8. BAB-JEHOVÁ, E-DULAMAR-OLLOR-IMAKNONIKOED
10
(10:1–11:3)
Bab-Jehováʼse dad-dummad-ganaidgi dii-wied be egismala.
Ar Bab-Jehová mar-golega imakedid, na e dii-owimaidid.
Bab-Jehová bela dulemargala, ibmar nabir-sanmakega imaked.
Ibmar-bab-dummadyob-imaklemalad, dule-yardakmaladid.
Nergan gabgi-ibmar-gakanad dakmalad.
Gakansaar-negburgan-dakmaladgi sunmakmalad,
yamo-nabir-emar-obinsaega sunmakmalad.
Dulemar na e-idued-satesoggu,
ibdurgan-igarsuli-gudiidyobi, yogasaar gudimalad.
A-ulale, Bab-Jehová sogded:
“Dule-emar-idudimaladgi an nue-urwed,
we-dulemar, sibad-wawaad-macheredyob-gudidimaladi, an sabsur-odurdakoed.”
Napiragwa, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi, Judá-dulemar-edarbed.
Ar Judá-dulemar e-sibad-wawaadyob gued.
Bab-Jehová moli-bulegan-bilagi-ebulemaladyobi,
Judá-dulemar-imakoed.
Judá-dulemar-abargine, negsaila-gaed-akwadummad nodagoed,
neg-abgaed-suar nodagoed.
Bila-onogedgi warsib-ebuleged nodagoed,
bela dummagan-negsemaloed nodagoed.
Wemala, ollimar-nanaidgi bila-onomalad-bulegan-urwenanaidyob gumaloed,
moli-birgi-sii-urwemaladbogwa urwenai gumaloed.
Ar Bab-Jehová eba gudisoggu, a-dulemargi nakwemaloed.
Bab-Jehová sogdebalid:
“An Judá-dulemar ogannononikoed,
an José-e-wagan bendaknonikoed.
An wemar-wiledaked, degisoggu, gannar dagmalaga an imakoed,
gwen-mesagwar-anse-gussuliyob gunonimaloed.
Ar ani an e-Bab-Dummad-Jehová gued,
e-anse-goled, an itogoed.
Efraín-dulemar dule-bila-onogedyob gunonimaloed.
Igi-dule vino-gobsadba yeer-itodae,
deyobi, yeer itononimaloed.
E-mimmigan e-babgan-yeer-ito-dakarmalale, weligwar itodmarmogoed.
Bab-Jehová-ega-ibmar-imakoedba, yeer itononimaloed.
 
”Ani an ese goloed,
ani an gannar danar oambikuoed.
An wemar-ollor-imaknonikile,
igi iduale dule-bukidar-gumalana,
deyobi, gannar gunonimaloed.
An wemar neggwebur-bamaladse oaisakis-inigwele, amba-dikasuli yar-baidgi mamai-inigwele, angi binsadii gumaloed.
A-neggweburmargi e-mimmiganmala gudigusmalan-inigwele, gannar e-yarse nonimaloed.
10 Egipto-yargi-bukwa an sedagoed,
Asiria-yargi-bukwa an ninonikoed.
Galaad-yar-naidse, Líbano-yar-naidse, an sedoed.
Bela wemargala, yar unni-guosulid.
11 Bukib-itoged-abalagi, demar-obakmaloed,
degi-inigwele, ani an ega demar-bogidik imakoed,
Nilo-diwar-wilasailad an bela odinnogoed.
Asiria-dulemar na san-dummarba-imakdimalad an osulogoed,
Egipto-dulemar-negsemaid an obelobaloed.
12 An-sunnad an-dulamar an ogannogoed,
dobsuli an-nuggine nanamaloed.
Ani an Bab-Jehová deyob soged.”