22
Mpango wa kumkoma Yesu
(Masayo 26:1-5; Maliki 14:1-2; Yohana 11:45-53)
Dugila da magate hayanagumigwa lusu doditangigwe Dugila da Pasaka dikala habehi. Wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo wakala wozahila nzila ya kumkoma Yesu chinyele, mbali wakala wowadumba wanhu.
Yuda kotogola kumkoma Yesu
(Masayo 26:14-16; Maliki 14:10-11)
Maabaho Lufyende kamwingila Yuda yoyatangigwe Isikaliyoti, imwe wa iwaja wanahina longo na waidi. Ivo kahita kwa wakulu wa nhambiko na wakalizi wa kaye ya Mulungu, kalonga nawo viya vondayamuhinduke Yesu. Nawo wadeng'helela na watogola kumwing'ha hela. Yuda katogola na kandusa kuzahila nzila ya kumuhinduka Yesu bila wanhu kuvimanya.
Yesu koisasala kuja ndiya ya Pasaka
(Masayo 26:17-25; Maliki 14:12-21; Yohana 13:21-30)
Siku ya magate hayanagumigwa lusu ifika. Iviya ikala siku yoilondeka kuchinja wana ng'hondolo wa dugila da Pasaka. Ivo Yesu kawatuma Petili na Yohana, kawalongela, “Hiteni mkachisasalile Pasaka chije.”
Nawo wamuuza, “Kolonda chikasasale kulihi?”
10 Kawedika, “Vondamuhite kudibululu, mwizaiting'hana na mulume kaitwika nongo ya mazi. Mumsondelele mbaka muna ikaye yonda yengile, 11 mulongeleni mwene kaye, ‘Mfundiza kokuuza, chakulihi chiheleto cha wageni, nije Pasaka hamwe na wanahina wangu?’ 12 Nayo kezawalagusani chiheleto chikulu chili uchanyha chochikigwe goya. Na mweye sasaleni umo.”
13 Wahita na wafika chila chinhu fana Yesu viyawalongele, nawo wasasala ndiya ya Pasaka.
Ndiya ya Mndewa ya ichigulogulo
(Masayo 26:26-30; Maliki 14:22-26; 1 Wakolimso 11:23-25)
14 Saa viifikile, Yesu kawasola watumigwa wake na kukala nawo mwiimeza. 15 Kawalongela, “Nolonda ng'hani kuja ndiya iyo ya Pasaka hamwe na mweye ning'hali sinagazigwa! 16 Kwaviya nowalongelani, Ino iyo Pasaka ya uhelelo noja na mweye mbaka honda ikamilike muna Ufalume wa Mulungu.”
17 Maabaho Yesu kasola nhungo, kamwing'ha hewela Mulungu, maabaho kalonga, “Soleni muig'we wose. 18 Nowalongelani, kusongela sambi sizakung'wa bule divai ya mzabibu mbaka Ufalume wa Mulungu vondawize.”
19 Maabaho kasola gate, kamwing'ha hewela Mulungu, kadimogola na kaweng'ha wanahina wake, kalonga, “Luno ulo lukuli lwangu woulavigwa kwa ichimu chenu. Tendeni vino kwa kunikumbuka niye.” 20 Iviya viyakomeleze kuja, kaweng'ha inhungo na kulonga, “Nhungo ino ni lagano da sambi da Mulungu dodigubikigwe na damu yangu yoikwitika kwa ichimu chenu.
21 “Mbali loleni! Munhu ija yonda yanihinduke kabahano koja hamwe na niye! 22 Mwana wa Munhu kezadanganika fana Mulungu viyalondile, mbali kezagaya ng'hani munhu ija yoyomuhinduka!”
23 Wandusa kuiuzagiza wenyewo yelihi viweli kezatenda chinhu icho.
Yelihi yeli mkulu
24 Iviya wandusa kuibishila yelihi kezakuwa mkulu mwa iwawo wose. 25 Yesu kawalongela, “Wafalume wa wanhu weli siyo Wayahudi wowatawala wanhu kwa ludabwa, na waja wene udahi kumwawo wotangigwa ‘Mbwiya wa wanhu.’ 26 Mbali kumwenu mweye si ivo bule. Ija yeli mkulu nayawe fana mdodo kuwafosa wose, na mulangulizi yawe fana mtumigwa. 27 Kwaviya yelihi yeli mkulu? Ija yokala hasi yoja, hebu ija yosasala ndiya? Ni ija yokala hasi yoja. Mbali niye ni munhu yoyosang'hanila mgati yenu.
28 “Na mweye iyo womukalile na niye munaukugezigwa kwangu. 29 Na niye nomwing'hani mweye ufalume, fana Tati yangu viyaning'hile niye. 30 Mwizakuja na kung'wa mwiimeza yangu muna ufalume wangu, na kukala muna ivigoda va chifalume na kuwatagusa makabila longo na maidi ya Isilaeli.
Yesu kolonga kuwa Petili kezambela
(Masayo 26:31-35; Maliki 14:27-31; Yohana 13:36-38)
31 “Saimoni, Saimoni! Nitegeleze! Lufyende kawalonda yapate kuwagola wanogile na wehile fana mulimi viyobeta uhemba. 32 Mbali nikutambikila weye, Saimoni, muladi uhuwilo wako sekeuhunguke, na weye vondaubwele kaidi wagangamize ndugu zako.”
33 Petili kamulongela, “Mndewa, niye natayali kugenda na weye mwiichifungo, na hata kudanganika na weye!”
34 Yesu kamulongela, “Nokulongela Petili, diyelo nzogolo yang'hali hanakwika bule, weye kwizanibela miyanza mitatu kuwa hunimanyile bule.”
Muisasale kwa chipindi cha magayo
35 Maabaho Yesu kawauza wanahina wake, “Baho vinimtumileni mweye mwabule mfuko hebu mkoba hebu vilatu, muhungukiligwa na chinhu chochose?”
Wamwidika, “Hachihungukiligwe na chinhu bule.”
36 Yesu kawalongela, “Mbali sambi yoyose yeli na mfuko nayausole, na umkoba iviya. Na yoyose yelibule zele, nayachuuze koti jake yakagule zele. 37 Nowalongela maandiko yoyolonga, ‘Nayo kezapetigwa hamwe na wanhu wabananzi,’ yezakuwa kweli. Kwaviya yose yandikigwe kwa ichimu changu yolondeka kulawilila.”
38 Wanahina walonga, “Mndewa, lola, hano hana mazele maidi!”
Kawalongela, “Ifaya.”
Yesu kotosa kulugongo lwa Mizaituni
(Masayo 26:36-46; Maliki 14:32-42)
39 Yesu kahita kunaumulima wa Mizaituni fana viyazowele, wanahina wake nawo wamsondelela. 40 Viyafikile uko, kawalongela, “Toseni muladi sekemugezigwe.”
41 Maabaho kawaleka, kahita hanhu hatali chidogo ha munhu kwasa dibwe. Katumbala mavindi, katosa, 42 “Tata, ihadahika, unisegezele nhungo ino ya manhesa. Mbali siyo fana vonilonda niye, mbali youlonda weye yatendeke.” 43 Baho mtumigwa kulawa kuulanga kamulawilila na kumwing'ha ludabwa. 44 Nayo kwaviya viyakalile muna uzidilwa, kaiyoha ng'hani kutosa. Fuguti jake diwa fana viya madondo ya damu yoyolagala hasi.
45 Viyakomeleze kutosa, kawahitila wanahina wake. Kawafika wagona nhongo, wakala na usungu. 46 Kawalongela, “Habali mogona? Lamkeni toseni muladi sekemugezigwe.”
Yesu kogwiligwa
(Masayo 26:47-56; Maliki 14:43-50; Yohana 18:3-11)
47 Yesu viyakalile kogendelela kulonga, lung'husesa lwa wanhu weza na munhu imwe yotangigwa Yuda, imwe wa wanahina longo na waidi kawalongolela. Kamkwenhukila Yesu kamulamsa kwa kamnonela. 48 Mbali Yesu kamulongela, “Yuda, kombiduka Mwana wa Munhu kwa kumnonela?”
49 Na wanahina wowakalile hamwe na Yesu viwawone yoyalawilile, wauza, “Mndewa, chiwatowe na mipanga?” 50 Imwe wawo kamtowa mbande mtumigwa wa Mkulu wa nhambiko, kamkanha gutwi da kulume.
51 Mbali Yesu kalonga, “Sekemutende ivo kaidi!” Kamwamha gutwi na kumuhonya.
52 Maabaho Yesu kawalongela wakulu wa nhambiko na wakalizi wa kaye ya Mulungu na walala wowezile kumgwila, “Vino mwiza na mapanga na malungu fana niye nambavi? 53 Chila siku nikala hamwe na mweye mwi Ikaye ya Mulungu, hamunigwilile bule. Mbali ino iyo saa yenu, ludabwa lwa ziza lotawala.”
Petili kombela Yesu
(Masayo 26:57-58, 69-75; Maliki 14:53-54, 66-72; Yohana 18:12-18, 25-27)
54 Wamgwila Yesu na wamsola, wahita nayo kwiikaye ya mkulu wa nhambiko. Petili kawasondelela kwa kutali. 55 Wakong'ha moto hagati ya luhelengo, wakala hamwe. Nayo Petili kakala nawo. 56 Msang'hani imwe mwanamke viyamuwone kakala baho kokotela moto, kambunhulila meso, kalonga, “Munhu ino kakala hamwe na Yesu!”
57 Mbali Petili kabela mbuli iyo, “Mwanamke weye, simmanyile bule iyo youmulonga!”
58 Hamwande chidogo munhu imwenga kamuwona Petili na kalonga, “Weye nayo iviya kwa imwe wawo!”
Mbali Petili kedika, “Aweye, siyo niye bule!”
59 Maabaho hamwande chidogo, munhu imwenga chidogo kamkanhamiza kulonga, “Ukweli munhu ino kakala hamwe na Yesu kwaviya yeye nayo ni Ngalilaya!”
60 Mbali Petili kedika, “Aweye munhu weye, sichimanyile bule choulonga!”
Bahobaho viyakalile kolonga, nzogolo keka. 61 Mndewa kahinduka kamulola Petili. Petili kakumbuka mbuli ija iyalongeligwe na Mndewa, “Diyelo nzogolo yang'hali hanakwika bule, weye kwizanibela miyanza mitatu kuwa hunimanyile bule!” 62 Petili kalawa kunze na kalila kwa usungu.
Yesu kozehigwa na kutowigwa
(Masayo 26:67-68; Maliki 14:65)
63 Wanhu waja wowakalile womkaliza Yesu, wakala wonzeha na kumtowa. 64 Wamgubika yameso na kumuuza, “Lotela! Yelihi yakutowile?” 65 Na walonga vinhu vingi va kumuliga.
Yesu mwiidilundo da wakulu wa isi wa Chiyahudi
(Masayo 26:59-66; Maliki 14:55-64; Yohana 18:19-24)
66 Siku isondelele imitondo, walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito waiting'hana, wakala wakulu wa nhambiko magogogo na wafundiza Malagilizo ya Musa yoyamwing'hile Mulungu. Yesu kagaligwa haulongozi wa chitala. 67 Walonga, “Chilongele, weye iyo Chilisito, Mulopozi?”
Yesu kawedika, “Fana nahamulongelani, hamwizanitogola bule, 68 iviya nahawauza, hamwiza kwidika. 69 Mbali kusongela sambi na kugendelela, Mwana wa Munhu kezakala ubanzi wa kulume Mulungu yeli na Ludabwa.”
70 Wose wamuuza, “Vino, weye kwa Mwana wa Mulungu?”
Nayo kawedika, “Mweye molonga. Iyo niye.”
71 Walonga, “Lelo hachilonda wakalangama kaidi? Cheye wenyewo chihulika chiyalongile kwa mulomo wake mwenyewo!”