23
Yesu kogaligwa haulongozi ha Pilato
(Masayo 27:1-2, 11-14; Maliki 15:1-5; Yohana 18:28-38)
Maabaho wanhu wose wenuka, wangala Yesu kwa Pilato. Wandusa kumshitaka, walonga, “Chimuwona munhu ino kowagiza wanhu wetu. Kawagoma kuliha kodi kwa Mfalume wa Loma na kulonga yeye ni iyo Chilisito, Mndewa.”
Pilato kamuuza, “Weye iyo Mfalume wa Wayahudi?”
Yesu kedika, “Ona, ivo viulonga.”
Maabaho Pilato kawalongela wakulu wa nhambiko na uja ulung'husesa lwa wanhu, “Siwona bule chimu cha kumtagusa munhu ino.”
Mbali wawo wagangamala kulonga, “Kowakong'hela wanhu waitowe muna uufalume wa Loma kwa mafundizo yake kusongela iisi yose ya Yudeya, kandusila Galilaya mbaka kuno.”
Yesu kogaligwa kwa Helode
Pilato viyahulike yayo kauza fana kweli ni munhu wa Galilaya. Na viyavimanyile kuwa Yesu kahasi ya utawala wa Helode, kamgala kwa Helode kwaviya yeye nayo kakala Yelusalemu chipindi icho. Helode viyamuwone Yesu, kadeng'helela kwaviya kakala kolonda kumuwona kwa siku nyingi. Kahulika mbuli zake, na kahuwila kumwona viyotenda mauzauza. Ivo kamuuza Yesu mbuli nyingi, mbali Yesu hedike chochose bule. 10 Wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo, wema wamshitaka Yesu kwa ludabwa. 11 Helode na wakalizi wake wamtendela Yesu mbuli zihile na kunzeha, wamuyawaza walo da chifalume, maabaho wambweleza kwa Pilato. 12 Siku ija Helode na Pilato wailumba kwa umbwiya, baho umwaka wakala waihile.
Yesu kotagusigwa kudanganika
(Masayo 27:15-26; Maliki 15:6-15)
13 Pilato kawatanga hamwe wakulu wa nhambiko na walala na wanhu, 14 maabaho kawalongela, “Mungala munhu ino kumwangu kwaviya kowakong'hela wanhu waitowe muna uufalume wa Loma. Niye nilamula mbuli zake haulongozi wenu, mbali siwonile bule chochose chiyabanange munazimbuli izo zomumulongeleze. 15 Helode iviya kambweleza munhu ino kumwetu kwaviya hawonile chiyabanange. Ivo munhu iyo hatendile chochose chochimulonda yakomigwe. 16 Kwaivo nizamulanha mibalati na nizamulekela.” 17 Chila Dugila da Pasaka Pilato komulekelela mfungwa imwe.
18 Maabaho lung'husesa lose lwa wanhu walandula yamadizi, “Mkome munhu iyo na uchilekele Balaba!” 19 Balaba kakala munhu yekigwe mchifungo kwa kutenda fujo muna isi na kuwakoma wanhu.
20 Pilato kalonda kumulekelela Yesu, ivo kalonga nawo mwanza we kaidi. 21 Mbali wawo walandula madizi yawo, walonga, “Muwambe mumsalaba! Muwambe mumsalaba!”
22 Pilato kawalongela mwanza we ketatu, “Habali? Ino katenda dilihi dihile? Siwonile bule chinhu chochose chihile chochimulonda yakomigwe. Ivo kezalanhigwa mibalati na niza mulekelela.”
23 Mbali walandula madizi yawo kwa ludabwa, walonda Yesu yawambigwe munausalaba. Kwa madizi yawo wahuma. 24 Maabaho Pilato kalamula kumtagusa Yesu muladi chiwolonda chitendeke. 25 Kamulekela yowamulondile, ija yekigwe mchifungo kwaviya kowakong'hela wanhu waitowe muna uufalume wa Loma, kamulava Yesu yakomigwe fana viwalondile.
Yesu kowambigwa mumsalaba
(Masayo 27:32-44; Maliki 15:21-32; Yohana 19:17-27)
26 Wakalizi viwakalile womsegeza Yesu, waiting'hana na munhu imwe yatangigwe Saimoni munhu wa Chilene yakalile kolawa kumgunda. Wamgwila na wamtwika msalaba yausole kuichisogo cha Yesu.
27 Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela, na wanaake wowakalile womulilila na kumuombolezela. 28 Yesu kawahindukila, na kuwalongela, “Mweye wanaake wa Yelusalemu, sekemunililile niye, mbali ililileni wenyewo na wanenu. 29 Kwaviya siku zizakwiza wezalonga, ‘Wamweda wanaake weli mbasa, zinda hazinakweleka, matombo hayanakong'heza bule!’ 30 Baho wezailongela milima, ‘Chilagalileni,’ na vilima, ‘Chigubikeni.’ 31 Kwaviya fana wanhu wahatenda vino kwa mbiki mbisi, izakuwaze kwa mbiki unyalile?”
32 Wanhu waidi wabananzi iviya wagaligwa muladi wakomigwe hamwe na Yesu. 33 Viwafikile hanhu hotangigwa, “Bombwe da Ditwi,” baho wamuwamba Yesu mumsalaba hamwe na waja wabananzi, imwe ubanzi wake wa kulume na imwenga ubanzi wake wa kumoso. 34 Yesu kalonga, “Tata, uwawonele ubazi kwaviya hawavimanyile bule chiwotenda.”
Wagola viwalo vake kwa kutowa mhiya. 35 Wanhu wemile haja wolola. Wakulu wa Chiyahudi nawo wakala wonzeha, walonga, “Kawakombola wanhu wamwenga, leka yaikombole mwenyewo fana yeye Chilisito, Mulopozi yoyasaguligwe na Mulungu!”
36 Wakalizi iviya wanzeha. Wamuhitila na kumwing'ha siki, 37 walonga, “Ikombole mwenyewo fana weye Mfalume wa Wayahudi.”
38 Mchanyha yake wandika vino, “Ino iyo Mfalume wa Wayahudi.”
39 Imwe wa waja wabananzi wakalile wawambigwa hamwe na Yesu kamuliga Yesu, kalonga, “Vino weye siyo Chilisito bule? Ikombole mwenyewo na cheye.”
40 Mbali ija mbananzi imwenga kambwakila miyage, kalonga, “Weye humdumba hata Mulungu bule? Weye nawe kwa muna inhaguso iyo iyo. 41 Cheye chotagusigwa vilondeka, ivo chohokela maliho yochilondeka kwa ubananzi wetu. Mbali munhu ino hatendile bule chochose chihile.” 42 Maabaho kamulongela Yesu, “Yesu, nikumbuke viwonda wize na Ufalume wako!”
43 Yesu kamulongela, “Ukweli nokulongela, diyelo kwizakuwa na niye Paladiso.”
Ifa ya Yesu
(Masayo 27:45-56; Maliki 15:33-41; Yohana 19:28-30)
44 Ikala fana sita imisi, ziza ditanda mwiisi yose, mbaka fana kenda 45 kwaviya zuwa dihunguka bung'hulo jake. Maabaho panzia da Kaye ya Mulungu ditulika vihande vidi. 46 Yesu kalila kwa dizi kulu, kalonga, “Tata! Muna yamakono yako nowika muhe wangu.” Maabaho kadanganika.
47 Ija mkulu wa wakalizi gana wa Loma viyawone yoyalawilile, kamtunhiza Mulungu kalonga, “Ukweli munhu ino kakala munhu ino kakala yanogile haulongozi wa Mulungu!”
48 Na wanhu wakalile waiting'hana kulola mbuli izo viwawone yoyalawilile, wahita kumwawo kuno woitowa zihambaga kwa usungu. 49 Mbali wose wowammanyile Yesu na waja wanaake wowamsondelele kulawa Galilaya, wema kwa kutali wolola vinhu ivo.
Yesu kowandigwa
(Masayo 27:57-61; Maliki 15:42-47; Yohana 19:38-42)
50-51 Kukala na munhu imwe zina jake Yosefu mkaya wa Yudeya muna ichibululu chitangigwa Alimasaya. Munhu iyo kakala kanoga, nayo kakala kogozela kwiza kwa Ufalume wa Mulungu. Ingawa kakala imwe wa iwakulu wa chitala cha Wayahudi mbali hachitogole bule chiya chowatendile wayage. 52 Kahita kwa Pilato, kapula yeng'higwe mtufi wa Yesu. 53 Kauhulumusa lukuli lwa Yesu, kaufumba sanda ya chitani, kawika hagati ya dileme disongoligwe muluwe, na dilibule mtufi mgati. 54 Ikala ijumaa, ikala siku ya Kuisasala kwa Isiku ya Mhumulo, na Siku ya Mhumulo ikala habehi kwandusa.
55 Wanaake waja wowakalile womsondelela Yesu kulawa Galilaya, wahita na Yosefu, wahawona hanhu hawikigwe lukuli lwa Yesu. 56 Maabaho wabwela ukaye, wasasala mavuta ya kunung'hila na malihamu.
Muna Isiku ya Mhumulo wahumula fana Malagilizo viyolonda.