15
Simwe da ng'hondolo yagile
(Masayo 18:12-14)
Siku dimwe wasola kodi na wamt wene uhasanyi weza kumtegeleza Yesu. Mbali Mafalisayo na wafundiza Malagilizo wandusa kuilongela, “Munhu ino kawahokela wene uhasanyi na koja hamwe nawo!” Yesu kawalongela simwe dino,
“Vino munhu yelihi kumwenu mwene ng'hondolo gana, ng'hondolo imwe yahaga, hawaleka waja malongo kenda na kenda hanhu ha kudimila, na kuhita kunzahila ija yoyagile mbaka yamuwone? Na yahamuwona kezadeng'helela na kumwika mmayega yake, na kumgala ukaye. Maabaho kezawatanga mambwiya zake na wakaya wayage na kuwalongela, ‘Deng'heleleni hamwe na niye, kwaviya nimuwona ng'hondolo wangu yagile.’ Iviya nowalongelani, kwizakuwa na deng'ho kulu kuulanga kwa ichimu cha munhu imwe mwene uhasanyi yoyosamha kufosa wanhu malongo kenda na kenda wanogile wohawalonda kusamha.”
Simwe da sente yagile
“Hebu fana mwanamke imwe yoyakalile na sente longo na kagiza sente imwe, kezatendaze? Kezawasha chitasa na kufyagila kaye yake, na kuizahila chila hanhu mbaka yaiwone. Na yahaiwona sente ija, kezawatanga mambwiya zake na wakaya wayage na kuwalongela, ‘Deng'heleleni hamwe na niye kwaviya niiwona sente yangu yagile!’ 10 Iviya nowalongelani, wasenga wa kuulanga wa Mulungu wana deng'ho kwa ichimu cha munhu imwe mwene uhasanyi yoyosamha.”
Simwe da mbwanga yagile
11 Yesu kagendelela kuwalongela, “Kukala na munhu imwe yoyakalile na wana waidi wa chilume. 12 Mbwanga imdodo kamulongela tati yake, ‘Tata, ning'he vinhu vangu va uhazi sambi.’ Ivo tata ija kawagolela vinhu vake sawa sawa wabwanga waja waidi. 13 Viyafosile siku ndodo, mbwanga imdodo kagula vinhu vake. Maabaho kahita isi ya kutali, uko kadanganya hela zake kwa kusang'hanila chakachaka. 14 Viyakomeleze kudanganya chila chinhu, kulawilila nzala ng'hulu mwiisi ija, nayo kakala kabule chinhu chochose. 15 Ivo kahita kusang'hana usang'hano kwa munhu imwe yoyakalile mkaya wa isi ija, nayo kamgala kumgunda yakawadime nguluwe. 16 Kalonda kuja makang'ha yowakalile woja nguluwe, mbali habule munhu yamwing'hile chinhu ndiya. 17 Mbali nzewele zake vizimbwelele, kailongela mwenyewo, ‘Vino ni watumigwa wengahi wa tati yangu woja na kusigaza, na niye hano nofa na nzala? 18 Nizasegela na kuhita kwa tati yangu na kumulongela, Tata, nimbananga Mulungu wangu na nikubananga na weye iviya. 19 Sifaya kutangigwa mwanago kaidi, nitende fana imwe wa watumigwa wako.’ 20 Ivo kasegela, kahita kwa tati yake.
“Mbali viyakalile yang'hali kutali, tati yake kamuwona, kamuwonela ubazi, kamkimbila, kamuhagatila, na kamnonela. 21 Mbali mwana ija kalonga, ‘Tata, nimbananga Mulungu wa kuulanga na weye iviya. Sifaya kutangigwa mwanago.’ 22 Mbali tata kawatanga watumwa wake, kawalongela, ‘Himahima! Galeni walo dinogile mumuyawaze. Mvazeni na mhete mchidole na vilatu mmagulu. 23 Maabaho hiteni mkagale dang'ang'a dinenehe na mudichinje, chije na chideng'helele! 24 Kwaviya ino mwanangu kakala kadanganika, lelo kazilibuka, kakala kaga mbali sambi kawoneka.’ Ivo wandusa kudeng'helela.
25 “Dugila vidikalile dogendelela, ija mbwanga mkulu kakala kumgunda. Viyakalile habehi na ikaye, kahulika, nyila na wanhu wovina. 26 Ivo kamtanga imwe wa wasang'hani, kamuuza, ‘Vino kuna choni?’ 27 Msang'hani ija kamwidika, ‘Mdodo wako kabwela ukaye na tati yako kamchinjila dang'ang'a dinenehe kwaviya kampata yang'hali ngima!’
28 “Mbwanga ija imkulu kehiligwa ng'hani, kalema kwingila mnyumba. Tati yake kalawa kunze, kamulamba yengile mnyumba. 29 Mbali kamwidika tati yake, ‘Lola, miyaka ino yose nikusang'hanila fana mtumwa, na silemile bule kukutegeleza ndagilizi yako. Kuning'ha choni niye? Huning'hile hata luti nitende dugila na mambwiya zangu! 30 Mbali ino mwanago kadanganya vinhu vako na malaya, na viyabwelile ukaye kumchinjila dang'ang'a dinenehe!’ 31 Tati yake kamwidika, ‘Mwanangu, lusita lwose kukala na niye, na chila chinhu chinili nacho ni chako. 32 Mbali chitende dugila na chideng'helela, kwaviya mdodo wako kakala kadanganika mbali sambi ngima, kakala kaga mbali sambi kawoneka!’ ”