3
Chitambikileni
Kwa kongezela, ndugu chitoseleni muladi usenga wa Mndewa ugendelele kupwililika hima hima na kuhokiligwa kwa hishima fana viya vidili kumwenu. Iviya chitoseleni muladi Mulungu yachikombole na wanhu welibule unovu na wehile kwaviya si wose wohuwila usenga uno.
Mbali Mndewa ni wa kwaminika yondayawatende mugangamale na kuwakaliza na Mwihi. Na Mndewa koching'ha uhuwilo mkulu kumwenu, chomanya kweli kuwa mosang'hana na mwizagendelela kusang'hana yaja yochimulongeleni.
Nompula Mndewa yailangulize mizoyo yenu kwa ulondo wa Mulungu na ufunya umoyo womwing'higwe na Chilisito.
Vomulondeka kusang'hana
Ndugu chomulagilizani muna dizina da Mndewa Yesu Chilisito, muiteganye na ndugu wowokala chiubwa, na siwo kusondelela mafundizo yochiweng'hile. Mweye wenyewo muvimanya kuwa molondeka kusondelela simwe jetu. Cheye vichikalile na mweye hachikalile wabwa bule. Hachidile ndiya ya munhu wowose bila kumuliha. Chiiyoha kusang'hana usang'hano kwa uzidilwa imisi na ichilo, muladi sekechimgaze munhu wowose kumwenu. Chitenda ivo siyo kwaviya chabule udahi wa kulonda kutazigwa na mweye, ila kwaviya cholonda kumwing'hani simwe da kusondelela. 10 Kwaviya lusita luja vichikalile kumwenu chimulagilizani mbuli ino, kuwa munhu yahalema kusang'hana usang'hano sekeyaje ndiya.
11 Kwaviya chohulika kuwa kumwenu wauko wanhu wabwa, wabule sang'hano zawo wenyewo, mbali wosang'hanila mbuli za wamwenga. 12 Kwa zina da Mndewa wetu Yesu Chilisito chowalagiliza na kuwazuma wanhu wawo wasang'hane usang'hano wa kuitunza na kuipatila ndiya yawo wenyewo.
13 Mbali mweye ndugu, sekemulegele kusang'hana yanogile. 14 One kuna munhu yoyose hautegeleza usenga wetu wochimgalilani. Muiteganye nayo munhu iyo na sekemulonge nayo, muladi yawone chinyala. 15 Mbali sekemumtendele fana viya munhu yomwihila, mbali mzumeni fana viya ndugu.
Mbuli za kuuhelelo
16 Mndewa wa tindiwalo mwenyewo nayamwing'heni tindiwalo siku zose kwa nzila zose. Mndewa yawe hamwe na mweye mose.
17 Nokwandika vino kwa mkono wangu mwenyewo, ndamsa kulawa kwa Paulo! Vino ivo vovilagusa kuwa ivo vinyandika, ivo vonikwandika.
18 Nomulondelani unovu wa Mndewa wetu Yesu Chilisito.