2
Munhu ija yotangigwa mwihi
Ndugu zangu nomulambani kwa mbuli ya kubwela kaidi kwa Mndewa wetu Yesu Chilisito na cheye vondachiiduganye haulongozi wake. Sekemuwe na lugano himahima mwiimizoyo mbaka kuleka lungilo jenu, wala sekemusinhuzigwe, kwa muhe wala kwa mbuli, wala kwa usenga wougesigwa kuwa wetu, fana siku ya Mndewa ifika imala. Sekemutogole kuvwiziligwa na munhu yoyose kwa vovose viya. Kwaviya siku ija hadiza mbaka Ulemo Mkulu ulawilile na munhu ija yotangigwa Mwihi, uhelelo wake ni kunangigwa. Yeye kezalema chinhu chochose chiya wanhu chowochitanga kuwa ni mulungu hebu chowochitambikila na kuchika uchanyha ya vinhu vose. Yeye kezahita mbaka kwingila muna Ikaye ya Mulungu na kukala umo na kuitanga yeye mwenyewo Mulungu.
Vino hamukumbuka kuwa vinikalile na mweye nimulongelani yano yose? Mbali lelo kuna chinhu chochimkilila na munhu ija yotangigwa Mwihi, na mweye muchimanya chinhu icho, ivo munhu ija yotangigwa Mwihi kezawoneka lusita lwake. Hata ivo ludabwa lufisike lwa ija Mwihi wosang'hana usang'hano mbaka sambi, mbali ija yokimilila kezagendelela mbaka vondayasegezigwe. Maabaho munhu ija yotangigwa Mwihi kezagubuliligwa, mbali Mndewa Yesu yaheza kezamkoma kwa mhumuzi ya mulomo wake na kumnanga kwa bung'hulo da wizilo wake. Munhu ija yotangigwa Mwihi kezakwiza na ludabwa lwa Lufyende na kutenda mauzauza na vilaguso na mawewedeka ya chila uvwizi, 10 na kusang'hanila chila mbasakanyo wa wihi wa kuvwiza muna dibumbila da kwaga. Wawo wezakwaga kwaviya hawauhokele na kuulonda ukweli, muladi wakomboligwe. 11 Kwa ichimu chino Mulungu kaweka hasi ya nguvu ya kwaga muladi wadahe kuhuwila mbuli za uvwizi. 12 Na wanhu wose waja hawaihuwile kweli mbali wodeng'helela mbuli zihile, watagusigwe.
Musaguligwa kwa ukombola
13 Chilondeka kumwing'ha hewela Mulungu siku zose kwa ichimu chenu, ndugu womunogeligwa na Mndewa. Kwaviya Mulungu kawasagula wa mwanduso mukomboligwe kwa udahi wa Muhe na kumtendani wanhu wa Mulungu kwaviya mupate kukomoligwa kwa kusafya kwa kuhuwila mbuli za kweli. 14 Mulungu kamtangileni mbuli ino, kwa kufosela Mbuli Inogile yochiwapeteleni, kamtangani muhokele hanhu henu muna utunhizo wa Mndewa wetu Yesu Chilisito. 15 Ivo ndugu zetu imeni chiugangamavu na kwamha mafundizo yaja ya kweli yochimfundizeni, muna yamapetelo yetu na usenga wochiwandikile.
16 Chompula Mndewa wetu Yesu Chilisito mwenyewo na Mulungu Tati yetu kachilonda na kwa unovu wake kachigela moyo siku zose na kuchigangamiza muna dilolelo dinogile, 17 yawageleni moyo na kumgangamizani, muladi lusita lose mudahe kusang'hana na kulonga yanogile.