USENGA WA MWANDUSO WA PAULO KWA
TIMOSEYO
Ulongozi
Usenga wa mwanduso wa Timoseyo wandikigwa na Mtumigwa Paulo kwa mwanahina wake Timoseyo. Timoseyo wa mwanduso wodahika wandikigwa hagati ya mwaka 62 na 64 kwandusila viyelekigwe Yesu, lusita viyakalile yokwandika ukala uhelelo wa ugima wake. Paulo kamuwona Timoseyo fana mwanage hata kumtanga ''mwanage'' muna Wafilipi 2:22 na 1 Timoseyo 1:2 na 1:18.
Ino ni imwe ya senga nne za Paulo zoyamwandikile munhu na siyo kwa bumbila da wahuwila wa Chilisito. Senga zimwenga nhatu ni 2 Timoseyo na Tito na Filimoni. 1 Timoseyo imema mafundizo mengi ya nhosa ya bumbila da wahuwila wa Chilisito muna 2:1-15 na nhogolwa kwa walangulizi wa bumbila da wahuwila muna 3:1-13 na mazumo kusonhela wafundiza wa uvwizi 1:3-11 na 4:1-5 na 6:2-5. Ino yolagusa viya Paulo viyakalile komfundiza Timoseyo muladi yawe mulangulizi muna yamabumbila. 1 Timoseyo iviya imema mafundizo mengi yoyodaha kuwataza walangulizi wa mabumbila yetu ya sambi.
Yeliumo
Paulo kokwandusa kwa kumulamsa Timoseyo muna 1:1-2.
Kaidi komzuma Timoseyo kusonhela wafundiza wa uvwizi muna 1:3-11.
Maabaho Paulo kogendelela kulonga viya viyolava hewela kwa ichimu cha Yesu Chilisito muna 1:12-19.
Iviya Paulo komulagiliza Timoseyo kusonhela nhosa na walangulizi wa mabumbila muna isula ya 2-3.
Kuuhelelo Paulo kogotola usenga wake kwa kumulagiliza Timoseyo muna isula ya 4-6.
1
Niye Paulo, mtumigwa wa Chilisito Yesu kwa ndagilizi ya Mulungu Mulopozi wetu na Chilisito Yesu yochimulolela.
Nokwandikila weye Timoseyo, mwanangu kweli muna uhuwilo.
Nokulondela unovu na ubazi na tindiwalo kulawa kwa Mulungu Tata na Chilisito Yesu Mndewa wetu.
Mazumo kwa mafundizo ya uvwizi
Nokulagiliza ukale uko Efeso, fana viya vinikupulile vinikalile nohita Makedoniya. Wanhu wamwenga uko wofundiza mafundizo ya uvwizi, wagomese wanhu wawo. Walongele wazileke simo za uvwizi na kulonga mbuli haziliuko za ludongo lukulu lwa mawasaho, yayo yogala kuleka kuitogolela na hayazenga bule muna isang'hano ya Mulungu, yoimanyika kwa uhuwilo. Lungilo da malagilizo yayo ni ulondo woulawa kuna umoyo welile, udahi wa kuvimanya kusagula kutenda yanogile hebu yehile na uhuwilo wa kweli. Wanhu wamwenga wayapuwa yayo na wahindukila mbuli zilibule fambulo. Wolonda kuwa wafundiza Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa, mbali hawamanyile mbuli zawo zowolonga wala mbuli zowozikanhamiza.
Chivimanya kuwa Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa yanoga one yahasang'haniligwa fana viilondeka. Chovimanya kuwa Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa hayekigwe kwa ichimu cha wanhu wowotenda yanogile mbali kwa ichimu cha wanhu wabenaji na wazelenzi na waja hawategeleza na wanhu wowolema Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa na wahasanyi na wanhu weli si welile na wanhu hawamanyile nzila ya Mulungu na wanhu wowakoma tati zawo na mami zawo hebu wakomaji wowose waja. 10 Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa yekigwa kwa ichimu cha wagoni na walume woyangala na walume wayawo na wowochuuza wanhu na wavwizi na woilaha chiuvwizi hebu wowotenda chochose chochiilema na mafundizo ya kweli. 11 Mafundizo yayo yopatika muna Imbuli Inogile ya Mulungu yeli na utunhizo na yotemela mate, yoning'higwe niipete.
Kumwing'ha hewela Mulungu kwa unovu wake
12 Nomwing'ha hewela Mndewa wetu Chilisito Yesu, yoyaning'hile ludabwa kwaviya kaniwona nokwaminika na kanisagula nimsang'hanile. 13 Hata fana umwaka nimuliga na kumgaza na kumsovula. Mbali Mulungu kaniwonela ubazi kwaviya nikala nabule uhuwilo na ivo sivimanyile bule yaja yonikalile notenda. 14 Mndewa wetu kaning'ha unovu wake mwingi na uhuwilo na ulondo muna ukuilumba na Chilisito Yesu. 15 Ulonzi uno wa kuhuwiligwa na kutogoligwa ng'hani, Chilisito Yesu keza muna isi yose kuwalopola wahasanyi. Niye ni muhasanyi kufosa wose. 16 Mbali Mulungu kaniwonela ubazi muladi kwa kufosela niye nili muhasanyi kufosa wose, Chilisito Yesu yadahe kulagusa kufunya umoyo kwake. Na vino niye nipate kuwa simwe da wanhu wose wondawahuwile hamwande na kupata ugima wa siku zose. 17 Iyo ni Mfalume wa siku zose na hadanganika na hawoneka na yeli Mulungu yaidumwe. Yahishimigwe na yeng'higwe ukulu siku zose. Ivo.
18 Mwanangu Timoseyo, nokwing'ha ndagilizi ino, kusonhela mbuli zilongigwe na walotezi wa Mulungu usenga umwaka kusonhela weye. Sang'hanila kwa kusondelela mbuli izo muladi udahe kuhuma muna ing'hondo ya wihi. 19 Yamhisa uhuwilo wako na uwe udahi wa kusagula kutenda yanogile. Wanhu wamwenga hawatendile ivo bule, ivo waubananga uhuwilo wawo. 20 Mwa iwawo waumo Himenayo na Alekizanda, wanhu wawo niwatagusa kwa kuwaleka waiting'hane na ludabwa lwa Lufyende, mbuli ino izawafundiza waleke kumuliga Mulungu.