16
Simwe da mulolezi mbala
Yesu kawalongela wanahina wake, “Kukala na munhu imwe tajili yoyakalile na mulolezi wa vinhu vake. Tajili ino kalongeligwa kuwa mulolezi wake kakala kodanganya vinhu vake. Ivo kamtanga mnyumba, kamulongela, ‘Vino ni mbuli yaki ino yoniihulika kumwako weye? Nipetele vinhu vangu vose viuhokele na viulavile kwaviya hudaha bule kuwa ndolezi wangu kaidi.’ Mulolezi ija kailongela mwenyewo, ‘Mwenevale wangu kezanilekeza usang'hano, nitende choni? Kulima sidaha, na kupula nowona chinyala. Novimanya cha kutenda muladi vondanilavigwe muna usang'hano wangu, wanhu wanihokele ukaye yawo.’
“Ivo kawatanga wanhu wose wowolondeka kumuliha mwenevale wake. Maabaho kamuuza yanduse kwiza, ‘Vino kolondeka kumuliha mwenevale wangu hela nyingahi?’ Kamwidika, ‘Vipimo gana va mavuta ya zaituni.’ Mulolezi ija kamulongela, ‘Sola cheti chako, kala hasi hima, yandika ningo malongo matano.’ Maabaho kamuuza imwenga, ‘Na weye kolondeka ulihe choni?’ Nayo kedika, ‘Maguniya magana longo ya uhemba.’ Mulolezi kamulongela, ‘Sola cheti chako na yandika, maguniya malongo manane.’
“Mwenevale kamtogoza mulangulizi ija mvwizi kwa kutenda vinhu kwa ubala. Kwaviya wanhu wa isi ino yose wana ubala muna ukutenda mbuli zawo kufosa wana weli mudibung'hulo.”
Yesu kagendelela kulonga, “Nomulongelani, sang'hanileni vinhu venu kuipatila wambwiya, muladi vondazimale, wamuhokeleni muna ikaye ya siku zose. 10 Munhu yoyose yoyotogoligwa muna chinhu chidodo ng'hani, kezatogoligwa muna chinhu chikulu, na munhu yoyose yahatogoligwa muna chinhu chidodo, iviya hezatogoligwa muna chinhu chikulu. 11 Ivo mweye one hamutogoliligwe kwika vinhu vili mwiisi, yelihi yonda yawatogolele kwika vinhu va kweli? 12 Na one hamudahile bule kwika vinhu va munhu imwenga vinogile, yelihi yonda yaweng'he vinhu venu wenyewo?
13 “Habule mtumwa yoyodaha kuwasang'hanila wenevale waidi. Kwaviya kezamwihila imwe na kumulonda imwenga, hebu kezamwamhilila imwe na kunzeha imwenga. Hamudaha kumsang'hanila Mulungu kuno mosang'hanila hela.”
Mbuli zimwenga za Yesu
(Masayo 11:12-13, 5:31-32; Maliki 10:11-12)
14 Mafalisayo wowolonda hela viwahulike ivo, wanzeha Yesu. 15 Yesu kawalongela, “Mweye iyo womuilagusa munoga kwa wanhu, mbali Mulungu kammanyani mizoyo yenu. Kwaviya chinhu chochiwoneka chinoga haulongozi ha wanhu, kwa Mulungu chiwoneka chiha.
16 “Malagilizo ya Musa na mbuli za walotezi wa Mulungu vipetigwa mbaka muna ichipindi cha Yohana Mbatizi. Kusongela chipindi icho, Mbuli Inogile ya Ufalume wa Mulungu yopetigwa, na chila munhu koiyoha kwingila kwa ludabwa. 17 Mbali vibuha ng'hani kwa ulanga na isi kusegela, kufosa kuhunguka hata chinhu chidodo munayamalagilizo.
18 “Mulume yoyose yomwasa muke wake na kusola muke imwenga kotenda uzinzi, na mulume yoyomsola muke yoyasigwe kotenda uzinzi.
Munhu tajili na Lazalo
19 “Kukala na munhu imwe tajili yoyakalile koyawala viwalo va chitani inogile ng'hani, na chila siku kakala kotenda dugila koja ndiya zinogile ng'hani. 20 Haulongozi ha lwivi lwake ulukulu, kekigwa ngaye-ngaye imwe, zina jake Lazalo yoyakalile na vilonda vingi. 21 Ngaye-ngaye iyo kakala kolonda kuja masigavu yalagale munaimeza ya tajili ija. Na zimbwa zikala zokwiza kumulambita vilonda vake.
22 “Hamwande, Lazalo kadanganika na kasoligwa na wasenga wa kuulanga mbaka mwiimhambaga ya Bulahimu. Tajili ija nayo kadanganika na kawandigwa. 23 Kuja kuzimu, munhu ija yakalile na vinhu vingi kakala kogaya ng'hani, kenula meso yake, kamuwona Bulahimu kwa kutali hamwe na Lazalo mwiimhambaga yake. 24 Katanga kwa dizi kulu, ‘Tata Bulahimu, niwonele ubazi! Mtume Lazalo yavabike nhonga ya chidole chake munayamazi, yaluhoze lulimi lwangu, kwaviya nogaya ng'hani munaumoto uno!’
25 “Mbali Bulahimu kamwidika, ‘Mwanangu, kumbuka weye kuhokela vinhu vinogile munaugima wako, mbali Lazalo kahokela vihile. Sambi Lazalo kahano kodeng'helela, na weye kwolumizigwa. 26 Iviya hagati yetu cheye na mweye hekigwa kombo kulu muladi wanhu wolonda kulawa kuno kwiza kumwenu wapotigwe, na wanhu wa kumwenu sekewadahe kwiza kumwetu!’ 27 Munhu tajili kalonga, ‘Basi nokulamba tata Bulahimu, mtume Lazalo kuikaye ya tati yangu. 28 Kwaviya ninawo ndugu watano. Mulekelele yahite yakawalongele waleke kutenda yehile muladi na wawo sekeweze hanhu hano ha magayo.’
29 “Bulahimu kalonga, ‘Wandugu zako wanayo Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa na walotezi wa Mulungu, wawategeleze wawo chiwolonga.’ 30 Tajili ija kamwidika, ‘Bule tata Bulahimu. Fana munhu yoyazilibuke yahawahitila, wezaleka uhasanyi wawo.’ 31 Mbali Bulahimu kamulongela, ‘Fana hawawahulike Musa na walotezi wa Mulungu, hawezamuhulika hata munhu yahazilibuka.’ ”