21
Nhosa ya mgane
(Maliki 12:41-44)
Yesu kalola kose, kawawona matajili woguma sadaka zawo muna ichitanda cha nhosa. Iviya kamuwona mgane imwe ngayengaye koguma sente mbili ndodo. Kalonga, “Nowalongela vino, mgane ino kalava nyingi kufosa wose. Kwaviya wanhu wano wose walava vinhu vovisigale muna ivinhu vawo, mbali ino muna ungayengaye wake kalava vose viyelinavo.”
Yesu kolonga mbuli ya kunangigwa kwa Kaye ya Mulungu
(Masayo 24:1-2; Maliki 13:1-2)
Wanahina wamwenga wakala wolonga mbuli ya Kaye ya Mulungu voihambigwe kwa mabwe yanogile, na nhosa za wanhu zozilavigwe kwa Mulungu. Yesu kalonga, “Moyawona mabwe yano? Siku yokwiza, hadizasigala dibwe mchanyha ya dibwe dimwenga, chila dibwe dizakwasigwa hasi.”
Magayo na manhesa
(Masayo 24:3-14; Maliki 13:3-13)
Wanhu wamuuza Yesu, “Mfundiza, chilongele mbuli zino zizalawilila zuwaki vino vinhu ivo vizalawilila zuwaki? Na chilaguso chaki chondachilawilile kulagusa kuwa mbuli zino zahabehi kwiza?”
Yesu kawalongela, “Muiteganye, sekemwize kuvwiziligwa. Kwaviya wengi wezakwiza kwa zina jangu na kulonga, ‘Niye ni Chilisito,’ na ‘Lusita lufika!’ Mbali mweye sekemuwawinze. Muhahulika mbuli za ng'hondo na migomo, sekemudumbe, kwaviya vinhu ivo vizalawilila teng'hu, mbali uhelelo hawili habehi bule.”
10 Maabaho Yesu kagendelela kulonga, “Wanhu wa isi imwe wezaitowa na wanhu wa isi imwenga, na ufalume wizaitowa na ufalume. 11 Kwizakuwa na migudemeko mikulu ya isi na nzala na mitamu chila hanhu. Na kwizakuwa na vinhu va kudumbigwa na vilaguso vikulu vya kuulanga. 12 Mbali yang'hali kulawilila yayo yose, wezamgwilani na kumdununzani. Wezamgalani muna zikaye za kutosela, na muna ivifungo, na wezawagalani haulongozi ha wafalume na watawala kwaviya munihuwila. 13 Chino chizakuwa chipindi chenu chinogile cha ukalangama wa Mbuli Inogile. 14 Mbali muvimanye munaimizoyo yenu, sekemugese-gese vondamwidike. 15 Kwaviya niye nizamwing'hani mbuli za kulonga hamwe na ubala, na wehi wenu wose hawezadaha kuihuma nayo na kuilema. 16 Na mweye mwiza mwizabidukigwa na tati zenu, na mami zenu, na ndugu zenu, na wakaya wayenu, na mambwiya zenu. Nawo wezawakoma wamwenga wenu. 17 Wanhu wose wezamwihilani kwa ichimu cha kuniwinza niye. 18 Mbali hata mvili umwe muna yamatwi yenu hawizakwaga. 19 Mbali yondayafunye umoyo mbaka kuhelelo kezakuwa mgima.
Yesu kolonga mbuli ya kunangigwa kwa Yelusalemu
(Masayo 24:15-21; Maliki 13:14-19)
20 “Vondamuwone bululu da Yelusalemu digubikigwa na wakalizi, muvimanye kuwa siku za kubomoligwa kwake zahabehi. 21 Baho waja weli muna iisi ya Yudeya wakimbilile kuimilima, na weli mgati ya mabululu walawe kunze, na wose weli mmigunda sekewengile munadibululu. 22 Kwaviya yayo yezakuwa siku za nhaguso muladi yaja yose yandikigwe yalawilile. 23 Wezagaya wene wimo na wokong'heza siku izo! Kwaviya kwizakuwa na manhesa mengi muna iisi, na Mulungu kezawatagusa wanhu wa isi ino. 24 Wezakomigwa kwa mizele, na wezasoligwa fana wafungwa mwiizisi zose. Bululu da Yelusalemu dizabojogigwa na wanhu weli siyo Wayahudi, mbaka chipindi chawo ngayengaye vondachifike.
Kwiza kwa Mwana wa Munhu
(Masayo 24:29-31; Maliki 13:24-27)
25 “Kwizakuwa na vilaguso lusita ulwo, zuwa dizakumigwa ziza muna mwezi hawizalava mulenge wake na nhondo zizalagala kulawa kuulanga. Wanhu mwii isi wezagaya kwa ichimu cha kudumba uvumi wa bahali na msung'he-msung'he wake. 26 Wanhu wezasinduka kwa kudumba, na kulolela mbuli yondailawilile munaiisi yose, kwaviya ludabwa wa kuulanga wizatingisika. 27 Maabaho wezamuwona Mwana wa Munhu kokwiza mmawingu kwa ludabwa na utunhizo mkulu. 28 Na baho vinhu ivo vondavanduse kulawilila, msangalale. Mwime, mwinule matwi yenu kwaviya ukombola wenu wahabehi.”
Fundizo da mbiki wa mkuyu
(Masayo 24:32-35; Maliki 13:28-31)
29 Maabaho Yesu kawalongela simwe dino, “Loleni mbiki wa mtini na mibiki imwenga yose. 30 Muhawona mayani yake yokwandusa kusuka, movimanya kuwa vuli dahabehi. 31 Na mweye iviya muhawona vinhu ivo volawilila, muvimanye kuwa Ufalume wa Mulungu wa habehi.
32 “Nowalongelani kweli, wanhu wa ulelo uno hawezafosa bule mbaka vinhu ivo vilawilile. 33 Isi na ulanga vizasegela, mbali mbuli zangu hazizasegela ng'o.
Mukale meso
34 “Muiteganye! Mizoyo yenu sekeisoligwe na ndiya na umelo, kupatika na kugaiya ugima uno, muvimanye kuwa siku ija izakwiza kwa kuwedukiza. 35 Kwaviya ivo vondayawezile wanhu wose wowokala chila hanhu muna isi yose. 36 Ivo kaleni meso siku zose, mutambike mudahe kukomboka muna iyayo yose yonda yalawilile, na kwima haulongozi ha Mwana wa Munhu.”
37 Chila siku Yesu kakala kofundiza Mwiikaye ya Mulungu, na ichilo kohita kuumulima wa Mizaituni na kukala uko. 38 Na wanhu wose wakala wolamka imitootondo na wahita kuna Ikaye ya Mulungu muladi wamtegeleza.