19
Yesu na Zakayo
Yesu kahita bululu da Yeliko na kakala kofosa umo. Uko kukala na mkulu wa wasola kodi yoyatangigwe Zakayo, nayo kakala tajili. Munhu iyo kalonda kumuwona Yesu ni munhu wa vilihi, mbali kapotigwa kwa ichimu cha lung'husesa lwa wanhu, na kwaviya yeye kakala nguhi. Ivo kakimbila kuulongozi, kakwela mchanyha mumbiki wa mkuyu muladi yamuwone Yesu, kwaviya Yesu kezafosela nzila ija. Yesu viyafikile hanhu haja, kalola uchanyha, kamulongela Zakayo, “Zakayo, hulumuka hasi hima, kwaviya nizakala kuikaye yako diyelo.”
Ivo Zakayo kahulumuka hasi hima hima na kamuhokela Yesu kwa deng'ho kulu. Wanhu wose wowawonile ivo, wandusa kulongelela, “Kohita kukala na ‘muhasanyi!’ ”
Mbali Zakayo kema, kamulongela Yesu, “Mndewa, lola! Nizaweng'ha ngayengaye nusu ya vinhu vangu, na yahawa nimuhoka munhu yoyose chinhu, nizamuliha miyanza mine.”
Yesu kamulongela, “Diyelo ukombola ufika mwiikaye ino, kwaviya ino nayo ni lukolo lwa Bulahimu. 10 Kwaviya Mwana wa Munhu keza kuzahila na kukombola wanhu wowagile.”
Simwe da watumwa longo
(Masayo 25:14-30)
11 Wanhu wakala wogendelela kumtegeleza Yesu. Kwaviya kakala habehi na Yelusalemu, na kwaviya wanhu wagesa kuwa Ufalume wa Mulungu wizawoneka chipindi chiya chiya, kawalongela simwe. 12 Kawalongela, “Kukala na munhu imwe wa lukolo lwa chifalume, kafunga mwanza kuhita isi ya kutali muladi yakwezigwe kuwa Mfalume, maabaho yabwele ukaye. 13 Yang'hali kusegela, kawatanga watumwa wake longo, kamwing'ha chila imwe hela, ilingile ya mshahala miyezi mitatu, kawalongela, ‘Ichuluzileni mbaka vondanibwele.’ 14 Mbali wanhu wa bululu jake wamwihila, ivo wawalongela wanhu wahite wakamuluvye, ‘Hachimulonda ino yachilangulize.’
15 “Vilofosile lusita lutali mfalume, kabwela. Maabaho kawalongela watumwa woyaweng'hile hela watangigwe haulongozi wake muladi yavimanye faida yoyapatile. 16 Msang'hani wa mwanduso keza, kalonga, ‘Mwenevale, hela yako igala faida ya mafungu longo.’ 17 Nayo kamulongela, ‘Kutenda goya, msang'hani unogile! Kwaviya kukala mwaminika muna ichinhu chidodo, nizakwika uwe mulangulizi muna yamabululu longo.’ 18 Msang'hani wekaidi keza, kamulongela ‘Mwenevale, hela yako igala mafungu matano ya yaja youning'hile.’ 19 Mwenevale wake kamulongela, ‘Weye nawe kwizakuwa mkulu munayamabululu matano.’
20 “Mtumwa imwenga keza, kalonga, ‘Mwenevale, ino iyo hela yako, niifisa muna ichibindo. 21 Nikudumba kwaviya weye kwa munhu mkali. Kosola vinhu vohuvikile bule, na kogobola vohuvihandile bule.’ 22 Mwenevale kamulongela, ‘Weye mtumwa wihile! Nizakutagusa kwa mbuli yako mwenyewo. Kunimanya kuwa niye namunhu ndala, yonisola vinhu vosivikile bule, na kugobola vosihandile bule. 23 Habali huikile hela yangu kuingama, muladi vondanibwele nisole hamwe na faida?’
24 “Maabaho kawalongela waja wowemile habehi, ‘Muhokeni hela izo mukamwing'he ija mwene mafungu longo.’ 25 Nawo wamulongela, ‘Mwenevale, mbali yeye kanayo mafungu longo!’ 26 Naye kawedika, ‘Nowalongela kweli, ija yeli na chinhu kezakongeziligwa, na ija yelibule chinhu, kezahokigwa hata chiya chidodo chiyelinacho. 27 Na sambi waja wehi wangu, waja hawanilonda niwe mfalume, wagaleni hano muwakome haulongozi wangu!’ ”
Yesu kokwingila Yelusalemu kwa kudeng'heleligwa
(Masayo 21:1-11; Maliki 11:1-11; Yohana 12:12-19)
28 Yesu viyamalile kulonga yano, kawalongolela kuhita Yelusalemu. 29 Viyakalile habehi kufika Besaniya na Besifage, munaumulima woutangigwa Mizaituni, kawatuma wanahina wake waidi walongole, 30 kawalongela, “Hiteni kunaichibululu chili haulongozi wenu. Vondamwingile munaichibululu icho, mwizamfika mwana chihongwe kafungigwa, yang'hali hanakweligwa na munhu. Mfunguleni mungale hano. 31 Munhu yoyose yahamuuzani, ‘Habali momfungula?’ Mumulongele, ‘Mndewa komulonda.’ ”
32 Na watumigwa waja wowatumigwe wahita na wawona fana Yesu viyawalongele. 33 Viwakalile womfungula mwana chihongwe, wenyewo wawauza, “Vino habali mwomfungula mwana chihongwe?”
34 Nawo wedika, “Mndewa komulonda.” 35 Wamgala kwa Yesu, wanzanza viwalo vawo mchanyha ya mwana chihongwe na wamkweza Yesu uchanyha yake. 36 Na viyakalile muumwanza, wanhu wanzanza viwalo vawo mwiinzila.
37 Viyakalile habehi na kufika Yelusalemu, kuna umuhulumuko wa mulima wa Mizaituni, lung'husesa lukulu lwa wanahina wake lwandusa kutowa lukenze na kumtunhiza Mulungu kwa dizi kulu, kwa ichimu cha sang'hano zose za udahi zowaziwonile. 38 Walonga,
“Mulungu kamtemela mate mfalume yokwiza kwa zina da Mndewa!
Mulungu kachipatila tindiwalo kuulanga,
na ukulu kuchanyha ng'hani kuulanga!”
39 Mafalisayo wamwenga wowakalile muna lung'husesa luja wamulongela Yesu, “Mfundiza, wazume wanahina wako wanyamale!”
40 Yesu kawedika, “Nomulongelani, wahanyamala wano, mabwe yezakwandusa kuguta.”
Yesu kodililila bululu da Yelusalemu
41 Yesu viyafikile habehi na kudiwona bululu da Yelusalemu, kadililila, 42 kalonga, “One uvimanyile chinhu chochilondeka kukugalila tindiwalo! Mbali lelo chifisigwa mmeso yako. 43 Kwaviya siku yozakwiza, wehi wako vondawakuzengele mhongono, wezakuzunguluka na kukuminyaminya banzi zose. 44 Wezakuhonda weye na wanhu weli mgati mmwako. Hawezakulekela hata dibwe hachanyha ya dimwenga kwaviya haimanyile siku iyokwiza Mulungu kukukombola!”
Yesu kokwingila Mwiikaye ya Mulungu
(Masayo 21:12-17; Maliki 11:15-19; Yohana 2:13-22)
45 Maabaho Yesu kengila Mwiikaye ya Mulungu, kandusa kuwawinga kunze wanhu wowakalile wochuuza vinhu. 46 Kawalongela, “Yandikigwa, ‘Kaye yangu izakuwa kaye ya nhambiko.’ Mbali mweye moitenda kuwa mwina wa wabavi!”
47 Chila siku Yesu kakala kofundiza Mwiikaye ya Mulungu. Wakulu wa Nhambiko na wafundiza Malagilizo na wakulu wa wanhu, wakala wozahila nzila ya kumkoma, 48 mbali wapuwa cha kutenda kwaviya wanhu wose wakala wolonda ng'hani kumtegeleza.