20
Mbuli ya udahi wa Yesu
(Masayo 21:23-27; Maliki 11:27-33)
Siku dimwe Yesu kakala Mwiikaye ya Mulungu kofundiza wanhu na kupetela Mbuli Inogile. Wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo hamwe na walala wamwizila, wamuuza, “Chilongele, kotenda mbuli zino kwa udahi wa yelihi? Vino yelihi yakwing'hile udahi uno?”
Yesu kawedika, “Na niye nizawauza mbuli imwe, nilongeleni, yelihi yoyamwing'hile Yohana udahi wa kubatiza, vino Mulungu hebu wanhu?”
Wandusa kuiuzagiza wenyewo, “Chilonge choni? Fana chihalonga ‘Ulawa kuulanga,’ kezalonga, ‘Lelo habali hamumuhuwile Yohana?’ Na chihalonga, ‘Ni wanhu,’ wanhu wose wezachitowa na mabwe kwaviya wose wotogola kuwa Yohana kakala mulotezi wa Mulungu.” Ivo wamwidika, “Hachivimanyile bule yelihi yoyamwing'hile Yohana udahi wa kubatiza.”
Yesu kawalongela, “Na niye siwalongelani kuwa notenda mbuli zino kwa udahi wa yelihi.”
Simwe da walimi wa mgunda wa mizabibu.
(Masayo 21:33-46; Maliki 12:1-12)
Yesu kawalongela wanhu simwe dino, “Munhu imwe kalima mgunda wa mizabibu. Keka walimi, maabaho kahita kunaiisi imwenga kakala siku mengi. 10 Na chipindi cha kwaha nzabibu vichifikile, kamtuma mtumwa imwe yahite kwa walimi waja muladi wamwing'he nzabibu. Mbali walimi waja wamtowa mtumwa ija na wamuwinga makono muhala. 11 Ivo kamtuma mtumwa imwenga. Iyo nayo wamtowa iviya na wamtendela mbuli zihile na wamuwinga makono muhala. 12 Kamtuma kaidi mtumwa weketatu. Ino nayo wamguma mabanha, wamwasa kunze. 13 Maabaho munhu ija mwene mgunda kaiuza mwenyewo, ‘Nitende choni? Nizamtuma mwanangu yonimulonda ng'hani, langi yeye wezamtegeleza!’ 14 Mbali walimi viwamuwone iyo, wailongela wenyewo, ‘Ino iyo muhazi. Chimkome na uhazi wizakuwa wetu!’ 15 Ivo wamulava kunze ya mgunda wa mizabibu, wamkoma.”
Maabaho Yesu kawauza, “Vino mwene mgunda kezawatenda choni walimi wawo? 16 Kezakwiza na kezawakoma walimi wose, na kezaweng'ha mgunda uja wanhu wamwenga.”
Wanhu viwahulike yayo, walonga, “Mbe! Sekeiwe ivo!”
17 Mbali Yesu kawalola, maabaho kawauza, “Mbuli ino fambulo jake choni,
‘Dibwe dowalemile wazenzi kuzengela,
diwa dibwe dinogile kufosa mabwe yose ya kuzengela’?
18 Chila munhu yondayagwe munzengo uwo kezabenekabeneka, na yoyose yondaungwile uzamsaganha.”
Mbuli ya kuliha kodi kwa Kaisali
(Masayo 22:15-22; Maliki 12:13-17)
19 Wafundiza Malagilizo na wakulu wa nhambiko walonda wangwile Yesu bahobaho, kwaviya wavimanya kuwa Yesu kalonga simwe diya kuwalonga wawo. Mbali wakala wowadumba wanhu. 20 Ivo wakala wozahila nzila. Wawatuma wanhu wowaitendile wanoga, muladi wamgwile Yesu kwa mbuli zake, wadahe kumgala kwa mkulu wa ufalume wa Loma. 21 Wanhu wawo wamuuza, “Mfundiza chovimanya kuwa weye kolonga na kufundiza vinhu vinogile. Chovimanya hulola ukulu wa munhu, mbali kofundiza viya Mulungu viyolonda wanhu watende kwa ukweli. 22 Chilongele, vino vinoga kuliha kodi kwa Kaisali, hebu havinogile bule?”
23 Mbali Yesu kavimanya kuwa wakala walonda kungeza, ivo kawalongela, 24 “Nilagusileni sente. Vino ina chihanga na zina va yelihi?”
Wamwidika, “Va Kaisali.”
25 Ivo Yesu kawalongela, “Mwing'heni Kaisali vili va Kaisali, na mwing'heni Mulungu vili va Mulungu.”
26 Ivo hawadahile bule kumgwila kwa mbuli zake haulongozi ha wanhu. Wazanywa kwaviya viyedike, wanyamala hupi.
Mbuza kusonhela uzilibuko
(Masayo 22:23-33; Maliki 12:18-27)
27 Maabaho Masadukayo wamwenga, wanhu wowolonga kuwa kwabule uzilibulo, wamuhitila Yesu, wamuuza, 28 “Mfundiza, Musa kachandikila. ‘Munhu yahadanganikiligwa na ndugu yake mwene muke, mbali ndugu yoyadanganike kabule mwana, munhu iyo kolondeka yamsole mgane iyo muladi yanpatile ndugu yake wana.’ 29 Lelo kukala na ndugu saba. Wa mwanduso kasola muke, kadanganika helekile wana. 30 Na wekaidi kamsola muke iyo, nayo kadanganika bila kweleka wana. 31 Maabaho weketatu kamsola, na iviya wose saba wamsola, mbali wose wadanganika hawelekile wana. 32 Kuuhelelo, muke ija nayo kadanganika. 33 Hambwe munaisiku ya uzilibuko muke iyo kezakuwa wa yelihi? Kwaviya wose saba wamsola.”
34 Yesu kawedika, “Wanhu wa siku zino wosola na kusoligwa. 35 Mbali waja wowasaguligwe kuzilibuka na kupata ugima wa siku zose, hawezasola wala kusoligwa. 36 Wezakuwa fana wasenga wa kuulanga na hawezadanganika bule. Wawo ni wana wa Mulungu kwaviya wazilibuka. 37 Mbali kwa mbuli ya wanhu wowadanganike kuzilibuka, hata Musa kalagusa ivo muna imbuli ya chibago chochikwaka, baho viyamtangile Mndewa kuwa ni ‘Mulungu wa Bulahimu na Mulungu wa Isaka na Mulungu wa Yakobo.’ 38 Nayo siyo Mulungu wa wowadanganike mbali ni Mulungu wa wagima, kwaviya wose wokala kumwake wana ugima.”
39 Wafundiza Malagilizo wamwenga walonga, “Mfundiza, kulonga goya!” 40 Wala habule munhu yamgezile kumuuza mbuli zimwenga kaidi.
Swali kusonhela Masiya
(Masayo 22:41-46; Maliki 12:35-37)
41 Maabaho Yesu kawauza, “Habali wanhu wolonga kuwa Chilisito kezakuwa Mwana wa Daudi? 42 Kwaviya Daudi mwenyewo kolonga munaichitabu cha Zabuli,
‘Mndewa kamulongela Mndewa wangu,
Ukale ubanzi wangu wa kulume.
43 Mbaka niweke wehi wako
hasi ya magulu yako.’
44 Daudi mwenyewo komtanga Chilisito, ‘Mndewa.’ Vilihi lelo yadahe kuwa mwanage?”
Yesu kowazuma wafundiza wa Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa
(Masayo 23:1-36; Maliki 12:38-40)
45 Na wanhu wose viwakalile womtegeleza, Yesu kawalongela wanahina wake, 46 “Muiteganye na wafundiza Malagilizo. Wawo wolonda kugenda wayawala viwalo vitali na kulamsigwa muna yamagulilo kwa nhunya. Iviya wolonda kukala vigoda va kuulongozi muna zikaye za kutosela na muna yamadugila. 47 Wowabamanya wagane na kwa udelenya wotosa nhosa nhali. Wawo wezatagusigwa ng'hani.”