Uludedbali, dii-suke-dummagan noalid.
Bab-Jehová-bunnodedbali, napa-dii-urba-naid magar-dakle gunonikid.
 
17 ”Bab-Jehová e-argan, anse niba-oyononikid,
an-argan ganonikid,
neg-wilasailadgi an-onononikid.
18 An-isdarad-gannarbaadgi, an-ollor-imaksad.
Dule-isdar-an-dakdiidgi, anba bur bule ganguedgi, Bab-Dummad an-bendaksad.
19 An nue-wile-itodiidgi, an-isdarmalad angi gwisgunonikid.
Agine, Bab-Jehová an-bendaknonikid.
20 Bab-Jehová an nued-nanadiidba an-ollor-imaknonikid.
Neg-nuedgi an-ogwisgunonikid.
 
21 ”Bab-Jehová an-inniki-gudiidba, anga ibmar-uksad.
An-ibmar-akar-imakdisulidba, nabir angi binsanonikid.
22 Ar Bab-Jehová-Igar-Mesisadba an nanadii gusad.
Ibmar-isgana an imaksasulid,
an-Bab-Dummadgi an bangussulid.
23 Bela e-Igar-Mamaid an-idumaid,
e-Igar-Mamaidgi an bangussulid.
24 Bab-Dummad-asabin islikwaa an gudii gusad,
ibmar-isgana-imaked an na bargasad.
 
25 ”An ibmar-inniki-imakdiidba, Bab-Jehová nabir anga ibmar-uksad.
An ibmar-akar-imakdisulidba, nabir angi binsanonikid.
 
26 ”Bab-Jehová, dule-bebaligwaa-gudiidgi, be inniki damogad.
Dule-wile-emar-dakedi, be wile dakmogad.
27 Dule-be-sogedba-gudiidga, sogedba ega be ibmar oyomogad.
Dule-galagwensur-emar-yardakdiiddina, egi be gwisgumogad.
28 Dule-na-san-bipi-imakdimaladi be bendaked.
Dule-na-san-dummarba-imakmaladdina, san-bipii be imakoed.
29 Bab-Jehová, gwalluyob be anga gued.
Bab-Dummad, an negsichidgi-gudiidgi anga be neg-mee imaked.
30 Be an-bendakdiidgi sorda-bamalad anse ibitomalad.
An-Bab-Dummad, an bebogwa neggwebur-galu-matusulid-birgi nabir an obakoed.
 
31 ”Bab-Dummad-e-igar, innikii maid.
Bab-Jehová-gayaburba, sunsogedid.
Dule-begi-dukued-amimaladga, sigu-abgaedyob be gued.
32 ¿Doa-baid Bab-Dummadga maisunna?
Unnila Bab-Jehováʼbi, Bab-Dummadga maid.
Unnila Bab-Jehováʼbi, akwasailayob gued,
abi anmar-bendakmaid.
 
33 ”Bab-Dummad, an-niga-ogannogedid,
igar-nuedbali an-nied.
34 Igi goe-sapur abarmake,
deyob-abarmake, Bab-Jehová an-imaked.
Yarmar-birgi-baparmaksuli an-imaked.
35 Bab-Jehová bila-onoged-idu an-odurdaked.
Warsi-esgoro-gordikid nabir-dopee-imakega, an-surgan-ogannobalid.
36 Sigu-abgaedyob be an-irwa gwisgued.
Be-garganguedgi be an-bendaked,
be-sabgued nasguega an-imaked.
37 Igar-nanaed be anga nudaksad,
adi, an nanadele, mer an yolegegar.
 
38 ”An-isdarmalad anse bargalesmalad,
anse ibitolesmalad.
An-isdarmalad-oitossuli an aibirissulid.
39 Bela anse naibigusmalad,
anse galakunonimalad.
Geg bar gwisgumalad,
anse burgwismalad.
40 Bila-onolenaidgi be an-ogannosad.
An-isdarmalad anse-galakuega be imaksad.
41 An-isdarmalad an-abin-sikirmakega be imaksad.
Deyob isdar-an-dakdimalad an obelosad.
42 An-isdarmalad bendaklegega binnasuli-gornai gusmalanad.
Dule-e-bendakmalad sate gusad.
Bab-Jehováʼse gochamarbalinad,
Bab-Jehová bendaksasurmogad.
43 An-isdarmalad anse sanyob ichi-ichi gusad.
Igi ollimargi annalege, deyob an egi annasad,
anse ibitosmalad.
 
44 ”Dulemar-angi-aibinnanaidgi be an-bendaksad,
dulemar-iduedga be an-imaksad.
Dulemar-aku-an-dakmalad, an-maiga gunonimalad.
45 Dule-ainebarmalad, an-nug-odummodmalad.
Wis an-gaya-itosmalale, yog anba ibsaardamalad.
46 We-dule-ainebarmalad geggusmalale,
e-dukuedgi-bukwa wawanmakdani noardamalad.
 
47 ”¡Bab-Jehová dula mai!
¡An be-nug-ogannoged.
Akwa-gandikidyob be anga gued!
An-Bab-Dummad-an-abonoged, an be-odummoged.
48 Bab-Dummad, an-isdarmalad-an-naibi-imaksadi, be anga buged-mai imaked.
Dulemar-yar-baid-baidgi-bukmaladgi-obinega be an-imaked.
49 An-isdarmaladgi be an-onoged,
angi-yoledimaladgi-obinega be an-imaksad,
dule-ursirmaladgi be an-bendaked.
50 Bab-Jehováʼye, agala, dule-yar-baid-baidginmalad-abargi an be-nug odummoged.
Bab-Jehová, be-nuggi an namaked.
 
51 ”Bab-Jehová, e-rey-onakwega imaked.
Bab-Dummad David-na-nug-imaksadga, degi, David-e-wagangala, e-wiledakedbali, e-sabguedi degisadegu oyomai gudoed.”