14
Yesu komuhonya munhu mtamu
Siku imwe ya Mhumulo, Yesu kengila kuja mwiikaye ya mkulu wa Mafalisayo. Wanhu wakala womsepasepa Yesu. Munhu imwe yoyakalile na safula keza kwa Yesu. Yesu kawauza wafundiza Malagilizo na Mafalisayo, “Vino Malagilizo yetu yotogola kumuhonya munhu munaisiku ya Mhumulo hebu hayatogola bule?”
Mbali wawo hawalongile chochose. Yesu kamwamha munhu ija na kamuhonya, maabaho kamuleka yahite. Maabaho kawedika, “Yelihi vimwili ihawa mwanage hebu ng'ombe wake kadumbukila mwiichisima munaisiku ya Mhumulo hadaha kumulava?”
Mbali hawadahile kumwidika bule.
Unyendanyenda na ukalimu
Yesu viyawawonile wowagonikigwe wengi wasagula vigoda va kuulongozi, kawalongela wose simwe dino, “Uhagonikigwa na munhu kunaisola, sekeukale vigoda va kulongozi. Kwaviya munhu imwenga mkulu kukufosa weye kodaha kwiza, na munhu yoyawagonikeni wose kokwiza kumwako na kukulongela, ‘Inege yakale ino.’ Baho kwizawona chinyala na kuhita kukala kuna ivigoda va kuchisogo. 10 Mbali weye uhagonikigwa utende vino, uhafika kuna didugila, hita ukakale kuna ivigoda va kuchisogo, muladi munhu ija yoyakugoneke yahakwizila, yakulongele, ‘Mbwiyangu, inuka wize ukakale kuna ivigoda va kuulongozi.’ Baho kwizatunhizigwa na wanhu wose wowakalile hamwe na weye. 11 Kwaviya munhu yoyose yoitenda mwenyewo kuwa mkulu kezatendigwa kuwa mdodo, na munhu yoyose yoitenda mwenyewo kuwa mdodo kezatendigwa kuwa mkulu.”
12 Maabaho Yesu kamulongela ija yoyakugoneke, “Uhatenda ndiya cha imisi hebu cha ichilo, sekeuwagoneke mbwiya zako hebu ndugu zako hebu wakaya wayago weli matajili. Kwaviya uhatenda ivo, wawo nawo wezakugoneka mwiizikaye zawo, na ivo wezakuliha yaja youwatendele. 13 Mbali uhatenda dugila, wagoneke ngayengaye, vilema, mbetembete, na vipofu, 14 na weye kwizatemiligwa mate. Kwaviya wawo hawadaha kukuliha, Mulungu kezakuliha munaisiku ya kuzilibuligwa wanhu wanogile.”
Simwe da dugila kulu
(Masayo 22:1-10)
15 Imwe wa wanhu waja wowagonekigwe viyahulike mbuli izo, kamulongela Yesu, “Kezamweda munhu ija yondayaje ndiya ya didugila kuna Ufalume wa Mulungu!”
16 Yesu kamulongela, “Munhu imwe katenda dugila da zengele na kawagoneka wanhu wengi. 17 Vilufikile lusita lwa kuja, kawatuma wasang'hani wake yakawalongele wageni, ‘Izoni, kwaviya sambi chila chinhu chisasaligwa chimala!’ 18 Mbali wawo wagonekigwe hawagesile, kwaviya chila imwe kakala na usang'hano wake. Munhu wa mwanduso kamulongela mtumwa ija, ‘Nigula mgunda, ivo nolondeka nikaulole. Nokulamba unilekelele.’ 19 Munhu imwenga kalonga, ‘Nigula ng'ombe longo dimwe, sambi nohita kuwageza. Nokulamba unilekelele.’ 20 Munhu imwenga nayo kalonga, ‘Nisola mke sambi, na kwa ichimu icho sidaha kwiza.’
21 “Msang'hani ija kahita, kamulongela mwenevale wake mbuli izo. Mwenevale viyahulike ivo, kehilwa, kamulongela mtumwa wake, ‘Lawa hima hima uhite kudikulugumbi na vichocholo va mabululu, uwalongelele ngaye-ngaye na vilema na vipofu na mbetembete weze.’ 22 Mtumwa ija kalonga, ‘Mwenevale, yayo younilagilize yatendeka yamala, mbali hata sambi nyafasi yabaho.’ 23 Ivo mwenevale kamulongela mtumwa wake, ‘Lawa kunze uhite kuzinzila na kuzimhaka, uwalongele wanhu weze muladi kaye yangu imeme. 24 Kwaviya nomulongelani kuwa, munaiwaja wowagonikigwe, habule hata imwe yonda yalanze ndiya ya dugila jangu!’ ”
Kugaya kwa ichimu cha kuwa mwanahina
(Masayo 10:37-38)
25 Baho lung'husesa lwa wanhu vilukalile lomsondelela Yesu, Yesu kawahindukila, kawalongela, 26 “Munhu yoyose yoyonisondelela mbali hamwihila tati yake na mami yake, muke wake na wanage, ndugu zake na walumbu zake, na one haihile yeye mwenyewo, hadaha bule kuwa mwanahina wangu. 27 Munhu yoyose yohaupapa msalaba wake na kunisondelela, hadaha bule kuwa mwanahina wangu.
28 “Yelihi vimwili mweye yahalonda kuzenga lingo, hakala teng'hu na kupeta galama, kulola kuwa kanazo hela za kuukomelezela usang'hano wake? 29 Kwaviya fana yahandusa kuhimba chandusilo, hadaha kuukomeleza, wanhu wose wowowona chiyatendile wezamseka. 30 Maabaho wezalonga, ‘Munhu ino kandusa kuzenga, mbali hadahile kukomeleza usang'hano!’
31 “Hebu kuna Mfalume yelihi yahalonda kuhita kuitowa na Mfalume imwenga, hakala hasi teng'hu na kugesa kuwa yeye na wanhu magana longo kezadaha kuitowa na Mfalume mwene wanhu magana malongo maidi? 32 Fana yahawona hadaha, kowatuma wasenga wake wahite kwa Mfalume iyo yang'hali kutali wamulambe kuwe na tindiwalo. 33 Iviya one munhu hadaha kuleka chila chiyeli nacho, hadaha kuwa mwanahina wangu.
Munyu ulibule umunyu
(Masayo 5:13; Maliki 9:50)
34 “Munyu unoga, mbali munyu wahagiza umunyu wake, ugumigwe choni mbaka uwe na umunyu kaidi? 35 Haifaya bule kwikigwa muna umgunda wala kuhanganya na mboleya, yokwasigwa kunze. Mwene magutwi ya kuhulika, nayahulike!”