6
Wanhu wose weli na mbahasha ya utumwa, wolondeka wawategeleze wenevale wawo, muladi wanhu sekewadilige zina da Mulungu na kuzeha mafundizo yetu. Watumwa waja weli na wenevale womuhuwila Chilisito sekewawazehe kwaviya wowagesa kuwa wawo ni wahuwila wayawo muhala, mbali wolondeka wawasang'hanile vinogile ng'hani kwaviya wenevale wawo womweda ng'hani kwa ichimu cha sang'hano zawo kaidi ni wahuwila wayawo wowowalonda.
Mafundizo ya uvwizi na utajili wa kweli
Kolondeka kufundiza na kupeta mbuli zino. One munhu yoyose yahafundiza mafundizo ya uvwizi na kozilema mbuli za kweli za Mndewa wetu Yesu Chilisito na mafundizo ya kukala kwa kumnogeza Mulungu, munhu iyo koigoda na hamanyile mbuli yoyose, munhu yolonda kuibishila na kugomba kwa mbuli muhala, mbuli iyo yogala ndwagi na migongo na maligo na magesa yehile, na ubishi ulibule uhelelo, woulawa kwa wanhu nzewele zawo zidundika na wabule kaidi ukweli. Wanhu wawo wogesa kuwa kumsang'hanila Mulungu ni nzila ya kupatila vinhu vingi.
Kweli kusang'hana yomnogeza Mulungu na kutogola kuwa na vinhu viyelinavo ni mbuli za kuchitaza ng'hani. Mana cheye hachizile na chinhu chochose hano hana isi, na hachizasegela na chinhu chochose. One chihawa na ndiya na viwalo, cholondeka kwenezwa navo. Mbali wanhu wolonda kuwa na vinhu vingi wezakugwa muna ukugezigwa na muna umtego na tamaa nyingi za chibozi za kugala kulumiza, zoziwatenda wanhu wage na kubanangika. 10 Kwaviya kulonda ng'hani hela ni mwanduso wa chila wihi. Wanhu wamwenga walonda ng'hani hela waleka uhuwilo wawo na wailumiza mizoyo yawo wenyewo kwa usungu ng'hani.
Paulo komwing'ha ndagilizi Timoseyo
11 Mbali weye munhu wa Mulungu, uyepule na mbuli izo zose zihile, utende mbuli za kukutenda upetigwe kunoga haulongozi ha Mulungu na utende yaja yomnogeza Mulungu na uwe na uhuwilo na ulondo na ufunye umoyo na uwe muhole. 12 Iyohe kuyahuma magezo muna uhuwilo, muladi upate ugima wa siku zose woutangiligwe na Mulungu lusita viutogole na kulonga mwenyewo uhuwilo wako uwo haulongozi wa wakalangama wengi. 13 Nokulagiliza haulongozi ha Mulungu, yoyoving'ha ugima vinhu vose, na iviya nokulagiliza haulongozi ha Chilisito Yesu, yoyalavile ukalangama na kulonga mwenyewo ukweli haulongozi ha Pomtiyo Pilato, 14 uyakalize vinogile malagilizo yano bila begete mbaka siku ija Mndewa wetu Yesu Chilisito vondayeze mwanza wekaidi. 15 Kwiza kwake kwizatendeka lusita lulondeka lwikigwe na Mulungu mkulu, yeye yaidumwe yotawala na Mfalume wa wafalume na Mndewa wa wandewa. 16 Yeye muhala kokala siku zose muna dibung'hulo hadidaha kukwenhukiligwa na munhu. Wala habule munhu yoyose yadahile kumuwona wala yodaha kumuwona. Kumwake yeye iwe hishima na udahi siku zose. Ivo.
17 Walagilize wanhu wose weli na vinhu vingi muna isi ino ya sambi, sekewaigode na sekewalolele vinhu vingi viya havidaha kuloleligwa, mbali wamulolele Mulungu yoyoching'ha vinhu vose kwa wingi muladi chivideng'helele. 18 Walagilize watende yanogile, na watende sang'hano nyingi zinogile na sekewawe wagila na wawe tiyali kuwagolela wanhu wamwenga vinhu vawo. 19 Kwa kutenda ivo kwizawataza kupata ugima wa siku zose, fana viya munhu viyokunzagiza vinhu vingi vondavimtaze hamwande.
20 Weye Timoseyo, yakalize yayo yose yowing'higwe. Uyepule na simo zihile na malonganyo ya chibozi, yaja wanhu wamwenga woyalonga, “Umanyi” 21 Mana wanhu wamwenga waigoda kuwa na umanyi uwo wa uvwizi, na kwa kutenda ivo wagiza uhuwilo wawo.
Nowapulileni unovu wa Mulungu.