8
Bab-Jesús wilubgan-sogagugled-saidigar-naid bichisad
Sibad-Wawaad-Mimmi, gardagi-wilubgan-saidigar-sogagugled-naid bichisgu, nibneggi wachi-abala-wilub neg-bogidik nagusad.
Geb degi angermar-walagugle Bab-Dummad-asabin gwichi an dakalid, amarga gar-trompeta-walagugle ega uklesad.
A-sorba anger-baid olo-sianar-sedani, galu-gwichid-asabin gwisgunonikid. We-angerga Bab-Dummadga-ibmar-wawadik-yapanned ichesur ega uklesad, adi olo-gana-asabin olo-galu-gwichid-birgi gummakar bela dulemar-Jesucristogi-akananaimalad-e-Babse-gormaladba-mesa Bab Dummadga ukegar. Ibmar-wawadik-yapanmalad-e-waa, dulemar-Jesucristogi-akananaimalad-Bab-Dummadse-gormalad-mesa anger-e-argangi nakwided, Bab-Dummad-asabin.
Geb degi anger sianar susgua, Bab-Dummadga-ibmar-gummakar-ukleged-galugi soo-siid egi enosgu, napnegse meted. Agi mala bukidar goted, uurmakded, mar ibyided, degine, negabandur nagunonikid.
Angermar gala-trompeta-walagugled ogochamalad
Angermar-walagugle-guedi gala-trompeta-walagugle-ganimaladi ogole-sokarmalad.
Anger-gebed gala-trompeta ogotegu, dii-gwamakaled, soo abeba-oburar napnegse babatialid. Napneg-sogapaa-mamarisad dangwen gummaksad, degine, sapimar-sogapaa-mimmilesad dangwen gummaksabalid, degi, gagan-aradgan bela gummaksabalid.
Anger-bogwad e-gala ogochagu, yala-dummad sooba gwabunyemai demarse babatided, degine, demar-sogapaa-mimmilesad danagwen bela abega binnided. Degine, demargi-ibdulagan-bukmalad-sogapaa-mimmilesad danagwen bela burgwismalad, degine, urmar-sogapaa-mimmilesad danagwen bela bibichismarbalid.
10 Anger-baagwad e-gala ogochagu, nibneggi niskwa-dummad-naid argwannalid, sooyob-gadani argwadnonikid, diwarmar-sogapaa-mimmilesad danagwengi, degi, dianmar-danagwenginbar. 11 Niskwa-argwadnonikid Ajenjoye-nugad. Dimar-sogapaa-mimmilesad danagwen bela gaibisaila naded, igi gagan-gaibisaila Ajenjoye-nugadyob. A-ular bukidar-dulemar burgwisad, ar ade dimar bela-bela gaibisaila naded.
12 Anger-bakegwad e-gala ogotegu, dad-ibeler-naid-sogapaa-mimmilesad danagwen ebulenonikid, naibi-gunonikid, degine, nii-sogapaa-mimmilesad danagwen, degi, niskwamar danagwen naibigunonibalid, adi bela amar danagwen neg-sichii imakegar, adi mer neg-ibgi neg-mee danagwen saegar, degi, neg-mutik mer danagwen neg-mee saegarbar.
13 Agi an dakdegu, an itosad, anger-wargwen nibneggi gukudiid, binnasur sogdii: “Dulemar-we-napneggi-bukmalad ar wemar-anger-warbaagwad gar-trompeta amba ogormaloedba, bela-bela nue-dummad wilemaloye.”