6. DAVID-NAPI-SUNMAKSAD, DEGI, E-SORDA-DUMMAGAN
23
(23:1-39)
David-napi-sunmaksad
Isaí-machi-David napi-sunmaksad:
“We-David reyga-megega, Jacob-e-Bab-Dummad-Jehová, na nug-imaksadid,
degine, we-sapin-e-nug odummosbalid.
David Israel-dulemar-abargi yeer-namaked-duled.
David, weyob napi-sunmaknai gualid:
 
”Bab-Jehová-Burba an-ular sunmaked,
an-gwabindukugi e-gayaburba nasiksad.
Israel-dulemar-e-Bab-Dummad sunmaksad,
Israel-e-Akwasailayob-gued anga sogsad:
‘Dule igar-innikigwadba dulemar-nidiile,
dule Bab-Dummad-dobekwaa negsemaile,
we-dule, bolegoedba neg-mee-ainakwiardaedyob gued,
wakudaryalaba dad-dummad-ganaiyob gued.
Igi dii-wisad-sorbali, neg daarmaksidae,
degi, gagan oaramakdedae,
deyobi we-dule gued.’
 
”Igar-innikigwadba an dulemar-nidii gussoggu,
degi, Bab-Dummad-dobekwaa an negsesoggu,
a-ulale, an-neguya ise-diglegar gusad,
degi, Bab-Dummad an-ibmar-abeged anga uked.
Bab-Dummad anbogwa igar ise-sogar mesisad,
a-igar-mesisad akar guosulid,
ise-imaklegar megisad,
degisadegu megisad.
Bela dule-isganamardina, gagan-ikobiidyob obelolegoed.
We-gagan geg argangi ebuleged.
Dule a-gagan-weebiele, esgorogi weed, sulile, suargi weebalid.
Geb a-gaganmar soogi yog-ogumakar imakleged.”
David-sordagan-bulegan
(1 Crónicas 11:10-47)
David-sordagan-bulegan, wemalad:
Tacmon-dule-Joseb-Basebetʼye nugad. E-warbaagwad-bulegan-e-dummadid. Ibagwengi urwenagu, sorda-bamalad-dulataled-ilabaabak (800) oburgwisad.
A-yarbalidi, Dodo-machi-Eleazar danikid. Eleazarʼde Ahoh-duled. We-dule, e-warbaagwad-buledmogad. Israel-sordamar Pasdamim-neggweburgi Filistea-sordamargi urwesokarmargua, deunni Eleazar, Davidʼbogwa gunai gusmogad. Agi, Israel-sordamar Filistea-sordamar-abin sikirmakde gusmalad. 10 Eleazarʼdi, sikirmaksasulid, Filistea-dulemarbo urwenai gusad. Geb e-argan-geggudedba ega gannare naded, geg es-suid-indak gusad. A-ibagine, Bab-Jehová Israel-dulemar bela-bela onakwega imaksad. Israel-sordamardina deyob wisgusmargua, gannar Eleazar-gunaidse nonimalad. Unnila Filistea-sorda-burgwismamaid-e-ibmar-suegarbi nonimalad.
11 Eleazar-yarbarmoga, Age-machi-Sama danikid. Samaʼde, Arar-duled. Ibagwengine, Filistea-sordamar Israel-sordamargi-bila-onogega Lehi-neggweburgi ambikusmalad, bia ingwagiid-lenteja-digar-nai, agi ambikusmalad. Agi-urwelenaigua, Israel-sordamar Filistea-sordamarse-galakudmargua, dobedba duurmakdemalad. 12 Samaʼdina, sikirmaksasulid, a-nainu-naidgi urwenai gusad. Agi Filistea-sordamar ese galakusmalad. A-ibagine, Bab-Jehová, Sama-onakwega imaksad.
13 Ibagwengi, ibmar-weleged-iba nagunonigua, Adulamʼye-neg-nugad-e-akwa-ollorsiidgi, sorda-e-durgwen-gakambegwad-e-dummagan-warbaagwadi (30) Davidʼse nonimalad. Deunni, Filisteaʼmardina yar-imbaba Refaim-nebagi bukwamalad. 14 Davidʼdi, e-neg-gandikidgi gudiid. A-ibagine, Filistea-sordamar Belén-neggweburgi bukwad. 15 Ar Davidʼdi, ukud-yaidsur-itoarsoggua, sogded: “Belén-neggwebur-yawagak-naba dia siid. A-dii an gobsa binsaed.”
16 Geb degine, sordamar-warbaagwad, Filistea-sordamar-bukwadse nadegusmalad. Belén-neggwebur-e-yawagak-naba dia-siidgi dii wesmalad. Geb Davidʼga uknonimalad. Davidʼdi yapa-gobe gualid. Bur Bab-Jehová-e-nug-odummogega napagi eosad. 17 Agi weyob sogded: “Bab-Jehováʼye, an we-dii gobosulid. Sordamar anga dii-amiedbina, burgwednaga gudigusmalad-e-ablis-gobeyob an itoged.” Agala, David, gwen gobsasulid.
We-sordamar-warbaagwad-bulegan deyob ibmar-imaksamalad.
18 Sarvia-machi-Abisai, Joab-e-ia, sorda-dulagwen-gakambegwad-e-iduedga (30) gudiid. Ibagwengi, Abisai eswarbi-gani sorda-e-dulataled-ilapaa (300) oburgwisad. Agala, Abisai sordamar-warbaagwad-abargi e-nug dummarba gunonimogad. 19 Abisai sorda-dulagwen-gakambegwadmarba (30) e-nug bur dumma gunonikid, e-dummadga nugsalenonikid. Degi-inigwele, Abisai-nug-dunguedi sorda-dummagan-warbaagwad-e-nugmargi obichasulid.
20 Abisai-yarba, Joiada-machi-Benaía danikid. Benaíaʼde, sapin-buledid, Cabseel-neggweburginedid. Benaía bukidar ibmar-bulegan imaksamogad:
Benaía Moab-e-sorda-ebogwad-bulegan oitosgusadid. Benaía, deunni boo batenaigu, yaa-dummad-siidgi aides gusad. Agi Benaía, achumigur-nono-wawaad oburgwisgusad.
21 Benaía, Egipto-sorda-masdummad oburgwisbalid. Deunni, we-Egipto-dule, Benaíaʼbogwa-urwega, eswar sedanigusad. Benaíaʼdina unnila suarbi sedanigusad. Degite, Benaía, Egipto-dulegi eswar-sedanikid gandikidgi susad. Geb a-eswargi Egipto-dule-oburgwisad. 22 Joiada-machi-Benaía weyob-ibmar imaksad. Deyob Benaía, sorda-e-warbaagwad-abargi e-nug dummarba gunonimogad. 23 Benaía sorda-dulagwen-gakambegwadmarba (30) e-nug bur dumma gunonikid. Degi-inigwele, Benaía-nug-dunguedi sorda-dummagan-warbaagwad-e-nugmargi obichasulid. David sordamar-egi-nakulemalad-e-dummadga-guega Benaía-nug-imaksad.
24 David-e-sordamar e-dulagwen-gakambegwad (30), wemar gumalad:
Asael, Joab-e-urba.
Dodo-machi-Elhanán, Belén-neggweburgined.
25 Samaʼye-nugad, Harod-neggweburgined.
Elicaʼye-nugad, Harod-neggweburgined.
26 Helesʼye-nugad, Palti-duled.
Iques-e-machi-Ira, Tecoa-neggweburgined.
27 Abiezerʼye-nugad, Anatot-neggweburgined.
Mebunai, Husa-duled.
28 Salmón, Ahoh-duled.
Maharai, Netofa-neggweburgined.
29 Baana-e-machi-Heleb, Netofa-neggweburgined.
Ribai-e-machi-Itai, Gabaa-neggweburgined.
Gabaa-neggwebur, Benjamín-e-wagan-yargi siid.
30 Benaía, Piratón-neggweburgined.
Hidai, Gaas-diwargined.
31 Abi-Albón, Arba-neggweburgined.
Azmavet, Bahurim-neggweburgined.
32 Eliaba, Saalbón-neggweburgined.
Jonatán, Jasén-De-Guisón-neggweburgined.
33 Sama, Arar-duled.
Sarar-e-machi-Ahíam, Arar-duled.
34 Ahasbai-e-machi-Elifelet, Maaca-neggweburgined.
Ahitofel-e-machi-Eliam, Gilo-neggweburgined.
35 Hezrai, Carmel-neggweburgined.
Paarai, Arba-neggweburgined.
36 Natán-e-machi-Igal, Soba-neggweburgined.
Bani, Gad-yargined.
37 Selec, Amón-duled.
Naharai, Beerot-neggweburgined,
adi, Sarvia-machi-Joab-bendakedid.
38 Ira, Itri-neggweburgined.
Gareb, Itri-neggweburgined.
39 Urías, Het-duled.
Belagwable sordamar e-dulagwen-gakambe-gakagugle (37) gued.