5
Chowolondeka kusang'hana wahuwila
Sekeumbwakile mulala mulangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito, mbali ulonge nayo kwa uhole fana viya tati yako, watendele wabwanga fana viya ndugu zako, nawo walala wa chike walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito ulonge nawo kwa uhole fana viya mami zako, na wandele fana viya lumbu zako, bila kuwagesa vihile.
Uwasang'hanile yanogile wanaake wagane welibule utazi wowose. Mbali one mgane yahawa na wana hebu wazukulu, wawo wolondeka waifunze kutenda yoyomnogeza Mulungu kwa ichimu cha wanhu wawo wenyewo na kuwaliha tati zawo na mami zawo na wasaho zawo yaja yanogile yowawatendele mwanduso, kwaviya mbuli iyo yomnogeza Mulungu. Mwanamke yeli mgane yahawa kweli kabule munhu wa kumtaza, komulolela Mulungu na kogendelela kutosa na kumpula Mulungu yamtaze ichilo na imisi. Mbali mgane ija hadaha kuugomesa moyo wake kwa vinhu va madambwa, iyo kalinga fana kadanganika kamala, hata one kowoneka mgima. Weye walongele wanhu ndagilizi zino, muladi wanhu wamwenga sekewawoneke wabananga. Mbali munhu one haweka goya bule ndugu zake, chilonge wanhu wa mkaye yake mwenyewo, munhu iyo kaulema uhuwilo wake na ni mwihi ng'hani kufosa munhu ija hamuhuwila Mulungu bule.
Sekeumwandike muna ichitabu cha wagane mwanamke mgane yoyose yang'hali kufikiza miyaka malongo sita, kaidi yakalile yasoligwe mwanza umwe, 10 na yawe munhu yomanyika kwa kutenda yanogile na yawalelile wanage vinogile na kuhokela wageni muna ikaye yake na yawasunhile magulu wanhu wa Mulungu na yawe kowataza wanhu wa Mulungu na yawe kowataza weli na uzidilwa na yaiyohe kutenda yanogile kwa chila chinhu.
11 Ivo sekeuwandike wagane wali wali kwaviya one madambwa yawo ya lukuli yahongezeka na kuwa na ludabwa ng'hani kufosa kusang'hana usang'hano wa Chilisito, wezalonda kusoligwa kaidi. 12 Nawo wezawoneka wabananga kwaviya waleka chilagano chawo cha mwanduso. 13 Wagane fana wawo woifunza kuwa wabwa na kuzebwegela kaye kwa kaye. Chihile ng'hani, iviya wokwandusa kuwadeta wanhu na kuiguma muna zimbuli za wanhu wamwenga na wolonga mbuli ziya hawalondeka kuzilonga. 14 Ivo nolonda waja wagane wali wali wasoligwe na weleke wana, na kulola goya kaye zawo, muladi wanhu hawachilonda sekewapate nzila ya kuchilonga vihile. 15 Kwaviya wagane weli wali wamwenga waleka nzila ya Mulungu na kumsondelela Lufyende. 16 Mbali one muke yohuwila yahawa na ndugu wagane, iyo kolondeka yawalole goya na kuwataza muladi sekeyadilekele bumbila da wahuwila wa Chilisito sang'hano iyo, muladi bumbila da wahuwila wa Chilisito diwataze waja wagane welibule wanhu wa kuwataza.
17 Walala wodilanguliza vinogile bumbila da wahuwila wa Chilisito wolondeka kwing'higwa vinhu vingi va kuwataza, haswa waja wotenda sang'hano ya kupetela na kufundiza. 18 Kwaviya Maandiko Yelile yolonga, “Sekeumtatalize ng'ombe umulomo viumsang'hanila kuhuta uhemba,” na iviya “Munhu yosang'hana usang'hano kolondeka yalihigwe yombe jake.” 19 Sekeutogole kuhulika malongelezi yomsonhela mulala yolanguliza bumbila da wahuwila wa Chilisito one hayagaligwe na wakalangama waidi hebu watatu. 20 Wakalikile haumwingi wanhu wose wogendelela kutenda uhasanyi muladi wanhu wamwenga wadumbe.
21 Nokulagiliza haulongozi wa Mulungu na haulongozi wa Chilisito Yesu na haulongozi wa wasenga wa kuulanga welile, uzamhe ndagilizi izo zose bila kubagula. 22 Weye sekeumtende munhu kuwa mulangulizi himahima munhu yoyose kwa ichimu cha kumsang'hanila Mndewa, na one uhatenda ivo kwizaihanganya na uhasanyi wake. Kala bila ya wihi.
23 Kwandusila sambi sekeung'we mazi muhala, mbali ung'we divai chidogo kwa ichimu cha munda wako, kwaviya matamu yokupata usenga kwa usenga.
24 Uhasanyi wa wanhu wamwenga womanyika funhufunhu, hata wang'hali hawanafika kuna ukulamuliligwa nhaguso, mbali uhasanyi wa wanhu wamwenga womanyika vondawagaligwe kuna ukulamuliligwa nhaguso. 25 Iviya sang'hano zinogile zowoneka funhufunhu, na hata ziya haziwoneka funhufunhu hazidaha kugendelela kufisika.