2
Nhambiko ya bumbila da wahuwila wa Chilisito
Mbuli ya mwanduso, nomulambani mulongeleni Mulungu vinhu vomuvilonda na tambikeni kwa Mulungu na watambikileni wanhu wamwenga, na mumwing'he hewela Mulungu kwa ichimu cha wanhu wose. Wapulileni wafalume kwa Mulungu na wanhu wose weli muna ulangulizi, muladi chidahe kukala kwa uhupi na tindiwalo hamwe na kumdumba Mulungu na ugenzi unogile. Kutambika kwa Mulungu fana ivo kunoga na kotogoleka haulongozi ha Mulungu Mulopozi wetu, yoyowalonda wanhu wose walopoligwe na wadahe kuimanya kweli. Kwaviya kuna Mulungu imwe muhala, na kuna imwe yowabenela vibiki wanhu na Mulungu. Munhu iyo ni Chilisito Yesu. Kailava mwenyewo kuwakombola wanhu wose, ino yolagusa kuwa kwa lusita lufaya Mulungu kalonda kuwakombola wanhu wose, na lekamana nitumigwa niwe mtumigwa na mfundiza wa wanhu weli siyo Wayahudi, kugong'onda usenga wa uhuwilo na ukweli. Silonga uvwizi, nolonga ukweli.
Chila hanhu homuiting'hana kutambika nolonda walume wowotenda yanogile haulongozi ha Mulungu wenule makono yawo yelile kwa Mulungu bila ludoko hebu ubishi. Iviya nolonda wanaake wasang'hanile nzewele kuyawala viwalo vovitogoleka haulongozi wa wanhu, na siyo kuihamba kwa kusakulila mvili kwa madambwa wala kwa kuyawala lulu wala zahabu wala si kwa viwalo viguligwe hela ng'hulu. 10 Mbali kwa kusang'hana yanogile, fana voilondeka kwa wanaake wowolonga womdumba Mulungu. 11 Wanaake wolondeka wakale hupi na kutegeleza wahaifunza Mbuli ya Mulungu. 12 Niye simulekela mwanamke yafundize hebu yamfyate mulume, mbali kolondeka yakale hupi. 13 Kwaviya Adamu kakala munhu wa mwanduso kulumbigwa, maabaho Hawa. 14 Na siyo Adamu yavwiziligwe, mbali kakala mwanamke iyo yavwiziligwe na kawa muhasanyi. 15 Mbali mwanamke kezalopoligwa kwa kupata wana, one yahakala muna uhuwilo na ulondo na ukwela na ugezi unogile.