3
Jesúsgi-bensulid Moisés-igarba bur nuedid
¡Galacia-dorgan, bemar binsaed-gwen-niksurmalad! ¿Doa bemar-binsaed gasmala, adi mer bemar igar-napiragwadba nanamalagar? Anmar-sunmakedgi anmar bemarga nue oyosad, we-Jesucristo nakrusgi bioklesye.
Unnila we an bemarse egisbimardo: ¿Bemar Bab-Dummad-Burba-Nued-abingasmargu, ar Moisés-igar-maid-imaked-ular bemar Bab-Dummad-Burba-Nued-abingasmarsi, igi, bemar unnila Bab-Dummad-gaya-burba-nued itosgu, nue bensuli-itosadba bemar Bab-Dummad-Burba-Nued-abingasmala? ¿Ar bemarde nue binsaed-surmarsi? ¿Ar bemarde Bab Dummad Burba Nuedgi Bab-Jesús-igar onodmaladde, emide bemar na be dukin be gannar ibmar-imakmaladgi na be swilidik gumaloye sogmarde? Suli, degisuli.
¿Ar binsarsunna bemarde Bab-Jesucristo-nuggi wilesmarsi? Ar nue binsa bemarde wilesmalardi, adi nue be binsa wilesmardo. Ar Bab Dummad bemarga E-Burba-Nued-ukedi, degine, ibmar-dakledisulid bemar-abargi imakedi, ¿Moisés-igar-maid-imaked-ular bemarga uksi, igi, bemarga uke, Jesucristogi-bengulesulid bemar itosadba? Eye, aga bemarga uked.
Bab Dummad Abraham-ebo igar-mesisad
Bab-Dummad-Gardagi narmakar naid:
Abraham Bab-Dummadgi-bengussulidba,
Bab Dummad iskussuliyob
Abraham-daknoni-gusye.
Gn. 15:6
Degisoggu, bemar nue wisgumar, dulemar-Bab-Dummad-bensurmalad Abraham-waganga gunonidamalad. Bab Dummad E-Gardagi bato idu sogsad, Judiosurmalad egi-benguosulidba iskussuliyob daknonikoed wissoggu, deun Bab Dummad Abrahamga iduar we-gaya-burba-nued sogsa-gusgu:
Dulemar bela akar-akar we-napneggi-bukmalad,
begine bendaklenonikoed.
Gn. 12:3
Degisoggu, dulemar-Bab-Dummad-bensurmalad, Abrahamyob bengussurmarmosoggu, Abrahamba Bab Dummad amar-bendaknoni-dasunnad.
10 Ar bela dulemar Moisés-igar-mesisadba-nanaedgi iskuedgi abonolebiele, amar bela bato ukabsales-bukmalad, ar ade Bab-Dummad-Gardagi narmakar naid:
Dulemar Moisés-igar-maidba
bela eba dasulile,
amar Bab Dummadse bato ukabsales-bukmarye.
Dt. 27:26
11 Ar mag itolesundo, Moisés-igar-maidba-nanadiidba, dulemar iskussuliyob Bab-Dummad-asabin guosulid, ar ade Bab-Dummad-Gardagi sognaid:
Dule-gwage-swilidikid,
Bab-Dummadgi-bensulidgi nanaoye.
Hab. 2:4
12 Moisés-igar-mesisadba nanaed, Bab-Dummadgi-bensulidgi eba nanalesulid, ar ade Bab-Dummad-Gardagi sognaid:
Ar dule we-Moisés-igar-maid
dula e-imakbi abegele,
a-igar-maidba bela nanadiguoye.
Lv. 18:5
13 Moisés-igar-maidgi anmar-ukabsalesmaladgi, Cristo anmar-abonogegala, anmar-baknonikid. Degisoggu, a-ular na e ukabsalenonisunnad, ar Bab-Dummad-Gardagi narmakar naid:
Dule-wargwen urgogi
bannumakar nasiklesale,
we-dule Bab Dummadse
nue ukabsalegaledye.
Dt. 21:23
14 Cristo anmar-baknonikid, adi Bab Dummad nued-Abrahamgi-binsasadyob Judiosurmalad, Cristo-Jesúsgi a-abingamogagar, adi Bab Dummad anmarga E-Burba-Nued-ukoye sogsad, Cristo-Jesúsgi-bensulidgi we-Burba-Nued abingaegalad.
15 Gwenadgan, dulemar-igar-maidba an bega sogmalo: Dule-ebo na igar-mesismalale, bato deyob-guoye soglesad-sorba gege dule igar na wargwengi ogwaed, degine, gege igar-baid odobalid. 16 Emigi, nabir, Bab Dummad Abrahamga ukoye sogsad, degine, e-wagwaga. Sogsulid: “E-wagangarye.” Deyobile, dulemar-bukidar-nik sogle-itole, emigindi soged, wargwenye:
Be-wagwaye,
Gn. 12:7
a sogledo, Cristoye. 17 Degisoggu, an sogsundo: Bab Dummad Abraham-ebo gebe igar-mesisad, Cristogi ebo igar-nabosad, geb a-sorba birga-dulataled-ilabake-gaka-dulagwen-gakambegi (430) Moisés-igar-megnonikid. A-ular Bab Dummad Abraham-ebo-igar-mesisadi geg bisked. Degisoggu, Moisés-igar-megnonikid, gebe-igar-megisad geg osulosunnad.
18 Ar Bab Dummad ibmar-ukoye-sogsad, Moisés-igar-mesisadgi-nanadiidba dulemarga uklegena, bar Bab Dummad na e-ibmar-ukoye sogsadba uksasuliled, ar emigindi Bab Dummad Abrahamga-sogsadba ibmar-nuegan-ukoye-sogsad ukoed.
¿Wede ibiga Moisés-igar uklesa?
19 Degite, ¿ibiga Moisés-igar anmarga uklessunna? Anmarga uklesad, anmarga oyogegar ibu iskuedi, Abraham-wagwa-nonikoye-soglesad nonikoedse. Moisés-igar-uksaddi angermar-abargi uklesad, degi, Moisés dulemar-irwa-Bab-Dummadga-sunmakedga gunonikid. 20 Ar dulemar igar-nabonair, dule-irwa-gwisgued abeleged. Bab Dummadgardi dule-irwa-gwisgued abelesulid, ar Bab Dummaddi wargwennaa na ebi unniguar ibmar imaked.
21 ¿Degisoggu, Moisés-igar-mesisad, Bab Dummad Abraham-ebo igar-mesisadgi yolenaisunde? Suli, degisuli. Ar Moisés-igar-mesisad sunna dule-odulogena, a-igarba dule-inikii-nanaed-ular Bab Dummad we-dule iskussuliyob dakoenad. 22 Ar emigindi a-ular Bab-Dummad-Garda soged: “Dulemar belagwapa iskuedbiiye.” Deyob soged, adi Bab Dummad ibmar-ukoye-sogsad dulemar-Jesucristogi-benguosurmaladga ukegar.
23 Jesucristo-bensulid-igar nonikoed-iduardi anmar bela Moisés-igar-mesisadse gales-gudigusmalad, Bab Dummad Jesucristogi-bensulid-igar anmarga oyononikidse. 24 Degisoggu, Moisés-igar-mesisad unnila dule mimmigan-odurdakeyob anmar-odurdaksad, Cristose anmar-nidega, adi anmar Jesucristogi-bensulidba, iskussuliyob anmar daklegegar. 25 Ar Jesucristogi-bensulid-igar nonigua, Moisés-igar-anmar-odurdaked, bar abelenonisulid. 26 Ar emigindi Cristo-Jesúsgi bensuli be gunonimalad-ular, bemar belagwapa Bab-Dummad-mimmiganga gunonisunnad. 27 Ar bela bemar Cristo-nuggi digi-oglesmalad, bemar Cristo-binsaedyob binsanonimosunnad.
28 Ar emigindi, a-ular dulemar bar akar-akar-deeye soglesulid: Judiomar Griegomar-ebo bar akarsulid, maigan, e-itoleged-gudidimalad-ebo bar akarsurmogad, machergan omegan-ebo bar akarsurmarmogad, ar ade bemar belagwapa soggwennaa Cristo-Jesúsgi gunonimalad. 29 Ar bemar Cristogadile, bemar Abraham-e-waganmodo. Degisoggu, Bab-Dummad-Abrahamga-ibmar-ukoye-sogsad bemar a-abingamarmogodo.