4
Wafundiza wa uvwizi
Muhe Yelile kolonga funhu funhu kuwa zisiku za uhelelo, wanhu wamwenga wezaubela uhuwilo na kuitegeleza mihe ya uvwizi na mafundizo ya vinyamkela. Mafundizo yalingile ivo yopwililisigwa na wanhu wadelenya, udahi wawo wa kuvimanya kusagula kutenda yanogile hebu yehile ubanangigwa fana viya chinhu chilunguzigwe na moto. Wanhu wawo wowagoma wanhu kwiisola na iviya kuja ndiya zimwenga zimwenga. Mbali Mulungu kalumba ndiya izo muladi zidigwe kwa kumwing'ha hewela Mulungu kwa waja wahuwile na wowoumanya ukweli. Chila chinhu chiyalumbile Mulungu chinoga, habule chinhu cha kulemigwa, mbali vinhu vose vihokeligwe kwa kumwing'ha hewela Mulungu. Kwaviya Mbuli ya Mulungu na nhambiko yochitendeza chinhu icho chisafywigwe.
Msang'hani yanogile wa Chilisito Yesu
One uhawalongela wahuwila wayago ndagilizi zino, na weye kwizakuwa msang'hani yanogile wa Chilisito Yesu, weye mwenyewo kogendelela kukula chimuhe muna zimbuli za uhuwilo na mafundizo ya kweli youyategeleze. Mbali weye Timoseyo zileme simo ziya zili siyo za Mulungu, zilibule fambulo. Ifunze kukala kwa kumnogeza Mulungu. Kuigolola golola lukuli kofaya chidogo, mbali kukala kwa kumnogeza Mulungu kofaya kwa chila chinhu, kwaviya ni kweli yochilaganila ugima muna ugima wa sambi na ugima ukwiza. Ulonzi uno wa kuhuwiligwa na kutogoligwa, wolondeka uhokeligwe na kuhuwiligwa. 10 Cheye choiyoha na kusang'hana sang'hano ng'hani kwaviya chomulolela Mulungu yeli mgima, Mulopozi wa wanhu wose haswa waja wohuwila.
11 Walongele malagilizo yano na mafundizo yano. 12 Sekeutogole munhu yoyose yakwehule kwaviya ung'hali mbwanga, mbali uwe simwe kwa wahuwila muna ulonzi wako muna ugenzi unogile na muna ulondo wako na muna uhuwilo na kukala ugima welile. 13 Siku zose gendelela kusoma Maandiko Yelile muumwingi na kupetela na kufundiza mbaka vondanize. 14 Sekeuleke kusang'hanila chitumetume cha chimuhe chili mgati yako, chowing'higwe kwa mbuli za walotezi wa Mulungu wa Mulungu na kwa kwikiligwa makono na lundo da walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito. 15 Zigese ng'hani mbuli izo na kuzitenda muladi wanhu wose wawone funhu funhu viya viugendelela. 16 Ilole goya weye mwenyewo na mafundizo yako. Gendelela kutenda ivo, kwaviya one uhatenda ivo, kwizailopola weye mwenyewo na kuwalopola waja wokuhulika.