11
Líbano-yar, be-yawagakmar be egae,
adi, be-urwarmar soose gummakegar.
Baryawar, be boe, ar urwarmar aimukusad,
sapi-dummagan ailasad.
Basán-wag-uluwarmar, be bomala,
ar bela sapi-dummagan-gwigwichid omukulesad.
Sibad-wawaad-edarbemalad-bonanaid, be itomala,
ar bela e-gagan-aragana-nuegan bergusad.
Achumigur-nono-wawaad-uurmaked, be itomala,
ar bela Jordán-e-sapur-naidi napabi-swiri nagusad.
9. SIBAD-WAWAAD-EDARBEMALAD-EBOGWAD
(11:4-17)
An-Bab-Dummad-Jehová weyob soged: “Sibad-wawaad-oburgwilegega-bukwad nue be sabguo. Ar dulemar a-sibad-wawaad-bakmalad yogasaar sabsuli oburgwemalad. Ar dule-sibad-wawaad-manigi-ukmalad sogmalad: ‘Bab-Jehová-e-nug odummolesun, emigindi an mani-ibedid.’ Ar sibad-wawaad-akwed-dulemarbela gwen bai e-sibad-wawaad daksurmalad.”
Bab-Jehová soged: “Deyopira, dulemar-we-yargi-gudimalad bar an sabguosurmogad. Dulemar-e-dikarba-yar-baid-baidgi-bukwamaladga an urmakoed, degi, e-reyga an urmakbaloed. Ar e-yar-naidi bela oitonanaile, bendakega an naosulid.”
Degisoggu, ibmar-ukmalad sibad-wawaad-oburgwega-urbisadi, an akwedigussunnad. Sibad-wawaad-edarbed-e-suar-walabo an susad: Suar-wargwen Graciaʼye an onug-imaksad. Baiddi, Uniónʼye an onug-imaksabalid. An sibad-wawaadmar-akwedigussunnad. Nii-wargwengi, sibad-wawaad-edarbemalad-walapaa an e-arbaedgi onosad.
Degi-inigwele, an sibad-wawaadmar budar dakalid, sibad-wawaadmarmoga budar an-dakarmarmogad. Degisoggu, an ega sogdesunnad: “Bar an bemar-akwega guosulid. Ar na be burgwebimaladi, burgwemarsundo. Ar na be yoggubimaladi, yoggumarsundo. Ar dula-bemaloeddi, na dukin-dukin gunmarsunna.”
10 Geb degine, an suar-Graciaʼye-onugsasad sussunnad, geb an a-suar bichisad. Deyobi, an bela dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamaladbo-igar-mesisadi, obelononikid. 11 A-ibagine, igar-maid bela bergunonikid. Dule-sibad-wawaad-manigi-ukmalad an-dakbukmaladi, wisgunonimalad, we, Bab-Jehová-gayaburba guye.
12 An ega sogded: “Ar be nabir-itomalale, an-arbasad be an-bennukmala. Degisulile, mani na be sumarsunna.” Unnila mani-gwadurgwen-gakambe (30) an-bennuksamalad. 13 ¡Weyob-gargegu an-uklegega anga nasiksamalad!
Geb degine, Bab-Jehová anga sogded: “Anse-goled-neggi mani-ulu-siidgi be egwannae.” Degisoggu, an mani-gwadurgwen-gakambegwad (30) susad. Bab-Jehová-neggi mani-ulu-siidgi an egwannonikid.
14 Geb sorbali, suar-baid-Uniónʼye an onug-imaksadi, an bichisad. Deyobi, Judá-dulemar Israel-dulemarbogwa gwenatigwar-igar-maidi, an obelononikid. 15 Geb Bab-Jehová anga sogded: “Sibad-wawaad-edarbed-binsaedsulidaedyob be mor-yoe. 16 Ar we-yar-naidgi, sibad-wawaad-edarbed, sibad-wawaad-burgwedani-gudimalad-gwen-baisur-daked, an ogwisgunonikoed. We-dule, sibad-wawaad-senigana gwen aminaosulid. Sibad-wawaad-nailikgusmalad gwen onudakosurbalid, sibad-wawaad-bonisurmalad gwen masgi omaosurbalid. We-dule, aka sibad-wawaad-wardadamalad gutoed, sibad-wawaad-e-gonasimar e-ibe-ungenai gudoed.”
17 ¡Sibad-wawaad-edarbed-isgana, be duledar-wiles!
¡E-Sibad-wawaadmar-metenaded, be duledar-wiles!
E-swida es-suidgi nailikguena gadin,
e-ibya-nuedsikid esbipise onolesana gadin.
E-swida bela e-ibe burgwar-gusana gadin.
E-ibya-nued sommoor-gusana gadin.