3
Walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito
Ulonzi uno wa ukweli, mulala yolanguliza bumbila da wahuwila yoyolola goya mbuli za wanhu muna dibumbila da wahuwila wa Chilisito, kolonda usang'hano unogile. Ivo mulala mulangulizi yolola goya mbuli za wanhu muna dibumbila da wahuwila wa Chilisito kolondeka sekeyalongigwe vihile na yawe na muke imwe muhala na yawe na kulinganya na yawe munhu yotogoleka na wanhu na sekeyawe mgila yadahe kufundiza, sekeyawe mkolwa wala mtowa wanhu, mbali yawe munhu muhole na yolonda tindiwalo, iviya sekeyawe munhu wa kumelela mate hela. Yadahe kuilanguliza vinogile kaye yake na kuwafundiza wanage wamtegeleze kwa hishima ng'hani. One munhu hadaha kuilanguliza kaye yake mwenyewo kodahaze kulola goya bumbila da wahuwila wa Mulungu? Munhu yanduse kuhuwila sambi, sekeyatendigwe kuwa mulangulizi muna dibumbila da wahuwila wa Mulungu, sekeyeze kumemwa magoda na kulamuliligwa nhaguso fana viya Mwihi viyalamuliligwe nhaguso. Iviya kolondeka yawe na nhogolwa inogile kwa wanhu weli si wahuwila wa Mulungu, muladi sekewakwehule na kugwa muna umtego wa Mwihi.
Watazi wamwenga muna dibumbila da wahuwila wa Chilisito
Iviya watazi wamwenga muna dibumbila da wahuwila wa Chilisito wolondeka wawe na ugenzi unogile na sekewawe wadelenya na sekewakolwe divai wala sekewamelele mate hela zozipatika kwa nzila zihile, kwa moyo woukulongela kwabule ubanazi kolondeka kwamhilila ukweli wa uhuwilo ugubuligwe na Mulungu. 10 Wolondeka teng'hu wagezigwe, one wahawoneka wabule begete jojose, wodaha kusang'hana usang'hano uwo. 11 Iviya wanaake wolondeka wawe na ugenzi unogile na sekewadete wanhu, iviya wawe na myoyo ya kulinganya na waminike muna vinhu vose. 12 Mtazi muna dibumbila da wahuwila wa Chilisito kolondeka yawe na muke imwe muhala na yadahe kulanguliza kaye yake na wanage vinogile. 13 Kwaviya watazi muna dibumbila da wahuwila wa Chilisito wowotenda vinogile usang'hano wawo wowatenda wanhu wamwenga wawategeleze na wodaha kuwa bila kudumba kwa uhuwilo wawo muna ukuilumba na Chilisito Yesu.
Ukulu wougubuligwe
14 Nokwandikila usenga uno, nololela kwiza kumwako vino sambi. 15 Mbali one nahakalama, usenga uno wokulongela ugenzi uchilondeka chiwe nawo muna ikaye ya Mulungu, niijo bumbila da wahuwila wa Mulungu yeli mgima dili mhanda ya mgomba na chandusilo cha kweli. 16 Habule kuiuzagiza, ukulu wougubuligwe wa nzila yetu ya kumtambikila Mulungu.
Kawoneka chiunhu,
Muhe Yelile kamulagusa kuwa kanoga haulongozi wa Mulungu,
kawoneka na msenga wa kuulanga.
Kagong'ondigwa muna zisi zose,
kahuwiligwa muna isi yose,
kasoligwa kuulanga kwa Mulungu.