9
Anger-ataled gar-trompeta ogochagu, an daksad nibneggi niskwa-gwagwen napnegse argwannar. A-niskwaga yabi uklesad, burba-iskana-ambikued-yaa-dummad-egaed-yabi.
Degine, niskwa yaa-dummad-burba-iskana-bukwad egasgua, waa ainialid, soogi waa ainiar daeyob. We-waa dad-ibeler sobmor imaksad, degine, burwa guture nadbalid. We-waagine sesmar ainialid, we-napnegse batenonikid. We-sesmarga gangued uklesad, diormar we-napneggi gangued nikadyobmo.
A-sesmarga soglesad, mer gagan napneggi-naid ichogoye, bela ibmar-gwili-absargi-daklemalad, degi, sapimar ebugosurbarye, unnila dulemar-e-bebegi-Bab-Dummad-wilubgan-naisulidbi be ebugoye. Ar a-sesmarga soglesbalid, melle dulemar be oburgoye, unnila nii-walatar ega nunmaked be ukoye. We-nunmaked igi dior dule-guchar nunmak-dae, deyob we-nunmaked itoleged ega uklesad.
A-ibagangi dulemar burgwebi gudagoenad, degite gwen burgosurmalad, ar burgwebi gumaloen-inigwele, burgwed egi bangudoed.
We-sesmar-daklegedi moli urwenasokalir guagwar ambikudamaladyob dakleged. E-nonogi olo-gurgin-siiyob dakleged, e-wagardi dulemar-wagaryob dakleged. E-sailagia, omegan-sailagiayob dakleged, e-nugardi achu-migur-nono-wawaad-e-nugaryob nikad. E-binasgargi eskoroyob bela egi ebilis naid, degine, moli-urwedse nadapir, ulu-ichesur ebipinai-daedyob ses-e-sakan uurmaked. 10 E-bunnu, dior-bunnuyob nikad, degine, iko-nikbalid. E-bunnu-gangued nii-walatar dulega nunmaked-uked nikabalid. 11 Degine, anger-yaa-dummad-burba-iskana-ambikuedgi danikid, a, sesmar-e-reyga-gumaid. A-dummadde nuga Hebreo-gayaba Abadón, Griego-gayabardi bileged, Apolión. A sogleged: “Dulemar-obelogedye.”
12 Dummad-wileged-soggwen nasad, we-sorba dummad-wileged amba sogabo danikid.
13 Anger-nergwad gala-trompeta ogochagu, Bab-Dummadga-ibmar-gummakar-ukleged-olo-galu-Bab-Dummad-asabin-siid e-bebe-walabakegwad-imbaba gaya-burba-sunmak an itosad, 14 anger-nergwa-gued-gar-trompeta-ganikidga soge an itosad: “Angermar-walabake diwar-dummad-Eufratesgi-edillebukwad be esikye.” 15 Angermar-walabakegwad-atinnar-siid esiklesad. Amarde guagwar gudiid dulemar-we-napneggi-bukwad sogapaa-mimmilesad danagwen oburgwegar. Ar amar we-wachigi, we-ibagi, we-nigi, degine, we-birgagi dulemar-oburgwegar guagwar gudigusmalad.
16 An itosad, moli-birgi-sordamar-siidi millón-dulataled-ilabo (200,000,000) merguye.
17 An-ibya apurudgu moli, degine, egi-birgi-simalad, weyob an daksad: Sordamar-na-e-binasgar-odukunaidi ginnid-soogiidid, ginnitibi, arad-akwa-jacintogiidid, degine, gordikid-azufregiidid. Molimar-e-nono achu-migur-nono-wawaadyob nikad, e-gayagi soo, waa, degine, azufre ainimai an daksad.
18 Wemar-bonimar-sogapaagwadgi dulemar-sogapaa-mimmilesad danagwen burgwismalad. We-soo, waa, degine, azufre moli-gaya-yaba-ainisadgi a-dulemar girgusmalad. 19 Ar molimar-e-gangued e-gayagi, degine, e-bunnugi siid. Ar ade e-bunnu naibeyobi e-nono-nikad, ar agi dulemar-naibi-imak-daed.
20 Dulemar we-bonimargi burgwissurmalad, degite, amar gwen e-iskuedga bukib-binsassurmalad, e-daed ogwaegar. Degine, niamarse-goled gwen iessurmalad. Or-nuchugi-sobarmalad, mani-sobarmalad, es-gordikid-sobarmalad, akwa-sobarmalad, suarmar-sobarmalad amar na e-bab-dummadga-imakbukwad gwen iessurmarbalid. We bab-dummadga-imaklebukwad aku-atakmalad, geg dule-itomalad, degine, geg nanamalad. 21 Degine, dulemar-we-bonimargi-burgwissurmalad dule-oburgwismaladgi gwen nunmak-itossurmalad, emargi ina-iskana saed, galagwensuli na abirgunagwarsuli neg-sichigi yoleged, degine, atursaedgi gwen na bangubi gussurmarbalid.