4
Ar an sogbardo: Ar mimmi e-bab-sorba-ibmar-gaoed amba bipigwale, gwen dule-maiga-gudiid-ebo akarsurdo, ar we mimmi-bipigwad bela ibmar-gao-inigwele, ar e-ibmar-gaoed amba geg e-sogedba imaked. We-mimmi e-bab-ega-ibmar-ukoye-sogsad-ibagan-warmakedse geb na e-sogedba imakoed. Ar emigindi, dule-baigan a-mimmi akwediid, ega ibmar imakdiid.
Anmar deyobmodo, anmar mimmiganyob gumargu, anmar we-napneggi-igar-mamaid-e-maiga gudigusad. Ar Bab Dummad na E-Machi-barmidagoed-e-ibagan-nasiksad oarmaknonigu, na E-Machi-barmialid, ome-wargwengi aidenonikid, degi, Moisés-igar-mesisad-urba aidenonibalid, adi Bab Dummad dulemar-Moisés-igar-maid-urba-nanadimalad onogegar, degine, amar Bab-Dummad-mimmigan-sunnadga gumalagar.
Ar bemar Bab-Dummad-mimmigan gumarsoggu, Bab Dummad na E-Machi-Burba-Nued bemar-gwagese barmialid, ar a emigindi gornaisunnad: “An-Babaye.” Ar degisoggu, be bar maiga gudisulid, be Bab-Dummad-mimmiga gunonisunnad. Ar bato be Bab-Dummad-mimmile, Cristogi Bab-Dummad-ibmar-ukoye-soglesad bato begadmosundo.
Pablo gwenadganba bukib-binsaed
Ar iduardi aku bemar Bab-Dummad-dakmarsoggu, bab-dummadga-imaklemaladba bemar nanadii-gusad. Ar emigindi bemar Bab-Dummad-mag-dake gunonikid. Suli, degisuli, Bab Dummad bur mag bemar-dake gunonikid, bemar-susadba, ar degite ¿ibiga bemar we-igar-baisursunnagwadse, degi, igar-nollomaladse gannar namarbarsunnoe, e-maiga gannar guegar?
10 Emide amba bemar ibagan, niimar, degi, birgamar onodimalad. 11 An dobee itodo, ar ade binsarsunna an bemar-abargi arbasayob an itoged.
12 Gwenadgan, bemarse an wilemar, an-sunnaa be imakmarmo. Bemar, Moisés-igar-maidba-nanadisurmalad. Bemaryob an guegala, Moisés-igar-maid an meted. Deyob bemar imakmarmo, adi anyob, mer bemar Moisés-igar-maidba bar ibmar-imakdii guegar. Gwen be angi yolessurmalad. 13 Bemar nue wismalad, an ueleged-ular an bemarga gebe Bab-Dummad-gaya-burba-nuedgi an sunmaksad. 14 Ar we-boni an-sangi-naid, an-wilubdakega nagusad, degi-inigwele, bemar istar an-daksasurmalad, degi, gwen an-obachasurmarbalid. Ar degisulid, Bab-Dummad-angeryob be an-daksamalad, Cristo-Jesúsyob be an-abingasmalad.
15 ¿Epenne bemar yeer itosad, emide, igi be gudmarsunna? Sunna bemar-ular an sogodo, ar bemar-ibya na be sunna onomalana, anga be-ibya be uksamalanad. 16 ¿Ar ibmar-napiragwad an bemarga soged-ular, emigindi bemar-istaradga an gunonisunde?
17 Dulemar-Moisés-igar-maidgi-bemar-odurdakdanimalad nue be-bina sogmalad. Napiragwadgi be-bina sogsurmalad, ar unnila binsadimalad bitigi bemar angi bangus-dibeye, adi bemar emarba naguegar. 18 Na-bina nue-itogerba damalad, igar-nuedinad, ar igar-nuedga be imakmalar. Unnila an bemar-abargi gudiidginbi mer igar-nuegan-bina itomalo, an bemar-abargi daklesulir, amba deyob be itomarbaloed.
19 An-mimmigan, igi nan bonigan itoar-dae, deyob bemar-ular an nunmaked itoarbalid, Cristo bemargi nue naguedse. 20 Bitigi bemar-walik emispinne an gudina-yerban, adi bemarga wis binnasaar sunmakegar, emigindi-wiste, igi an bemargi binsamalar-gebe.
Sara, degi, Agar, ibi-wilubgan obare
21 Emigi anga be sogmalana, bemar Moisés-igar-mesisadba-nanabimalad: ¿Ar bemarde Moisés-igar-mesisad itodisurmarsi? 22 Ar Bab-Dummad-Gardagi narmakar naid, Abraham mimmi-warbo-nikusye. Wargwen e-mai-Agar-ebo nikusad, baid, e-ome-sunnad-Sara-ebo. 23 E-mai-ebo-nikusad gwalulesad, dulemar we-napneggi gwalulegedyobmo. E-ome-ebo-nikusaddi gwalulesad, igi Bab Dummad idu Abrahamga sogsagusa, an bega machi-wargwen ukoye, a-sogedba gwalulenonikid.
24 We omegan-warbogwad, igar-warbo Bab Dummad dulemar-ebo mesisad e-wilubganad. Agardi sogleged, Sinaí-yalagi igar-danikidi, dulemar we-igargi gudimaladye. Degisoggu, we-dulemar Agar-e-nusgana maiganga gudidimaladyobmosundo. 25 Ar Agar, Arabiagi Sinaí-yala siid e-wilubganad. We-Jerusalén-emi-siid e-wilubganmosundo. We-Jerusalén, degine, na e-mimmiganmala amba maiga gudidimalad. 26 Jerusalén-nibnegginedi, Sarayobid, ar adi bela anmar-nanga gusiid. 27 Ar ade Bab-Dummad-Gardagi weyob sognaibalid:
Ome-geg-be-mimmi-bakedi,
be wergu,
binnasur be wergu,
ar be mimmi-bakega be boni itodisur-inigwer.
Ar ade ome-geg-mimmi-bakedi,
bukidar bur mimmigan nikuoed,
ome-emi-sui-nika-gudiidba.
Is. 54:1
Degisoggu, anmar maiga gudidisurmardo.
28 Degisoggu gwenadgan, Isaac Bab-Dummad-sogsa-gusadyob gwalulenonikid. Anmar deyob Bab-Dummad-mimmiganga gunonimarmogad. 29 Emigindi anmar Isaacyob gudimarmogad, Ismael dule-we-napneggi-gwalulegedyob gwalulesadi, Isaac-Bab-Dummad-Burba-Nuedba-gwalulesad baregindii-gusadyob anmar baregilledimarmosunnad. 30 ¿Ar Bab-Dummad-Gardade igi sognaisunna? Sognaisursi:
Ome-maiga-gudiidi, degi, e-machi onoye,
ar adi melle ome-maiga-gudiid-e-machi,
ome-maiga-gudisulid-e-machiba
ibmar-nikuegar.
Gn. 21:10
31 Degisoggu gwenadgan, anmar ome-maiga-gudigusad-e-mimmigansurmalad, anmar ome-maiga-gudigussulid-e-mimmigan gumalad.