7
Israel-dulemar-144,000 wilubgan nasikaled
A-sorbali an daksad, angermar-walabake napneg-naid-sukun-sogabakegi gwichimar, burwa-sogabake gani-gwichimalad, adi melle napneggi, demargi, degi, sapimargi burwamar golegar. Degine, anger-baid an daksabalid, bia dad-ibeler-nakwiar-daedba nakwemai, Bab-Dummad-Dula-Maid-e-wilub-nasikleged sedani. A-anger, angermar-walabakegwadse binnasur goted, ar ade a-angermarga gangued uklesad, napneg ichoged, degi, demar ichoged.
A-anger-wargwenad angermar-walabakegwadga sogded: “Melle napneg, demar, degi, sapimar be ichomargwer, bina anmar Bab-Dummadga-mailedimalad-e-bebegi Bab-Dummad-wilub bela nasiksadse.”
An itosad, Israel-dorgan sogambe-gakabogwad-dana-dana-bukwad mili-dulataled-ilagwen-gaka-dulabo-gakabake (144,000) e-wilubgan egi nasiklesad.
Judá-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Rubén-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Gad-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Aser-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Neftalí-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Manasés-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Simeón-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Leví-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Isacar-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Zabulón-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
José-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesad.
Degine, Benjamín-e-wagangi mili-ambe-gakabo wilubgan nasiklesmogad.
Dulemar-bukidar mola-sibumar yoyoid
A-sorbali an dakded, dulemar bukidarsoggu, geg dule ebised, bela soga-ilaba dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad, bela soga-ilaba dulemar-abe-akar-akarmalad, bela soga-ilaba dulemar-baid-baid-danar-danar-bukmalad, degine, bela soga-ilaba dulemar-gaya-akar-akar-sunmakmalad, wemar olo-gana-asabin, degine, Sibad-Wawaad-Mimmi-asabin bukmalad, bela mola-sibu-yoyoi bukmalad, degine, e-argangine ogob-gagangiid-gagan gani bukmarbalid.
10 Wemar binnasur gorbukmalad, sogbukmalad:
We anmar-abonolegedi anmar-Bab-Dummad-olo-ganagi siidgi,
degine, Sibad-Wawaad-Mimmigi danikid.
11 Angermar-belagwapa olo-gan-ebilis, girmar-selegan-ebilis, degine, ibdula-walabakegwad-ebilis gwichimalad. Amar Bab-Dummad-na-e-olo-ganagi-siid-asabin askun aimukudmalad, Bab Dummadse gotemalad, e-nug ogannodmalad, 12 sogdemalad:
¡Ar deyobdo!
Bab Dummad, be gusgu degi-sadegu be-nug ogannolesun,
be yeer-dakle gusun,
be binsaed-nue-nikad degi-sadegu gusun,
begi dog-nuedye sogledii-gusun,
be nug-nued-nikad degi-sadegu-gusun,
be-gangued, degi be dutusulid degi-sadegu gusun.
Bab Dummad bela weyob gusgu degi-sadegu be gusun.
¡Ar deyobdo!
13 Geb degi girmar-selegan-wargwen anse egichialid: “¿Wemar mola-sibu-yoyoimaladde, doamala? ¿Wemarde bia danimala?”
14 An ega sogded: “Dummad, be wisi, wemar doa-gumalad.”
Geb degi anga sokar: “Wemar ise-nue-wilegagwar-gudigusmaladgi nosmalad-dulemalad. Wemar na-e-mor Sibad-Wawaad-Mimmi-e-abegi enuksamaladid, agi sibudik na e-mor imaksamalad-dulemalad.
15 A-ular wemar Bab-Dummad-olo-gan-asabin bukmalad,
mutikidba, degi, ibginedba
Bab-Dummad-maid-neggi ega ibmar-imaknaigu-gumalad.
Bab-Dummad-na-e-olo-ganagi-siid na e-sunnad a-dulemar edarboed.
16 A-dulemar bar ukud itogosurmalad,
degi, uku-ukud bar itogosurbalid.
Degine, dad-ibelergi bar gummakosurmalad,
degine, bar neg-diopisulid itogosurbalid.
17 Ar ade Sibad-Wawaad-Mimmi olo-gan-abargi-siid amar-edarboed
igi sibad-wawaad-edarbe-damaladyob,
na dianmar-burba-dulad-ukedse sedoed.
Agine, Bab Dummad bela ibyanis
amar-ibyagi-naid ega osulogoed.”